RK Caeciliaschool

Rossinistraat 1 3816 LZ Amersfoort

 • Het schoolplein is in schooljaar 2020-2021 volledig vernieuwd. Ook buiten is er sprake van een uitdagende speelleeromgeving.
 • We zijn trots op onze mooie schoolbibliotheek met een prachtige collectie kinderboeken.
 • Wij zorgen samen voor een veilig klimaat, waarbij we zo goed mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling.
 • Spelend en ontdekkend leren staat centraal in ons onderwijs aan het jonge kind.

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit bijna 40 collega's.
We zijn een team met PIT : plezier, inzet en teamwork.

Desiree Sorgedrager (directeur) vormt samen met Janneke Smit (teamleider) het MT van de Caeciliaschool. 
Het team wordt versterkt door een office manager, conciërge en ICT-coördinator.

Overige functies/taken van onderwijsgevend personeel binnen ons team zijn:
- Intern begeleider
- Remedial teacher: extra hulp aan leerlingen in kleine groepjes
- VVE specialist
- Sociaal vaardigheidstrainer
- Onderwijsassistent
- Cultuurcoördinator
- Vakspecialist (o.a. gedrag, rekenen, taal, lezen en hoogbegaafdheid)


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op de Caeciliaschool hebben wij het volgende stappenplan bij (ziekte)vervangingen:

 • We doen in eerste instantie altijd een aanvraag bij PIO. (PIO is een soort uitzendbureau met invalleerkrachten.)
 • Wanneer PIO geen invaller beschikbaar heeft, kijken we of een duo collega beschikbaar is.
 • Wanneer de duo collega niet beschikbaar is, onderzoeken we of de onderwijsassistent inzetbaar is in de desbetreffende groep.
 • In uiterste nood kijken we of ambulante collega beschikbaar is en dit niet ten koste gaat van andere taken van deze ambulante collega.
 • We sturen een klas naar huis.

In geval van langdurige ziekte, zonder vervanging, wordt niet iedere keer dezelfde klas naar huis gestuurd. We kiezen er dan voor om iedere dag een andere klas naar huis te sturen en de leerkracht die dan beschikbaar is voor een andere groep te zetten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Caeciliaschool is een basisschool voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar oud. We organiseren ons onderwijs vanaf groep 3 volgens het leerstofjaarklassensysteem waarbij leerlingen op basis van leeftijd zijn gegroepeerd. Onze school telt vier onderbouwgroepen 1/2 en van iedere jaargroep twee parallelgroepen. De parallelgroepen werken nauw samen.    

Wij stemmen ons onderwijs af op de onderwijsbehoeften van de groep en de leerling. De analyse van de onderwijsresultaten, de dynamiek in de groep en de individuele leerling zijn belangrijke indicatoren. Samen met de ouders kijken we naar de behoeftes van het kind om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Wij geven geen individueel onderwijs, maar de leerkracht stelt wel haalbare doelen op voor de leerling. Deze doelen dagen de leerling uit om tot leren te komen. De leerkrachten zorgen voor een betekenisvolle, uitdagende leeromgeving.  

Op onze school is de leerkracht de regisseur. De leerkracht heeft in eerste instantie contact met ouders over de ontwikkeling van het kind. Mochten ouders en leerkracht het belangrijk vinden om de expertise van een specialist in te roepen kan dit een volgende stap zijn.

Op de Caeciliaschool werken we met specialisten:

 • Intern begeleider
 • Remedial teacher
 • Gedragsspecialist
 • Specialist meerbegaafden
 • Rekenspecialist
 • Specialist Vroeg Voorschoolse Educatie
 • Specialist Sociale Vaardigheidstraining
 • Specialist technisch lezen en spelling
 • Specialist begrijpend lezen
 • Taalspecialist

Daarnaast halen wij expertise van andere partijen de school in, tijdens maar ook na schooltijd. Hierbij kunt u denken aan gastdocenten die kunst- en cultuurlessen verzorgen of workshops die na schooltijd worden gegeven, zoals schaak- of danslessen (vanuit ABC-activiteiten).

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw leren de kleuters heel veel. Tellen, bewerken van getallen, rijmen, maar ook sorteren, op je beurt wachten en rekening houden met een ander. Het aanbod van de leerkracht is hierbij belangrijk. Daarnaast neemt vooral spel een grote plaats in binnen het onderwijs aan het jonge kind. Want juist door spel leren kleuters. We noemen dit spelend en ontdekkend leren. Een uitdagende speelleeromgeving is daarbij belangrijk. Sinds schooljaar 2022-2023 zijn de onderbouwgroepen daarom op de eerste verdieping gehuisvest. Daar beschikken we over een groot speelleerplein waar uitnodigende hoeken en allerlei spelmateriaal beschikbaar is om het spelend en ontdekkend leren uit te lokken. Spel stimuleert alle ontwikkelingsgebieden en is geïntegreerd in de dag. Dit laat zich niet "vangen" in een urentabel. Uiteraard is er binnen het aanbod sprake van beredeneerd aanbod op het gebied van taal en rekenen. 

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat welke basisondersteuning de Caeciliaschool biedt aan leerlingen die dat nodig hebben. Wij willen de zorg voor leerlingen altijd op een verantwoorde wijze uit kunnen voeren. Hierbij kijken we of een leerling geplaatst kan worden volgens onderstaande criteria:

 • Er is deskundigheid die de school heeft of binnen handbereik heeft
 • Er is tijd en aandacht die de school aan de leerling kan bieden
 • Er zijn specifieke materialen of voorzieningen waarover de school beschikt
 • Het schoolgebouw biedt voldoende mogelijkheden
 • Er is mogelijkheid tot samenwerking met relevante organisaties  

De Caeciliaschool heeft ook grenzen aan de zorg die zij kan bieden:

 • Leerlingen met een IQ beneden de 80, met een disharmonisch profiel
 • Leerlingen met gedrag waarbij de veiligheid van de leerling zelf of de veiligheid van de andere leerlingen in het gedrang komt
 • Medisch handelen, waarvoor de wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) geldt
 • Leerlingen die doof zijn, waarvoor een indicatie cluster 2 geldt
 • Leerlingen die blind zijn , waarvoor een indicatie cluster 1 geldt
 • Leerlingen met een psychische stoornis, waarvoor het speciaal onderwijs passend is

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij werken samen met Ska kinderopvang en Partou. Per 1-8-2022 vormt de Caeciliaschool samen met Partou een kindcentrum en werken wij aan een doorgaande lijn van 2-13 jaar. De peuterschool van Partou en de kleutergroepen van de Caeciliaschool stemmen het aanbod op elkaar af door dezelfde thema's aan te bieden en deze thema's samen voor te bereiden. Ook maakt Partou, net als school, gebruik van LOGO3000 voor VVE. Op deze manier is er sprake van een duidelijke doorgaande lijn van de peuters naar de kleuters.

In de onderbouw wordt er bewust in combinatiegroepen 1/2 gewerkt. Of een leerling in groep 1 of 2 zit, wordt bepaald door leeftijd en is niet van belang voor het leerstofaanbod. Door het aanbieden van een ononderbroken leerlijn vanaf het moment dat een leerling bij ons op school start tot het moment dat de leerling toe is aan de stap naar groep 3 kan, is er sprake van adaptief onderwijs. Met andere woorden: de leerkracht past de leerstof aan de onderwijsbehoefte van het kind aan. De kleuterperiode duurt, afhankelijk van de ontwikkeling van de leerling 2-3 jaar. Gezien de sprongsgewijze ontwikkeling van het jonge kind zijn wij er voorstander van na 1,5-2 kleuterjaren te bekijken of een derde jaar noodzakelijk is, is er dan sprake van kleuterverlenging. Doubleren in groep 1 is dus (administratief) niet mogelijk, ook al komt het ook voor dat al voor de vijfde verjaardag duidelijk is dat er sprake zal zijn van drie kleuteronderwijs voor een leerling. De leerkracht bespreekt met ouders op regelmatige basis het ontwikkelingsproces van de leerling, indien er sprake is van mogelijke kleuterverlenging bespreekt de leerkracht dit natuurlijk. Leerlingen ontvangen aan het eind van groep 2 het eerste rapport.   

Terug naar boven