Basisschool de Olijfboom

Bongerdstraat 2 1326 AB Almere

 • gereserveerde schaatsbaan; toch nog wat winterpret
 • Aan het begin van het schooljaar kunt u kennismaken met de nieuwe leerkracht, de nieuwe leerstof, de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad.
 • In 2020-2021 start de school een pilot met een 2-3 combinatie.
 • Daar blijf je groeien!

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Olijfboom worden de kinderen  in de groep 1-2 regelmatig op vaststaande gegevens door de groepsleerkracht geobserveerd.

Ook worden de kinderen middels een onafhankelijk observatie instrument ( de Kijk) door de groepsleerkrachten geobserveerd. De gegevens worden met de ouders en schoolintern besproken.

Wanneer daartoe aanleiding bestaat, wordt de leerling gericht onderwijsgegeven op achterstand en of voorsprong.

De overige leerlingen volgen het groepsprogramma.

Naast het gewone groepswerk worden alle leerlingen vanaf groep 2 tweemaal per jaar getoetst op vaardigheid lezen, rekenen en wiskunde en taalgebieden

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het belangrijk dat een kind een veilig gevoel heeft over school en met plezier naar school gaat. Elk kind mag 'kind' zijn bij ons op school. Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier om te gaan en bij te dragen aan de samenleving Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

Respectvol omgaan met de ander en de wereld staat centraal in ons onderwijs. Het is een onderdeel van onze identiteit en wij leven het voor. Daarnaast gebruiken wij de methoden Kanjertraining, Trefwoord en Taakspel. 

Wij vinden het van belang dat:

 • Er een ontspannen en fijne sfeer heerst in de groepen.
 • Schelden en ander agressief gedrag horen niet thuis op de Olijfboom.
 • Het stille, verlegen kind ook gezien wordt.
 • Wij er zijn voor onze naasten, wij hebben respect voor elkaar en pestgedrag wordt niet geaccepteerd. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid
 • Vertrouwen
 • Samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven