RK Caeciliaschool

Rossinistraat 1 3816 LZ Amersfoort

 • Het schoolplein is in schooljaar 2020-2021 volledig vernieuwd. Ook buiten is er sprake van een uitdagende speelleeromgeving.
 • We zijn trots op onze mooie schoolbibliotheek met een prachtige collectie kinderboeken.
 • Wij zorgen samen voor een veilig klimaat, waarbij we zo goed mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling.
 • Spelend en ontdekkend leren staat centraal in ons onderwijs aan het jonge kind.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In april maken alle leerlingen op de Caeciliaschool uit groep 8 de Cito eindtoets. Deze  toets helpt de leerling, de ouders en de leerkracht bij de keus voor een geschikt type Voortgezet Onderwijs. We geven de resultaten mee in een gesloten envelop.Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze leerkrachten volgen de leerlijnen voor de verschillende vakken en maken gebruik van ondersteunende methodes. De leerlingen worden betrokken bij de leerlijnen en doelen waar ze aan werken. De methodegebonden-toetsen worden afgenomen.

We volgen de onderwijsresultaten en de ontwikkeling van de leerlingen met het leerlingvolgsysteem van Cito. Met behulp van het dashboard "Leeruniek" houden wij zicht op onze onderwijsresultaten op school-, groeps- en leerlingniveau. De leerkracht stemt het onderwijsaanbod en de leerkrachtaanpak op basis van deze informatie hierop af en stelt gedurende het jaar indien nodig bij. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De kinderen van groep 7 en 8 en hun ouders/verzorgers worden door hun leerkracht voorbereid op de overgang naar het Voortgezet Onderwijs. In groep 7 krijgen leerlingen een voorlopig advies op basis van het uitstroomperspectief (een niveau indicatie). Dit wordt met kinderen en hun ouders/verzorgers besproken. In groep 8 wordt het definitieve advies voor het voortgezet onderwijs gegeven. Het advies is gebaseerd op vele aspecten. De leerlingen en ouders/verzorgers, de leerkrachten bovenbouw, de intern begeleider en de schoolleider zijn betrokken bij de totstandkoming van een passend advies.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de Caeciliaschool werken we vanuit vijf pijlers (meer informatie hierover kunt u vinden in ons visiedocument)

1. Interactie driehoek (leerlingen, school, ouders):

 • We vinden het belangrijk dat leerlingen, school en ouders samenwerken om zowel preventief (vooraf) als curatief (achteraf) aan gedrag te werken.

2. Binnen het kader ruimte hebben om jezelf te zijn (leerlingen, school, ouders):

 • Binnen het kader geven we elkaar de mogelijkheid  eigen grenzen aan te geven. Daarmee handelen we zichtbaar vanuit dezelfde grondhouding.

3. We werken vanuit drie kapstokregels:

 • We zorgen goed voor onszelf;
 • We zorgen goed voor elkaar
 • We zorgen goed voor onze omgeving.

4. Leerlingen en collega’s in hun kracht zetten:

 • We vinden het belangrijk dat we oog hebben voor elkaar.

5. Als je ziet dat iemand iets goed doet, geef je een compliment. En als je ziet dat iemand iets fout doet, dan bied je hulp aan.

 • Wij vinden het belangrijk dat we elkaar positief benaderen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Preventief werken (piramide)
 • Sociaal-emotioneel leren (SEL)
 • Interactiedriehoek

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven