Het Vianova

Vroonhoevelaan 4 2408 ST Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van Het Vianova

Het team

Toelichting van de school

Het Vianova kent een team van enthousiaste en betrokken leerkrachten en ondersteuners. Hun kennis en inzet vormen de basis voor de deskundige begeleiding van onze leerlingen. 

Management en ondersteuning: De directeur van de school draagt de eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs op het Vianova. De directeur wordt ondersteund door een directieondersteuner, een parttime administratief medewerker en een conciërge. 

Leerkrachten: De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor hun groep. Daarnaast is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle kinderen op het Vianova. 's Morgens willen we graag aandacht geven aan de kinderen. Heeft u iets te bespreken, loop na schooltijd even langs de leerkracht of maak een afspraak. 

Intern begeleider: Op het Vianova hebben wij twee intern begeleiders. De intern begeleiders houden zicht op de ontwikkeling van kinderen door het nauwlettend volgen van de citoscores en het bespreken van leerlingen in groepsbesprekingen met de leerkrachten. Wanneer daar aanleiding toe is, kan de leerkracht hulp inroepen van de intern begeleider. Zij kan observaties doen in de klas, hulp inroepen van deskundigen en zorgen voor extra inzet van de onderwijsassistent. Daarnaast hebben de intern begeleiders wekelijks overleg met de directie en denken ze mee over het beleid rondom onderwijsprogramma's en vernieuwingen. 

Specialisten: Onderwijskwaliteit zit voor een groot deel in de professionaliteit van de leerkrachten We zijn er trots op dat een flink aantal leerkrachten zich specialiseren in een bepaald vakgebied. Zij denken mee over de ontwikkeling van dat vakgebied, zitten vergaderingen voor, geven informatie op studiedagen en zijn vraagbaak voor het team. 

Onderwijsondersteuners: De onderwijsassistenten ondersteunen de leerkrachten door kinderen in de groepen te begeleiden als de leerkracht uitleg geeft aan een ander deel van de groep of door kinderen uit de groep te halen en alleen of in een groepje te begeleiden. 

Stagiaires: We werken graag samen met Hogeschool leiden en MBO-Rijnland bij het opleiden van nieuwe leerkrachten en onderwijsassistenten. Jaarlijks vinden veel stagiaires een plek bij ons en daar staat tegenover dat we graag gebruik maken van de extra handen in de klas.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het landelijk tekort aan leerkrachten maakt het vervangen van leerkrachten in geval van ziekte of rechtspositioneel verlof moeilijk. Dit betekent dat wij ons moeten voorbereiden op situaties waarin een leerkracht niet vervangen kan worden. 

Als eerst wordt geprobeerd om vervanging te regelen via RTC Cella. RTC Cella is een organisatie waar invalleerkrachten werken in het kernteam. Als dit niet lukt wordt er gekeken naar de mogelijkheden binnen school. Er wordt rondgevraagd of iemand extra wil werken en er wordt gekeken of een onderwijsassistent de klas kan opvangen. Als dit niet mogelijk is worden groepen verdeeld over andere groepen of ouders worden opgeroepen om indien mogelijk zijn of haar kind thuis te houden. Voor kinderen waarvan het niet mogelijk is om thuis te blijven, wordt uiteraard opvang geregeld binnen de school. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Vianova biedt fase- onderwijs in groep 1 t/m 3

Het Vianova heeft reguliere groepen (de Via's) en heeft groepen voor hoogbegaafde leerlingen (de Nova's)

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij werken met onze Echa specialist toe naar een leerlijn voor hoogbegaafde leerlingen met een zeer hoog IQ, zodat ook deze leerlingen zo passend mogelijk begeleid worden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Terug naar boven