De Tjasker

Buitenkruierstraat 2 1333 EB Almere

  • Schoolfoto van De Tjasker
  • Schoolfoto van De Tjasker

Het team

Toelichting van de school

De directie van de school bestaat uit de directeur. De directie vormt samen met de intern-begeleider het managementteam (MT) van de school.

Het team bestaat uit:1 directeur, 1 intern begeleider, 6 voltijd groepsleerkrachten, 4 deeltijd groepsleerkrachten, 1 vakleerkracht bewegingsonderwijs, 1 onderwijsassistent, 1 Management assistent, 1 pedagogisch medewerker van Vitree.

Wij hebben drie bouwen in school; de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek is of verlof heeft probeert de schoolleiding een oplossing te vinden. Het kan zijn dat een andere leerkracht een groep overneemt of dat de groep wordt verdeeld over de andere groepen. Om er voor te zorgen dat de leerlingen toch werk van hun eigen groep kunnen doen liggen er pakketten met werk klaar. In het uiterste geval wordt aan u gevraagd uw kind thuis op te vangen. Heeft u die mogelijkheid niet, dan komt uw kind gewoon op school. U wordt hierover altijd van te voren ingelicht, zodat u maatregelen kunt treffen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1/2 hanteren wij de Piramide methode. Deze gestructureerde methode, ontwikkeld door Cito, besteedt veel aandacht aan de taalontwikkeling. Aansluitend op de belevingswereld en de ontwikkeling van de leerlingen worden activiteiten op een thematische en speelse wijze  aangeboden. Naast de Piramide methode gebruiken we ook de methode Onderbouwd en Inzichtelijk. En mede door de laatste twee methodes kan er opbrengstgericht gewerkt worden. De leerlingen worden nauw gevolgd, dan wel toetsmatig maar veelal meer door observaties van de leerkracht. Resultaten hebben een direct gevolg. Activiteiten worden bijgesteld en wellicht wordt extra hulp geboden of extra oefentijd geboden.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte zijn welkom, mits de voorzieningen voorhanden zijn om daaraan te voldoen. Zo nodig worden er aanpassingen in het leerprogramma gemaakt, om te zorgen dat deze leerlingen zich adequaat kunnen blijven ontwikkelen. Wij willen kinderen uit de Molenbuurt namelijk bij ons op school een onderwijs plaats bieden.

Dit geldt ook voor leerlingen uit de Molenbuurt die extra aandacht en zorg nodig hebben en waarvan wij van mening zijn dat wij hen dit kunnen bieden.   Wij zetten ons dan ook in om leerlingen met speciale leer- en ontwikkelingsbehoeften op school te houden met een daarop afgestemd leeraanbod.

Wanneer wij niet kunnen bieden wat het kind nodig heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen, zal in overleg met ouders een beroep gedaan worden op speciale scholen of instellingen. In eerste instantie voor het vragen om advies, maar zo nodig kan ook een procedure bij Passend Onderwijs Almere worden gestart voor toeleiding naar een school voor speciaal (basis) onderwijs.  

In het schoolondersteuningsprofiel van onze school kunt u alle informatie terug vinden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven