Cornelis Jetses

Jaargetijden 6 1109 AR Amsterdam

Schoolfoto van Cornelis Jetses

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij nemen bij onze groep 8 leerlingen de Cito Eindtoets af. Het schooljaar 2017-2018 bestond deze groep 8 uit 7 leerlingen.Van deze 7 leerlingen waren 4 leerlingen zij-instromers. D.w.z. leerlingen die niet vanaf groep 1 bij ons op school gestart zijn maar gedurende hun schoolloopbaan bij ons zijn ingestroomd.

Van deze 4 leerlingen zijn er 3 leerlingen die zijn ingestroomd in groep 7/8, waardoor  hun score niet mee wordt gewogen. Ook betreft dit een leerling overgenomen van een andere school in het kader van passend onderwijs.

Door het lage leerlingaantal zijn de cijfers niet vergelijkbaar met andere scholen. Hierdoor vergelijken wij de individuele leerlingen op basis van persoonlijke leergroeirendement waarvoor wij ook individuele doelen stellen, gesteld tenminste op het niveau van het landelijk gemiddelde en hoger.

Op basis van de Cito uitslagen van schooljaar 2017-2018 kunnen we het volgende zeggen:   Van de 4 leerlingen die wel meewegen heeft iedereen 1 F niveau behaald op zowel Rekenen, Taal en lezen. 3 van deze 4 leerlingen halen ook 2F.   Hun gemiddelde eindscore op de Cito was 538.5 welke goed en boven het landelijk gemiddelde is.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze school volgt de Amsterdamse Kernprocedure. Alle informatie daarover vindt u op: https://www.swvadam.nl/uploads/Kernprocedure_2018.pdf van het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen. 

Waarom ?de ?Kernprocedure? 

Een ?goede ?overstap ?van ?de ?basisschool ?naar ?de ?VO-school ?is ?van ?groot ?belang ?voor ?een ?succesvolle schoolcarrière. ?Daarom ?maken ?de ?Amsterdamse ?schoolbesturen ?van ?het ?basisonderwijs ?(bijna ?allemaal vertegenwoordigd ?in ?het ?BBO) ?en ?het ?voortgezet ?onderwijs ?(bijna ?allemaal ?vertegenwoordigd ?in ?het ?OSVO) elk ?jaar ?afspraken ?over ?het ?proces ?van ?verwijzing ?naar, ?en ?inschrijving ?op, ?een ?school ?voor ?voortgezet onderwijs. 

?De ?gezamenlijke ?schoolbesturen ?hebben ?deze ?afspraken ?vastgesteld ?in ?overleg ?met ?de ?gemeente Amsterdam. ?De ?gemeente ?faciliteert ?de ?uitvoering ?van ?de ?Kernprocedure ?en ?in ?de ?voorlichting ?van ?ouders over ?de ?schoolkeuze. Jaarlijks ?wordt ?de ?Kernprocedure ?geëvalueerd. ?Daarin ?wordt ?de ?inbreng ?van ?alle ?belanghebbende ?partijen meegenomen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Toelichting van de school

Op onze eigen verzoek heeft de inspectie in juni 2018 de onderwijskwaliteiten van de Cornelis Jetses in kaart gebracht. Hiervoor hebben wij de inspectie gevraagd een onderzoek naar ‘goed’ uit te voeren. Tijdens dit onderzoek is vastgesteld dat onze kwaliteit van voldoende is, maar nog niet het predicaat goed verdient.  

De Cornelis Jetses is een kleine school met hard werkende leraren. De sfeer binnen het team is goed, de communicatie met ouders is goed en alle leraren werken gericht aan zo goed mogelijk onderwijs voor alle leerlingen. Tijdens het onderzoek van de inspectie is de standaard pedagogisch klimaat als goed beoordeeld.

De inspectie heeft geconcludeerd dat de leraren op een prettige manier met de leerlingen omgaan en ervoor zorgen dat er weinig gepest wordt. De leerlingen en hun ouders geven aan dat de sfeer goed is en de leerlingen met plezier naar school gaan. Zij waarderen de positieve benadering van de leraren en de kleinschaligheid van de school waardoor iedereen elkaar kent.  

Terug naar boven