Basisschool de Olijfboom

Bongerdstraat 2 1326 AB Almere

 • Daar blijf je groeien!
 • Kan ik je vertrouwen?
 • Elke schooldag start met een leesactiviteit.
 • Schoolfoto van Basisschool de Olijfboom
 • Op onze school hebben de kinderen twee keer in de week gym van een gymleerkracht.

In het kort

Toelichting van de school

De Olijfboom is een Protestants-christelijke basisschool in de wijk Parkwijk van Almere Stad.

Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom.
Wij zijn een kleine school waar wij elk kind een “warme” en veilige omgeving bieden.

Dit doen wij door gebruik te maken van de drie R-en

 • Rust
 • Reinheid
 • Regelmaat

Kom langs voor een kennismakingsgesprek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Oog voor elkaar
 • Kanjerschool
 • Focus op leesonderwijs
 • Ouderparticipatie
 • Onderzoekend/ontdekkend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
182
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Privacybeleid (de AVG wet)

De Olijfboom is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind conform de AVG wet.  

Waarom verwerken wij gegevens van uw kind?

Op de Olijfboom verwerken wij persoonsgegevens van uw kind om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze school en om de studievoortgang bij te houden. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs), inspectie, leerplicht en accountant. Wij verwerken gegevens van uw kind voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die we met uw kind hebben en/of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw toestemming verwerken. Als voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd zoals voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s) dan kunt u de toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven via Parro.(Wijziging van toestemming is niet van toepassing op inmiddels gepubliceerd beeldmateriaal). Net als dat wij toestemming moeten vragen voor beeldmateriaal vragen wij de leerlingen, ouders en verzorgers dit andersom ook te doen. Dit geldt ook voor de plaatsing ervan op (eigen) sociale media.  

Wij kunnen commerciële derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de gegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan applicaties om leerlingen in de les te ondersteunen, een administratiesysteem waarbij de gegevens niet op ons eigen netwerk worden opgeslagen, maar bij een andere organisatie of een lesroosterprogramma. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van Stichting Prisma. Met deze organisaties sluiten we overeenkomsten af, waarin o.a. is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden.  

Als ouders heeft u een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens. Deze rechten zijn in de wet vastgelegd. In het Privacyreglement van Stichting Prisma Almere is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlingengegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.Meer informatie over privacy kunt u lezen op de website van Stichting Prisma (www.prisma-almere.nl).  

Mocht u specifieke vragen hebben over het privacybeleid mail dan naar: vragenoverprivacy@prisma-almere.nl  Veilig documenten uitwisselen Om (vertrouwelijke) informatie te delen gebruiken wij Social Schools/ Parro. Soms moeten er ook documenten gedeeld worden via email, dan gebruiken wij binnen stichting Prisma Zivver. Via Zivver komt informatie met persoonsgegevens versleuteld aan bij de ontvanger via een beveiligde omgeving met een toegangscode of SMS. Als u regelmatig vertrouwelijke informatie uitwisselt, kunt u ook zelf een (gratis) Zivver-account aanmaken op https://app.zivver.com/signup.

Terug naar boven