Basisschool de Olijfboom

Bongerdstraat 2 1326 AB Almere

  • gereserveerde schaatsbaan; toch nog wat winterpret
  • Aan het begin van het schooljaar kunt u kennismaken met de nieuwe leerkracht, de nieuwe leerstof, de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad.
  • In 2020-2021 start de school een pilot met een 2-3 combinatie.
  • Daar blijf je groeien!

Het team

Toelichting van de school

Het komt steeds vaker voor dat kinderen thuis meerdere talen spreken. Het Nederlands is dan vaak de tweede taal. Wij spreken in dat geval van NT2 kinderen. Om deze kinderen zo goed mogelijk Nederlands te leren, hebben wij op school een speciale NT2 leerkracht. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht verlof nodig heeft, zal zo mogelijk vervanging geregeld worden. Wanneer geen vervanger beschikbaar is, vragen wij u om uw kind een dag thuis te houden. 

Wanneer vervanging voor langere tijd nodig is, kan het voorkomen dat er meerdere leerkrachten per week aan de groep lesgeven.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het onderwijs

Team en groepsindeling 

Directie en management team: Aletta Wijnsouw is directeur en eindverantwoordelijk voor het totale beleid van de school. Zij stuurt de onderwijsontwikkelingen aan en bewaakt de voortgang en kwaliteit van het onderwijs. Zij wordt daarbij ondersteunt door twee bouw coordinatoren (bouwco) en de Intern begeleider (IB-er). Zij vormen samen het management team (MT). Hun belangrijkste takenzijn: het adequaat organiseren van de gang van zaken op school, het zorgen voor goede communicatie en het aansturen van het onderwijsteam.

Bouwcoördinatoren: Op de Olijfboom zijn twee bouw coördinatoren. Naomi Wijers is verantwoordelijk voor de groepen 1 t/m 3 en Francis Mers voor de groepen 4 t/m 8. Zij sturen de onderbouw en de bovenbouw aan en stimuleren het ontwikkelen en implementeren van onderwijsvernieuwingen. Beiden zijn zij ook groepsleerkracht en geven onderwijs.

Intern begeleider: Irma De Wilde De Ligny is de IB-er op onze school. Zij coördineert alles op het gebied van zorg en extra ondersteuning. Zij denkt mee met leerkrachten als er extra zorg nodig is of externe expertise. Ook coördineert zij het opstellen van handelingsplannen en onderhoudt zij de contacten met hulpverleners van buitenaf zoals Passend Onderwijs en Oké op school.

Leerkrachten: Het team bestaat uit ongeveer 15 leerkrachten die het onderwijs verzorgen op de Olijfboom. Een aantal collega's werkt als duo samen in een groep. Ons streven is dat er per week maximaal twee leerkrachten voor één groep staan. Helaas lukt ons dat niet altijd op het moment dat leerkrachten ziek zijn.

Onderwijsassistenten: Op onze school is een onderwijsassistente aanwezig. Zij bieden ondersteuning aan leerkrachten en leerlingen. 

Overige ondersteuning: De Olijfboom pretendeert een 'echte leesschool' te zijn. Voor extra leesondersteuning heeft de school een aantal betrokken leesouders.

Administratie: De directie wordt ondersteunt door een management assistent die ook voor de administratie zorgt. 

Stagiaires: Regelmatig begeleiden wij studenten die als onderdeel van haar/zijn opleiding ervaring komt opdoen in de dagelijkse praktijk.

Nascholing: De leerkrachten werken voortdurend aan het vakmanschap. Stilstand is, ook in het onderwijs, achteruitgang. Ontwikkelingen in het onderwijs worden op de voet gevolgd. Het team van de Olijfboom laat zich regelmatig planmatig bijscholen. Verder organiseren de teamleden studiedagen waarop zaken als ‘visie op het onderwijs’ en ‘evaluatie van ingevoerde maatregelen en methoden’ aan de orde komen. De studiedagen verhogen daarmee ook de kwaliteit van het onderwijs.

Groepsindeling: Voor de groepsverdeling gaan we uit van de visie van de school en naar het aantal leerlingen. 

Verder hanteren wij zowel homogene groepen als combinatie groepen. Op dit moment zijn er twee groepen 1-2, één groep 3, een 4-5, een 5-6, een groep 7 en een groep 8.

Voor het nieuwe schooljaar wordt de groepsindeling weer zorgvuldig gemaakt. Aan het eind van ieder schooljaar wordt de groepsindeling aan ouders bekend gemaakt.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Betekenisvol spelend leren

Kinderen leren door spelen. Wij werken thematisch en door het op een betekenisvolle manier aan te bieden komen alle ontwikkelingsgebieden aan de orde. Het spel in de hoeken en de inzet van ontwikkelingsmaterialen geeft kinderen mogelijkheden om spelend te ontdekken, zelf te ontwerpen en samen en zelfstandig te leren. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

LesKracht

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en gaan al van jongs af aan op onderzoek uit. Om bij deze eigenschappen aan te sluiten, gebruiken wij op onze school Leskracht voor wereldoriëntatie. Bij Leskracht haken de gebieden geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en techniek in elkaar. Daarnaast leren zij begrijpend lezen, onderzoeken en ontdekken en presenteren.

Gezonde School

"Wie beter wil presteren moet meer bewegen!" Een mooi motto dat de Olijfboom zeer serieus neemt. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De informatie wordt getoond op de website en in de schoolgids.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven