Basisschool De Kraanvogel

Perzikstraat 24 1326 HN Almere

  • Perzikstraat 22- 24
  • De school doet mee aan de Muziekimpuls. Er is een vaste vakleerkracht die het team en de kinderen enthousiast maakt voor muziek.
  • De school werkt volgens de 21e eeuwse vaardigheden. Daarbij ontbreekt een goede inzet van ICT niet.
  • Ouderbetrokkenheid geven we oa vorm middels Ontmoetingsavonden waarbij ouders elkaar op diverse vlakken ondersteunen
  • We werken met Leskracht op onze school, een manier van werken met wereldoriëntatie en taal tegelijk. Kijk vooral op www.leskracht.nl

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Dit jaar zijn we overgestapt op de IEP-eindtoets na jarenlang CITO-eindtoets te hebben afgenomen. We zijn niet geheel tevreden over de afname van deze eindtoets. Enerzijds vanwege de landelijke discussie over de waarde van deze eindtoets, het voelt als mosterd na de maaltijd. De kinderen hebben hun advies namelijk al binnen in februari en staan zelfs al inegschreven. 

Ander zijde waren we ook niet tevreden over de vraagstelling voor met name het taalgedeelte. Voor begrijpend lezen scoren beide groepen 8 boven het landelijk gemiddelde. Het rekenen is in de ene groep boven landelijk gemiddelde gemaakt en in de andere eronder. Dit lag ook in de lijn van verwachting. We zijn alleen minder goed naar voren gekomen door het taalgedeelte. Dat kan deels te maken hebben door een nieuwe manier van werken met taal en deels door de vraagstelling vanuit IEP/motivatie leerlingen vanwege tijdstip eindtoets. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vaak vinden ouders toetsen belangrijker dan de leraren en kinderen zelf. In de bijlage vindt u een mooi stukje daarover vanuit de inspectie. Toetsdruk wordt vooral door ouders veroorzaakt en graag voeren wij met u het gesprek hierover.

Als school zijn we kritisch op wat we toetsen en hoeveel. De tussentijdse opbrengsten worden gemeten in januari en juni middels het afnemen van de Cito-toetsen in groep 3 t/m 8. Dit zijn de methode onafhankelijke toetsen en worden gescoord tegen een landelijk gemiddelde. Zo kijken wij hoe de Kraanvogel ervoor staat tov andere scholen. Bij de kleuters nemen we geen toetsen af en volgen wij het kind vanuit Kleuterplein en BOSOS.

Met het team worden de opbrengsten geanalyseerd en vervolgens wordt er waar nodig ( opnieuw)actie op uitgezet. We vragen ook geregeld om een audit op onze school. Zo hebben we recent nog een audit laten afnemen voor leeszwakke en dyslectische kinderen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven