RK Caeciliaschool

Rossinistraat 1 3816 LZ Amersfoort

 • Het schoolplein is in schooljaar 2020-2021 volledig vernieuwd. Ook buiten is er sprake van een uitdagende speelleeromgeving.
 • We zijn trots op onze mooie schoolbibliotheek met een prachtige collectie kinderboeken.
 • Wij zorgen samen voor een veilig klimaat, waarbij we zo goed mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling.
 • Spelend en ontdekkend leren staat centraal in ons onderwijs aan het jonge kind.

Het team

Toelichting van de school

Team van de Caeciliachool:

Er werken 30 teamleden op de Caeciliaschool.
We zijn een team met PIT : plezier, inzet en teamwork.

Desiree Sorgedrager (directeur) vormt samen met Janneke Smit (teamleider) het MT van de Caeciliaschool. 
Het team wordt versterkt door een office manager, conciërge en ICT-coördinator.

Overige functies/taken van onderwijsgevend personeel binnen ons team zijn:
- Intern begeleider
- Remedial teacher: extra hulp aan leerlingen in kleine groepjes
- VVE specialist
- Sociaal vaardigheidstrainer
- Onderwijsassistent
- Cultuurcoördinator
- Vakspecialist (o.a. gedrag, rekenen, taal, lezen en hoogbegaafdheid)


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op de Caeciliaschool hebben wij het volgende stappenplan bij (ziekte)vervangingen:

 • We doen in eerste instantie altijd een aanvraag bij PIO. (PIO is een soort uitzendbureau met invalleerkrachten.)
 • Wanneer PIO geen invaller beschikbaar heeft, kijken we of een duo collega beschikbaar is.
 • Wanneer de duo collega niet beschikbaar is, onderzoeken we of de onderwijsassistent inzetbaar is in de desbetreffende groep.
 • In uiterste nood kijken we of ambulante collega beschikbaar is en dit niet ten koste gaat van andere taken van deze ambulante collega.
 • We sturen een klas naar huis.

In geval van langdurige ziekte, zonder vervanging, wordt niet iedere keer dezelfde klas naar huis gestuurd. We kiezen er dan voor om iedere dag een andere klas naar huis te sturen en de leerkracht die dan beschikbaar is voor een andere groep te zetten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Caeciliaschool is een basisschool voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar oud. We hanteren vanaf groep 3 een leerstofjaarklassensysteem waarbij leerlingen op basis van leeftijd zijn gegroepeerd. Komend schooljaar hebben we één combinatiegroep 7/8.   

Wij stemmen ons onderwijs af op de onderwijsbehoeften van de groep en de leerling. De analyse van de onderwijsresultaten, de dynamiek in de groep en de individuele leerling zijn belangrijke indicatoren. Samen met de ouders kijken we naar de behoeftes van het kind om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Geen individueel onderwijs, maar de leerkracht stelt wel haalbare doelen op voor de leerling. Deze doelen dagen de leerling uit om tot leren te komen. De leerkrachten zorgen voor een betekenisvolle, uitdagende leeromgeving.  

Op onze school is de leerkracht de regisseur. De leerkracht heeft in eerste instantie contact met ouders over de ontwikkeling van het kind. Mochten ouders en leerkracht het belangrijk vinden om de expertise van een specialist in te roepen kan dit een volgende stap zijn.

Op de Caeciliaschool werken we met specialisten:

 • Intern begeleider
 • Remedial teacher
 • Gedragsspecialist
 • Specialist meerbegaafden
 • Rekenspecialist
 • Specialist Vroeg Voorschoolse Educatie
 • Specialist Sociale Vaardigheidstraining
 • Specialist technisch lezen en spelling
 • Specialist begrijpend lezen
 • Taalspecialist

Daarnaast halen wij expertise van andere partijen de school in. Hierbij kunt u denken aan Scholen in de Kunst (drama, muziek, beeldende vorming) en ABC activiteiten (schaaklessen)

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kleuters leren in de groepen 1 en 2 heel veel. Tellen, bewerken van getallen, rijmen, maar ook sorteren, op je beurt wachten en rekening houden met een ander. Het aanbod van de leerkracht is hierbij belangrijk, maar daarnaast moet vooral spel een grote plaats in nemen in het kleuteronderwijs. Want juist door spel leren kleuters. Spel stimuleert al deze ontwikkelingsgebieden. Juist daarom moet de urentabel hierboven bij benadering worden gezien. Uiteraard is er binnen het aanbod sprake van beredeneerd aanbod op het gebied van taal en rekenen. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat welke basisondersteuning de Caeciliaschool biedt aan leerlingen die dat nodig hebben. Wij willen de zorg voor leerlingen altijd op een verantwoorde wijze uit kunnen voeren. Hierbij kijken we of een leerling geplaatst kan worden volgens onderstaande criteria:

 • Er is deskundigheid die de school heeft of binnen handbereik heeft
 • Er is tijd en aandacht die de school aan de leerling kan bieden
 • Er zijn specifieke materialen of voorzieningen waarover de school beschikt
 • Het schoolgebouw biedt voldoende mogelijkheden
 • Er is mogelijkheid tot samenwerking met relevante organisaties  

De Caeciliaschool heeft ook grenzen aan de zorg die zij kan bieden:

 • Leerlingen met een IQ beneden de 80, met een disharmonisch profiel
 • Leerlingen met gedrag waarbij de veiligheid van de leerling zelf of de veiligheid van de andere leerlingen in het gedrang komt
 • Medisch handelen, waarvoor de wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) geldt
 • Leerlingen die doof zijn, waarvoor een indicatie cluster 2 geldt
 • Leerlingen die blind zijn , waarvoor een indicatie cluster 1 geldt
 • Leerlingen met een psychische stoornis, waarvoor het speciaal onderwijs passend is

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

 Wij werken samen met Ska kinderopvang en Partou. Met Partou hebben wij een meer intensieve samenwerking. Partou maakt met hun peuterschool en BSO gebruik van ons gebouw. De peuterschool van Partou en de kleutergroepen van de Caeciliaschool stemmen het aanbod op elkaar af door dezelfde thema's te gebruiken en deze thema's samen voor te bereiden. Ook maakt Partou, net als school, gebruik van LOGO3000 voor VVE. Op deze manier is er sprake van een duidelijke doorgaande lijn van de peuters naar de kleuters.

Terug naar boven