Het Vianova

Vroonhoevelaan 4 2408 ST Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van Het Vianova

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Adviesroute groep 6, 7 en 8

Eind groep 6 wordt een indicatie voorlopig advies afgegeven. Deze eerste indicatie wordt met ouders besproken. 

Midden groep 7 wordt een voorlopig advies afgegeven. Dit advies wordt met ouders en kind besproken. Ouders krijgen de afspraken die tijdens het adviesgesprek zijn gemaakt mee op papier. Het voorlopig advies is gebaseerd op het beeld dat we op school in de loop van de jaren van deze leerling hebben verkregen. Het voorlopig advies wordt in overleg met andere leerkrachten, IB en directie bepaald. Er wordt gekeken naar schoolprestaties, werkhouding, concentratie, zelfstandigheid, huiswerkattitude en het leerlingvolgsysteem. Eventueel andere relevante testen en onderzoeken worden meegenomen. 

In groep 8 wordt in tegenstelling tot de andere groepen niet de M-toetsen in januari en E-toetsen in mei/juni afgenomen, maar de B-toetsen in november. Dit heeft te maken met de doorstroomtoets die in februari wordt afgenomen. Als de leerling een hoger toets advies krijgt uit de doorstroomtoets dan het eerder afgegeven schooladvies, dan past de school in principe het schooladvies naar boven aan. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school in goed overleg met ouders besluiten het advies niet te verhogen. De school moet dat dan onderbouwen. Bij het maken van het uitstroomprofiel wordt gekeken naar de Cito resultaten van de afgelopen jaren, de methodetoetsen en de werkhouding in de groep. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven