P.C. basisschool De Bolster

Van Effenlaan 10 3818 RL Amersfoort

Schoolfoto van P.C. basisschool De Bolster

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Wij doen het als school goed op de cito-eindscores. Wij denken dat dit komt, doordat wij bij ons op school de kinderen dat aanbod geven, wat ze nodig hebben. Zo proberen wij voor elk kind een passend aanbod te realiseren en willen wij het optimale uit alle kinderen halen. Wij realiseren dit door op drie niveaus les te geven bij de vakken taal, rekenen en lezen. Voor de kinderen die meer kunnen op cognitief gebied, bieden wij binnen de aanpak 3 twee compactlijnen. Bij deze kinderen hebben we de afspraak dat een deel van de reguliere lesstof wordt vervangen door moeilijkere verdiepingsstof. We noemen dat “compacten” van de reguliere lesstof. We onderscheiden daarin twee groepen: de leerlingen die compactlijn 1 krijgen compacten 40% van de reguliere lesstof en de leerlingen die compactlijn 2 krijgen compacten 60% van de reguliere lesstof. Deze laatste groep kinderen hebben aantoonbaar een flinke leervoorsprong op alle vakken zij kunnen gebruik maken van onze talentklas 2.0. Deze leerlingen gaan 1 dagdeel van de week naar deze klas. Zij zullen daar werken aan projecten uit o.a. de pittige plustorens en zij krijgen instructie van de talentbegeleider voor hun extra werk in compactlijn 2. De procedure staat beschreven in het MHB-beleid 2018-2019 en is ter inzage op school. Daarnaast hebben we een RT.Plus-klas waar leerlingen die aantoonbaar meer aan kunnen maar nog moeite hebben met bepaalde executieve functies terecht kunnen. De leerlingen gaan naar de RT.Plus-klas voor een periode van 8-10 weken met een maximum van twee periodes achter elkaar. Zo willen we zoveel mogelijk kinderen laten profiteren van het aanbod in de RT.Pus-klas. Na deze periode kunnen de kinderen verder met het aanbod in de eigen groep. Deze kinderen wordt onderwijs geboden op het gebied van de executieve functies, zoals bijvoorbeeld: Respons-inhibitie: nadenken voordat je iets doet & Werkgeheugen: informatie in je geheugen houden bij het uitvoeren van complexe taken.                                                                                                                                                     

Daarnaast maken wij in de bovenbouw ook gebruik van de plusklassen in het voortgezet onderwijs. Voor de kinderen in de onderbouw met een ontwikkelingsvoorsprong worden binnen het thema van een periode, complexe opdrachten aangeboden die aansluiten bij hun niveau. Daarnaast zijn er in elke groep ontwikkelingsmaterialen aanwezig voor deze kinderen. Ook worden deze kinderen éénmaal per week uit de groep gehaald en gaan dan naar de Kangoeroeklas. De talentbegeleider gaat samen met hen werken aan hun executieve functies middels uitdagende opdrachten.Voor die kinderen waarbij het leren niet zo gemakkelijk gaat, hebben wij speciale arrangementen en professionele ondersteuning op school. Verder vinden wij de sociale ontwikkeling bij kinderen heel belangrijk. Wij werken intensief met de Kanjertraining in alle groepen. Op onze school besteden wij ook ruimschoots aandacht aan de creatieve ontwikkeling. Door dit samenhangende pakket aan te bieden denken wij dat kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten zijn zichtbaar in ons leerlingvolgsysteem en ouders kunnen via een wachtwoord in het ouderportal hier inzicht in krijgen. De tussenopbrengsten worden op bovenschools niveau, schoolniveau en op groepsniveau besproken. Er wordt een analyse gemaakt en er wordt beleid op geformuleerd. Groep 3 cito toetsen lezen wordt genoteerd op de toetsite van de methode Veilig Leren Lezen Kim versie en vervolgens in ons leerlingvolgsysteem van Parnassys.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven