PCB de Fontein

De Oude Wereld 52 2408 JV Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van PCB de Fontein

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

PCB de Fontein gebruikt verschillende manieren om de kwaliteit te meten. Als onafhankelijke  meetinstrumenten gebruikt de school de SCOL voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de  kinderen, de tussentoetsen van Dia en de eindtoets van Route 8 voor groep 8. Naast deze  onafhankelijke meetinstrumenten nemen we ook verschillende methode gebonden toetsen af om het  leerrendement te meten.  

Het resultaat van de eindtoets van schooljaar 2022/2023 zit boven het landelijke gemiddelde. Daar zijn we heel blij mee, omdat wij merken dat er nog steeds veel kinderen last hebben van de maatregelen die i.v.m. de Covid epidemie noodzakelijk waren.

Kwaliteit heeft ook te maken met een deskundig en bevlogen team, met  kinderen  die zich harmonisch kunnen ontwikkelen. Kinderen die met  plezier naar school gaan en  verantwoordelijk leren nemen voor  hun eigen leerproces.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse toetsen zijn de thermometer voor de school. Door de cijfers te vergelijken met de  landelijke norm kunnen we zien of we op de juiste manier met het onderwijs bezig zijn. We kijken hierbij  naar de vaardigheidsgroei van het individuele kind en naar die van de groep als geheel. Indien er in een  groep veel sprake is van extra zorg rond bijvoorbeeld taalontwikkeling,  dan is dit terug te zien  in de resultaten van de taalonderdelen. Dit analyseren we en vervolgens stellen we ons handelen  doelgericht bij. De toetsresultaten en de analyse daarvan worden minimaal twee keer per jaar met de  intern begeleider besproken. 

We werken toe naar de referentieniveaus 1f (fundamenteel niveau, wat een kind zou  moeten beheersen om deel te nemen aan de geletterde samenleving) en 1s (streefniveau, waar een  kind wat meer naar toe kan groeien) .

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op 8 februari 2022 is de wet doorstroomtoetsen primair onderwijs aangenomen door de Eerste  Kamer. Deze wet draagt bij aan een soepele overgang van leerlingen van het  basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Hierdoor functioneert de toets  beter als instrument voor kansengelijkheid.

Vanaf schooljaar 2023/2024 wordt de eindtoets in groep 8 een ‘doorstroomtoets’. 

Er is één week (eind maart) waarin alle leerlingen zich aanmelden voor de  middelbare school.  Door de invoering van een centraal aanmeldmoment (tussen 25 maart en 31  maart) maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun  voorkeur, passend bij het schooladvies. 

Het tijdpad van het schooladvies en de toets verandert. 

Doordat er één aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies  en de toets: 

- Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies. 

- Leerlingen maken de doorstroomtoets in de eerste of tweede volle week van februari. 

- Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de  doorstroomtoets. 

- Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het  definitieve schooladvies. 

- Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich, met hun  definitieve advies, aan op de middelbare school.

Hoe komt ons schooladvies tot stand

Om te komen tot een passend schooladvies voor het voortgezet onderwijs kijken wij zowel naar de toets resultaten van de leerling als naar vaardigheden als plannen, zelfstandigheid, motivatie, werkhouding, samenwerken en huiswerkattitude. 

Het schooladvies wordt naar boven bijgesteld, als de leerling de  doorstroomtoets beter gemaakt heeft.  Alleen als een bijstelling van het schooladvies niet in het belang van de leerling wordt geacht, kunnen wij besluiten het advies, goed onderbouwd, niet te wijzigen.

De leerkracht groep 8 bespreekt alle kinderen door met de coördinator van de school voor het voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs moet instemmen met de aanmelding van een kind. Deze instemming is gerelateerd aan het schooladvies van de basisschool.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn of naar eigen tempo, wij zorgen ervoor dat hier ruimte voor is. Ieder kind heeft eigen ontwikkelpunten en kan bij ons zichzelf zijn. 

SchoolWide Positive Behavior Support is de manier waarop De Fontein werkt om een veilige omgeving te creëren voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Vanuit de gedachte dat goed gedrag is aan te leren en alles wat je aandacht geeft groeit, werken we vanuit positieve gedragsverwachtingen en bekrachtigen we goed gedrag. “Samen zijn we verantwoordelijk voor elkaars veiligheid en gaan we respectvol met elkaar om.

Voor lessen sociaal emotionele ontwikkeling gebruiken we de methode Kwink.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Verantwoordelijkheid
  • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Fontein valt onder het basistoezicht van de inspectie. Er wordt onder andere gekeken naar de uitslag route 8 eindtoets van groep 8 en de Cito tussen resultaten van de groepen 2 tot en met 8.

We werken volgens de kwaliteitseisen van inspectie en werken aan onze eigen kwaliteitseisen. Deze eisen gaan niet alleen over de resultaten van de toetsen maar ook over welbevinden en groei op sociaal emotioneel gebied van de kinderen. 

Terug naar boven