PCBO De Wonderboom

Waterkers 1 3824 EH Amersfoort

  • Op deze foto ziet u het plein en het gebouw van de onderbouwlocatie. Op deze locatie zitten de groepen 1 t/m 3
  • Op deze foto ziet u een deel van het plein van de bovenbouwlocatie. Op deze locatie zitten de groepen 5 t/m 8
  • Schoolfoto van PCBO De Wonderboom
  • Schoolfoto van PCBO De Wonderboom
  • De visie vanuit we het onderwijs vormgeven.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij gebruiken de centrale eindtoets van Cito als onafhankelijke toets om de eindopbrengsten op de kernvakken (rekenen, taal, spelling en lezen) te meten. We streven er naar dat onze leerlingen op de eindtoets presteren naar vermogen. 
Onder het tabblad 'plaats in het VO na drie jaar' is zichtbaar dat onze schooladviezen recht doen aan het potentieel van onze leerlingen.  

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Donderdag 19 september heeft de inspectie onze school vereerd met een bezoek. Het vorige bezoek was alweer 4 jaar geleden, dus we waren weer aan de beurt. Een mooi moment om terug te horen hoe de inspectie aankijkt tegen de ontwikkelingen die we als school doormaken. Er is gekeken naar onze leerlingenzorg en dan vooral naar de groepsplannen. De dossiers werden bekeken en leerlingen waar zorg over is werden nog secuurder tegen het licht gehouden. Aan het eind van de dag kregen we al een korte terugkoppeling waarin ons werd teruggegeven dat we heel goed op weg zijn, dat de groepsplannen er prima uit zien, dat er mooie plannen klaar staan om het onderwijs nog beter te maken, dat onze tussenopbrengsten (Cito toetsen taal, rekenen en dergelijke) goed zijn, maar ook dat ze er van overtuigd zijn dat het potentieel aanwezig is om de opbrengsten nog verder omhoog te brengen. ‘Blijf ambitieus, stel hoge doelen en eisen. Het kan nog beter’. Natuurlijk kregen we ook tips mee: de doelen die we stellen mogen wel wat specifieker en beter geëvalueerd, de zorg die we bieden aan individuele kinderen staat niet scherp genoeg op papier. Er was vertrouwen, maar er waren ook kritische noten. Mooi om in minder dan 1 dag zo helder te krijgen waar onze sterke kanten liggen en waar we nog beter in mogen worden. Het inspectierapport van dit recente inspectiebezoek is nog niet beschikbaar op de site. Binnenkort komt die online.

Terug naar boven