Basisschool De Ark

Middenhof 210 1354 EV Almere

  • Lezen op de glijbaan
  • Wandelende takken
  • Schoolfoto van Basisschool De Ark
  • Wij hebben kanjertraininglessen en Taakspel
  • Wij hebben een hele nieuwe schoolbibliotheek

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school kijkt heel bewust naar de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen en stemt indien nodig het onderwijsprogramma aan. Door extra begeleiding en aangepaste lesstof en/of een eigen leerlijn houden wij dus zoveel mogelijk kinderen ‘binnenboord’. De leerlingen van groep 8 doen mee met de doorstroomtoets en halen de score die bij hun niveau hoort.

Leerlingen die meertalig zijn hebben de mogelijkheid om vanaf groep 7 door te stromen naar de kans- of kopklas van het Taalcentrum. Hierdoor geeft de Ark hen de mogelijkheid om de laatste twee basisschooljaren de Nederlandse taal te optimaliseren zodat zij op een passend hoger niveau naar het voortgezet onderwijs uit kunnen stromen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Toetsen
In groep 1 & 2 volgen wij de ontwikkelingen van de leerlingen door middel van het observatiesysteem "Inzichtelijk". Vanaf groep 3 volgt de school de ontwikkeling van de leerlingen door middel van observaties, methodetoetsen en toetsen van "Leerling in Beeld". De school heeft hierdoor zicht op de specifieke onderwijsbehoefte van kinderen en kunnen het onderwijsaanbod hierop afstemmen. In groep 8 nemen wij de doorstroomtoets van Leerling in Beeld af.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 krijgen een (verwacht)uitstroomprofiel/advies of doorstroomadvies.

De leerlingen hebben samen met hun ouders een gesprek eind groep 6, 7 en medio groep 8. Tijdens deze gesprekken wordt er besproken welke executieve vaardigheden de leerling laat zien, welk niveau de leerling heeft en wat de realistische en (hoogst) haalbare verwachting is.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze ankerwoorden; liefde, respect, vertrouwen en veiligheid zijn het uitgangspunt bij alles wat wij doen. Dus ook bij ons pedagogisch klimaat
Wij zorgen ervoor dat de kinderen kunnen leren, zich prettig en veilig voelen in de klas en op het speelplein en met plezier naar school gaan. Je mag zijn wie je bent en hoe jij je voelt! Een goed pedagogisch klimaat is een voorwaarde voor het overdragen van kennis en vaardigheden. Sociaal-emotionele vorming is een wezenlijk onderdeel van de ontwikkeling van ieder kind. Daarom werken wij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling met als basis een open, positieve en oplossingsgerichte houding van kinderen en leerkrachten.  Hiervoor gebruiken wij de methoden Kanjertraining en Taakspel. De begeleiding door onze Groepsgeluktrainer kan ingezet worden.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect voor iedereen
  • Veiligheid en vertrouwen
  • Oplossingsgerichte houding

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven