Basisschool De Ark

Middenhof 210 1354 EV Almere

  • Lezen op de glijbaan
  • Wandelende takken
  • Tijdens schooltijd maken wij gebruik van het naast de school gelegen Wilgenbos
  • Wij hebben kanjertraininglessen en Taakspel
  • Wij hebben een hele nieuwe schoolbibliotheek

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij zijn een school die heel bewust kijkt naar de hulpvraag van de leerlingen en daarop actie onderneemt met een speciaal programma of er voor kiezen dat een kind blijft zitten. Dit laatste doen wij uitsluitend als het noodzakelijk en het zinvol is. Door extra begeleiding en aangepaste leerstof houden wij dus zoveel mogelijk kinderen ‘binnenboord’. Al deze kinderen doen uiteindelijk mee met de cito-eindtoets en halen daar natuurlijk de score die bij hun niveau hoort.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Toetsen
Door middel van o.a. observaties en toetsen volgen wij de ontwikkeling van de kinderen. Leerkrachten krijgen zicht op de specifieke onderwijsbehoefte van kinderen en zij kunnen hun onderwijsaanbod hierop afstemmen. Vanaf groep 3 nemen wij toetsen af die horen bij het lesmateriaal ofwel de methodegebonden toetsen.  In groep 8 nemen wij de eindtoets van IEP af. Hierbij ligt de focus op het leren met hart, hoofd en handen. De vraagstelling sluit goed aan bij de visie van de school, de methodetoetsen en de belevingswereld van kinderen.

De leerlingen van groep 1-2 volgen wij d.m.v. het leerling-observatiesysteem "Inzichtelijk"

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Alle leerlingen van de school krijgen vanaf groep 6 een gerichte begeleiding op het uitstroomadvies. 

De leerlingen hebben samen met hun ouders een gesprek eind groep 6, 7 en medio groep 8 over het te volgen traject en welke doelen we met elkaar; de ouders, kind en school nastreven om het gewenste traject te halen. 

Hierbij stellen wij met elkaar vast wat reëel is voor het kind om aan te werken en wat haalbaar is voor hem/haar. Wij gaan uit van het hoogst haalbare of stellen het leertraject zo samen dat het kind en de ouders weten waar zij 'voor gaan'.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven