Basisschool de Olijfboom

Bongerdstraat 2 1326 AB Almere

  • Daar blijf je groeien!
  • Kan ik je vertrouwen?
  • Elke schooldag start met een leesactiviteit.
  • Schoolfoto van Basisschool de Olijfboom
  • Op onze school hebben de kinderen twee keer in de week gym van een gymleerkracht.

Het team

Toelichting van de school


Het team van de Olijfboom werkt transparant en samen verbeteren is onderdeel van ons beleid. Hierbij gebruiken wij de methode van Stichting LeerKRACHT. Zo maken wij als leerkrachtenteam gebruik van elkaars kwaliteiten en elkaars talenten. Wij doen aan gezamenlijk lesontwerp, aan lesbezoeken en feedbackgesprekken. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek is of verlof nodig heeft, zal zo mogelijk vervanging geregeld worden. In deze huidige tijd hebben wij te maken met een ernstig tekort aan leerkrachten. Dit zorgt ervoor dat het steeds vaker voorkomt dat er geen invalleerkracht voor handen is. In dat geval wordt uw kind voor een dag vrijgesteld van onderwijs en vragen wij u als ouders om uw kind een dag thuis te houden. 

Wanneer vervanging voor langere tijd nodig is, kan het voorkomen dat er meerdere leerkrachten per week aan de groep lesgeven.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het onderwijs

Team en groepsindeling 

Directie en management team: Arjen Gaasterland is (meerschools) directeur en eindverantwoordelijk voor het totale beleid van de school. Aletta Wijnsouw is locatie leider en het dagelijks gezicht van de school. Daarnaast is Danielle Pothof lid van het MT. Samen met de schoolcoaches sturen zij de onderwijsontwikkelingen aan en bewaken zij de voortgang en kwaliteit van het onderwijs. Daarbij worden zij ondersteund door de Intern begeleider (IB-er). Hun belangrijkste taken zijn: het adequaat organiseren van de gang van zaken op school, het zorgen voor goede communicatie, het aansturen van het onderwijsteam en het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs.

Intern begeleider: De intern begeleider (IB-er) coördineert alles op het gebied van zorg en extra ondersteuning. Zij denkt mee met leerkrachten als er extra zorg nodig is of externe expertise. Ook coördineert zij het opstellen van handelingsplannen en onderhoudt zij de contacten met hulpverleners van buitenaf zoals Passend Onderwijs en Oké op school.

Leerkrachten: Het team bestaat uit ongeveer 15 leerkrachten die het onderwijs verzorgen op de Olijfboom. Een aantal collega's werkt als duo-partners samen in een groep. Ons streven is dat er per week maximaal twee leerkrachten voor één groep staan. Helaas lukt ons dat niet altijd op het moment dat leerkrachten ziek zijn.

Onderwijsassistenten: Op onze school zijn meerdere onderwijsassistentes aanwezig. Zij bieden ondersteuning aan leerkrachten en leerlingen. 

Overige ondersteuning: De Olijfboom pretendeert een 'echte leesschool' te zijn. Voor extra leesondersteuning heeft de school een aantal betrokken leesouders.

Administratie: De directie wordt ondersteunt door een management assistent die ook voor de administratie zorgt. 

Stagiaires: Regelmatig begeleiden wij studenten die als onderdeel van haar/zijn opleiding ervaring komen opdoen in de dagelijkse praktijk.

Nascholing: De leerkrachten werken voortdurend aan hun vakmanschap. "Stilstand is achteruitgang!". Ontwikkelingen in het onderwijs worden op de voet gevolgd. Het team van de Olijfboom laat zich regelmatig planmatig bijscholen. Verder organiseren de teamleden studiedagen waarop zaken als ‘visie op het onderwijs’ en ‘evaluatie van ingevoerde maatregelen en methoden’ aan de orde komen. De studiedagen verhogen daarmee ook de kwaliteit van het onderwijs.

Groepsindeling: Voor de groepsverdeling gaan we uit van de visie van de school en houden daarbij rekening met het aantal leerlingen. 

Verder hanteren wij zowel homogene groepen als combinatie groepen. Op dit moment zijn er twee groepen 1-2 en verder is er van alle groepen één groep aanwezig. De groepsgrootte heeft een gemiddelde van 24 leerlingen. 


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Betekenisvol spelend leren

Kinderen leren door spelen. Wij werken thematisch en door het op een betekenisvolle manier aan te bieden komen alle ontwikkelingsgebieden aan de orde. Het spel in de hoeken en de inzet van ontwikkelingsmaterialen geeft kinderen mogelijkheden om spelend te ontdekken, zelf te ontwerpen en samen en zelfstandig te leren.

Voor het volgen van de kinderen wordt bij de groepen 1-2 gebruik gemaakt het leerlingvolgsysteem: Mijn Kleuter Groep.  

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onderzoekend en ontdekkend leren 

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Om bij deze eigenschap aan te sluiten, gebruiken wij op onze school leskracht voor wereldoriëntatie. Bij leskracht haken de gebieden geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, burgerschap en techniek in elkaar. Daarnaast leren zij begrijpend lezen, onderzoeken, ontdekken en presenteren

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het komt steeds vaker voor dat kinderen thuis meerdere talen spreken. Het Nederlands is dan vaak de tweede taal. Wij spreken in dat geval van NT2 kinderen. Ongeveer een derde van alle leerlingen op de Olijfboom mag zicht NT2 leerling noemen. Om deze kinderen zo goed mogelijk Nederlands te leren, hebben wij op school een speciale NT2 leerkracht. In de groepen wordt de Nederlandse taal veel ondersteund met beeldmateriaal. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Iedere kind heeft een bepaalde behoefte zicht te kunnen ontwikkelen. Op de Olijfboom willen wij tegemoet komen aan die ontwikkelingsbehoefte van leerlingen. Echter is het helaas voor ons niet mogelijk om aan alle ontwikkelingsbehoefte van kinderen tegemoet te komen. Wij missen de mensen, middelen of bevoegdheden daarvoor. Tijdens de plaatsing van leerlingen zijn wij daarom kritisch en zullen altijd vooraf onderzoeken of wij tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoefte van een (toekomstige) leerling. 

Daarnaast gebruiken wij een passend leerlingvolgsysteem zodat wij aan kunnen sluiten bij de onderwijsbehoefte van onze leerlingen. Zo nodig maken wij een Onderwijs Ondersteuning Profiel (OOP). Hierin staat vermeld wat de mogelijkheden zijn om leerlingen te ondersteunen. Hierbij gaan wij op de Olijfboom uit van basisondersteuning en extra ondersteuning.

Voor extra ondersteuning maken wij gebruik van onderwijsassistentes en wij werken nauw samen met Stichting Passend Onderwijs. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Sinds het schooljaar 2022-2023 is er een samenwerking met buitenschoolse opvang Bubbels. 

BSO Bubbels is net als onze school, kleinschalig en huiselijk. Zij bieden alleen opvang aan kinderen van onze eigen school. Zij zijn 51 weken per jaar geopend en zorgen voor een uitgebreid programma in de vakanties. 

Terug naar boven