Brede School Omnibus

Pandora 8 1183 KK Amstelveen

Schoolfoto van Brede School Omnibus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Tijdens de coronaperiode is er geen eindtoets afgenomen voor schooljaar 2018-2019. Schooljaar 2019-2020 zijn wij overgestapt naar de IEP-eindtoets. De leerlingen hebben last gehad van twee lockdowns en op basis daarvan hebben we ons onderwijs voor 2021-2023 aangepast en onze speerpunten vastgelegd. Dit ligt vast in het NPO-plan met instemming en goedkeuring van de MR en het bestuur. Wij verwachten dat we twee jaar nodig hebben om de resultaten te verbeteren en hebben vastgelegd dat leerlingen minimaal het 1F-niveau halen met streven naar 1S.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In groep 1-2 nemen wij geen toetsen af. Wij gebruiken het volgsysteem van Kijk. Leerlingen van groep 1 krijgen geen rapport.

Vanaf groep 3 werken wij met methodetoetsen. Dit zijn toetsen die na elk blok worden afgenomen om te kijken of de doelen herhaald zijn en of de stof beheerst wordt. Wij werken met het leerlingvolgsysteem en nemen twee keer per jaar een citotoets af. Voor de eindtoets van groep 8 gebruiken wij IEP.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Na de basisschool gaan de leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Naar welke vorm van voortgezet onderwijs uw kind gaat, hangt af van een aantal factoren:

  • de aanleg van uw kind
  • de interesse van uw kind
  • de prestaties van uw kind
  • de motivatie van uw kind

Als school proberen we het maximaal bereikbare uit elk kind te halen en zo´ het kind de gelegenheid te geven op de best passende school aangenomen te worden. De specifieke voorbereiding op het voortgezet onderwijs vindt plaats in groep 8. Aan het einde van groep 7 geven we het voorlopige advies.

Aan het begin van groep 8 krijgen de ouders van de leerlingen in groep 8 op de informatieavond uitleg en een informatiebrochure over de kernprocedure voor de aanmelding bij een school voor voortgezet onderwijs.

Uiterlijk half januari wordt het definitieve schooladvies aan de ouders meegedeeld. Om als school een goed advies te kunnen geven halen we informatie uit het leerlingvolgsysteem en vindt er intern overleg plaats tussen de groepsleerkrachten van groep 7 en groep 8, de intern begeleider en de directeur.

We willen ook graag weten hoe het met onze oud-leerlingen gaat op de vervolgschool. Gedurende twee jaar krijgen we daarvoor van de scholen voor voortgezet onderwijs rapportages toegestuurd. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wekelijks staat er een les Vreedzaam op het rooster van groep 1 t/m 8. De lessen van Vreedzaam en onze pedagogische visie met de vijf speerpunten zijn het fundament voor al ons handelen op school. Dit geldt voor de kleine en grote mensen op onze school. De leerkrachten hebben daarbij een belangrijke voorbeeldrol.

Kinderen in Nederland krijgen op jonge leeftijd al te maken met veel keuzemogelijkheden. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen keuzes maken met respect voor anderen. Het programma ‘De Vreedzame School’ speelt hier een grote rol in. Tijdens het godsdienstonderwijs besteden we aandacht aan de christelijke feestdagen, zoals Kerstmis en Pasen, en aan de feesten van de andere wereldgodsdiensten. In de bovenbouw is er ook aandacht voor de inhoud van de andere wereldgodsdiensten en de rol van godsdiensten in politiek en maatschappij.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect voor de ander
  • Open staan voor elkaar
  • Zicht op de ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Onderwijs Inspectie ziet de kwaliteit van ons onderwijsproces. Daar waar verbeteringen mogelijk volgen we de adviezen op. Voor ons ligt de nadruk op de verbetering van het primaire proces, gevolgd door een continuïteit op het gebied van zorg en borging.

Terug naar boven