RK Caeciliaschool

Rossinistraat 1 3816 LZ Amersfoort

 • Het schoolplein is in schooljaar 2020-2021 volledig vernieuwd. Ook buiten is er sprake van een uitdagende speelleeromgeving.
 • We zijn trots op onze mooie schoolbibliotheek met een prachtige collectie kinderboeken.
 • Wij zorgen samen voor een veilig klimaat, waarbij we zo goed mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling.
 • Spelend en ontdekkend leren staat centraal in ons onderwijs aan het jonge kind.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Hoe gaan wij om met de referentieniveaus?
De Inspectie voor het onderwijs heeft, rekening houdend met het schoolgewicht, een normering opgesteld waar we als school minimaal aan moeten voldoen. Met de zogenaamde signaleringswaarden, het minimale percentage leerlingen die eind groep 8 aan de referentieniveaus van 1s voor rekenen en 2 f voor taalverzorging, is een ondergrens bepaald waar de school minimaal aan moet voldoen.
Deze signaleringswaarden zijn niet geschikt als ambitieniveaus, omdat het ondergrenzen zijn. Daarom hebben wij ook schoolnormen opgesteld. Wij vragen ons jaarlijks af, hoe onze scores zich verhouden tot de schoolambitie en de signaleringswaarde. We kijken natuurlijk ook vooruit. Wat zeggen de prognoses over de referentieniveaus voor de groepen 6 en 7? Geven die prognoses aanleiding tot bijsturing in het onderwijsprogramma? Kortom: de referentieniveaus geven belangrijke informatie voor de schoolontwikkelingsagenda.
In zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat we stijgende trend zien in onze leeropbrengsten en dat deze ruim boven de signaleringswaarde, maar dat de schoolambities nog niet voor alle vakken zijn bereikt. Op het gebied van lezen zijn onze opbrengsten het hoogst. De meeste groei is te zien op taalverzorging. Een bevestiging voor ons dat we op de goede weg zijn en door moeten gaan met de implementatie van Staal voor de vakken Taal en Spelling. Verder hebben we hard gewerkt aan het realiseren van een leescultuur op school ook daar willen we op voortbouwen. De groei is het minst groot op het gebied van rekenen. Op basis van de analyse hebben we de volgende ontwikkelpunten geformuleerd voor schooljaar 2023-2024:
·         Meer zicht krijgen op het rekenaanbod op 1s-niveau
·         Beredeneerd en doelgericht aanbod versterken/verdiepen in spelend en ontdekkend leren (aanbod in de hoeken)
·         Een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 van spelend en ontdekkend leren naar thematisch werken
·         Betekenisvol onderwijs door integratie tussen de vakken taal, lezen en W.O. (diep lezen, close reading, rijke teksten)           

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze leerkrachten volgen de leerlijnen voor de verschillende vakken en maken gebruik van ondersteunende methodes. De leerlingen worden betrokken bij de leerlijnen en doelen waar ze aan werken. De methodegebonden-toetsen worden afgenomen.

We volgen de onderwijsresultaten en de ontwikkeling van de leerlingen met het leerlingvolgsysteem van Cito. Met behulp van het dashboard "Leeruniek" houden wij zicht op onze onderwijsresultaten op school-, groeps- en leerlingniveau. De leerkracht stemt het onderwijsaanbod en de leerkrachtaanpak op basis van deze informatie hierop af en stelt gedurende het jaar indien nodig bij. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. De eindtoets in groep 8 wordt een ‘doorstroomtoets’. Deze naam past beter bij het doel van de toets. De toets markeert namelijk niet het einde van de ontwikkeling van een leerling, maar vormt een onderdeel in de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Leerlingen moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur. En op het voor hen best passende niveau. Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets.
·Halverwege groep 7 is er een informatieavond over de verschillende uitstroomniveaus binnen het voortgezet onderwijs.
·Halverwege groep 7 ontvangen leerling en ouders van de leerkracht een eerste indicatie van het uitstroomprofiel.
·Eind groep 7 zijn er gesprekken (rapportgesprekken) waarin gekeken wordt in hoeverre de ontwikkeling van de leerling aansluit bij zijn/haar uitstroomprofiel.
·Begin groep 8 zijn er gesprekken (startgesprekken) waarin persoonlijke doelen i.r.t. uitstroomprofiel worden besproken.
·Scholen melden zich tussen 1 oktober en 15 november aan voor een doorstroomtoets.
·In november maken de leerlingen van groep 8 de B versie van de Cito toetsen uit ons leerlingvolgsysteem.
·Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
·Leerlingen maken in de eerste of tweede week van februari de doorstroomtoets.
·Uiterlijk 15 maart ontvangt school de uitslag van de doorstroomtoets.
·Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart het definitieve schooladvies.
·Wanneer het toetsadvies hoger is dan het voorlopig schooladvies, dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen wanneer het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen.
·Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. Leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen zich al eerder met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het vso. ·         Uiterlijk 15 mei ontvangt u bericht of uw zoon/dochter definitief geplaatst is op de school waar hij/zij is aangemeld.

De adviezen komen tot stand in een groot overleg met de leerkrachten (groep 7 of 8), intern begeleider en teamleider. Naast de toetsresultaten, zowel methodetoetsen als Cito toetsen uit ons leerlingvolgsysteem wordt er naar het complete kind gekeken. We kijken naar het welbevinden en de zachte vaardigheden van de leerling; doorzettingsvermogen, motivatie, samenwerking, nieuwsgierigheid, leiderschap, veerkracht, passie, empathie, geduld en nog veel. We krijgen een compleet beeld door ook te kijken naar de sociale vaardigheden, emotionele ontwikkeling, creatieve competenties en leerstijl.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de Caeciliaschool werken we vanuit vijf pijlers (meer informatie hierover kunt u vinden in ons visiedocument)

1. Interactie driehoek (leerlingen, school, ouders):

 • We vinden het belangrijk dat leerlingen, school en ouders samenwerken om zowel preventief (vooraf) als curatief (achteraf) aan gedrag te werken.

2. Binnen het kader ruimte hebben om jezelf te zijn (leerlingen, school, ouders):

 • Binnen het kader geven we elkaar de mogelijkheid  eigen grenzen aan te geven. Daarmee handelen we zichtbaar vanuit dezelfde grondhouding.

3. We werken vanuit drie kapstokregels:

 • We zorgen goed voor onszelf;
 • We zorgen goed voor elkaar
 • We zorgen goed voor onze omgeving.

4. Leerlingen en collega’s in hun kracht zetten:

 • We vinden het belangrijk dat we oog hebben voor elkaar.

5. Als je ziet dat iemand iets goed doet, geef je een compliment. En als je ziet dat iemand iets fout doet, dan bied je hulp aan.

 • Wij vinden het belangrijk dat we elkaar positief benaderen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Preventief werken (piramide)
 • Sociaal-emotioneel leren (SEL)
 • Interactiedriehoek

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven