Basisschool De Ark

Middenhof 210 1354 EV Almere

  • Lezen op de glijbaan
  • Wandelende takken
  • Schoolfoto van Basisschool De Ark
  • Wij hebben kanjertraininglessen en Taakspel
  • Wij hebben een hele nieuwe schoolbibliotheek

Het team

Toelichting van de school

Het team is deskundig en gedreven. De leerkracht organiseert de leerstof zo dat onze leerlingen zelf aan het denken worden gezet. Onze leerlingen zijn deels eigenaar van en medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Het team van De Ark is hierin eindverantwoordelijk voor het geven van goed onderwijs. Met zorg stemmen wij ons onderwijs af op wat passend en goed is voor de individuele leerlingen, de groep en onze leerkrachten. ‘‘Wij hebben hart voor onze leerlingen en ons onderwijs."

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

-Bij kortdurend ziekteverlof of afwezigheid wegens bijzonder verlof (trouwen, rouwen of het bezoeken van een workshop of ander extern bezoek): Er kan bij een bemiddelingsbureau een verzoek voor een vervanger worden ingediend. Momenteel is er echter sprake van een lerarentekort in het primair onderwijs en zijn er nauwelijks invallers te vinden. Op De Ark is er ook een leerkrachtondersteuner werkzaam. Zij kan een groep kortdurend overnemen.
-Bij langdurig ziekte verlof of zwangerschaps- en bevallingsverlof: Hiervoor wordt een leerkracht gezocht die voor bepaalde tijd de taken van de afwezige leerkracht kan overnemen. Soms moeten wij intern schuiven met leerkrachten; d.w.z. dat wij collega's vragen om van groep te ruilen en een andere groep over te nemen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Ark heeft 9 groepen en een kernklas en telt ongeveer 16 enthousiaste teamleden.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 werken wij met doelen die gericht zijn op het ontwikkelen van reken-, lees- en taalvaardigheden. Elke dag vinden er gerichte activiteiten plaats die kinderen de gelegenheid bieden deze vaardigheden te ontwikkelen. De kinderen leren spelenderwijs en er wordt uitgegaan van de belevingswereld van de kleuter. De kleuters krijgen de ruimte om op eigen ontwikkelingsniveau te werken en worden uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen. In de groepen 1/2 werken we met dagritmekaarten, zodat leerlingen weten hoe de schooldag zal verlopen. De dag wordt vaak gestart in de kring, zodat men iets kan vertellen, bespreken of uitleggen. Daarna werken de leerlingen aan verschillende opdrachten, passend bij het ontwikkelingsniveau van de leerling. Vervolgens is er ook veel ruimte voor spel en wordt er bewegingsonderwijs gegeven in de speelzaal.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De leerkrachten maken aan het begin van het schooljaar een weekrooster aan de hand van richtlijnen vanuit de directie. Afhankelijk van de leerfase waarin de leerlingen zitten en hun onderwijsbehoeften, kunnen we een indicatie van tijden geven.
Voor de groepen 3-8:
 -thema's wereldverkenning, inclusief expressievakken: 4 tot 5 uur per week,
 -rekenen: ongeveer 6 uur per week, 
 -lezen, taal en woordenschat: ongeveer 8 uur per week,
 -schrijven: van 2 uur in groep 3 tot 1 uur per week in de bovenbouw,
 -godsdienst en sociale vorming: ongeveer 2 uur per week
 -gymnastiek: 2 x 45 minuten per week. De bovenbouw heeft een blokuur gym.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op De Ark krijgen de leerlingen onderwijs in een leerstofjaarklassensysteem, waarbij er mogelijkheden zijn voor differentiatie binnen de lessen en instructie, passend bij het reguliere onderwijs. Om doorgaande lijnen te bewaken en onderwijs op maat te creëren, volgen wij de leerlingen in hun ontwikkeling. Wij zetten ons in voor een goede samenwerking tussen school, ouders/verzorgers en omgeving, om de optimale ontwikkeling en successen van de leerling te bewerkstelligen. Deze samenwerking staat bij ons hoog in het vaandel, wij willen samen met ouders en kind werken aan dat wat een kind nodig heeft en daarvoor samen een plan maken om dit te kunnen implementeren binnen ons onderwijs.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De Ark heeft een kernklas. Dit is voor leerlingen vanaf groep 3/4 die Nederlands spreken en uit het buitenland komen. Bij deze leerlingen is er bij aanmelding (op een Almeerse school) geen duidelijk beeld van de ondersteuningsbehoeften. Tijdens de eerste periode van plaatsing wordt de ondersteuningsbehoeften onderzocht en in kaart gebracht. Daarna wordt de passende onderwijsplek gezocht

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wanneer een leerling van de kinderopvang en/of peuterspeelzaal naar groep 1 gaat vindt er een overdracht plaats.

Terug naar boven