P.C. basisschool De Bolster

Van Effenlaan 10 3818 RL Amersfoort

Schoolfoto van P.C. basisschool De Bolster

Het team

Toelichting van de school

Naast deze personeelskenmerken heeft de Bolster een team, wat zich blijvend wil ontwikkelen, enthousiast is, betrokken, professioneel, actief en meelevend.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging die nodig is voor professionalisering en/of duurzame inzetbaarheid wordt meestal intern door collega's ingevuld. Bij langdurige vervanging zoals bij zwangerschaps- of ouderschapsverlof wordt meestal een beroep gedaan op de invalpool PiO van Transvita. Soms kan een vervanging voor een langdurig verlof ook (deels) intern worden opgelost. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij hebben bij ons op school diverse specialisten:

Taal-en spellingsspecialist

Rekenspecialist

Hoog- en meerbegaafdheidsspecialist

Gedragsspecialist

ICT coördinator

VIB (Video-Interactie begeleider) begeleider /co-teacher

Coördinator Kanjertraining

Dyslexiespecialist (inclusief Kurzweil)

Intern Cultuur Coördinator 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de schoolgids 2019-2020 kunt u lezen, hoe de onderwijstijd in de groepen 1 en 2 wordt besteed. 

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij denken in kansen en mogelijkheden en gaan kijken in hoeverre wij een leerling kunnen begeleiden bij ons op school. In het schoolondersteuningsplan is beschreven waar onze kwaliteiten liggen en waar de ontwikkelpunten.

Wij zijn een brede zorgschool, waarbij wij een goede invulling weten te geven aan de groepsdiversiteit die er is binnen een groep. Waar een rijke leeromgeving is en waarin aandacht is voor het onderwijs van de toekomst en waarin leerlingen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling (wat wil ik leren en hoe) en zich eigenaar weten van hun eigen leerproces en waarin, naast een basisaanbod van kennis en vaardigheden, ruimte is voor verdieping en verbreding op basis van hun capaciteiten en interesses (talentontwikkeling). Wij hebben veel ervaring met het werken met arrangementen. Wij willen als school een afspiegeling zijn van de maatschappij waarin wij het belangrijk vinden dat kinderen weten, dat wij elkaar nodig hebben en dat verschillen verrijken.

Bij ons op school werken wij in drie aanpakken. Afhankelijk in welke aanpak je werkt, krijg je meer of minder instructie en/of meer of minder verrijkingsstof om te verwerken. Naast de aanpak 3 aanpak (verkorte instructie en verrijkingsstof) hebben wij voor de kinderen die nog meer aan kunnen twee compactlijnen. Voor deze kinderen zal een deel van de reguliere lesstof worden vervangen door moeilijkere verdiepingsstof. We noemen dat het “compacten” van de reguliere lesstof. De kinderen die werken in de compactlijn 2 (leerlingen met een IQ van >130)  maken gebruik van de Talentklas 2.0. In deze Talentklas krijgen deze kinderen instructie voor werk wat ze moeten maken in de compactlijn 2 en werken ze aan een project. Er is daarbij aandacht voor de inhoudelijke cognitieve kant maar ook aandacht voor de executieve functies. In de Talentklas 2.0 wordt uitgegaan van de volgende drie pijlers:   ·  

Leren leren: het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden die wezenlijk zijn voor het verwerven en toepassen van kennis ·        

Leren denken: het ontwikkelen van het reflecteren op hogere denkvaardigheden. ·        

Leren leven: het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden op het intrapersoonlijke en interpersoonlijke gebied

Naast de begeleiding die wij op school bieden aan de meer- en hoogbegaafde leerling heeft De Bolster ook nog extern samenwerkingsmogelijkheden met andere scholen, te denken valt aan een Masterclass en de plusklas op het VO.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven