De Tjasker

Buitenkruierstraat 2 1333 EB Almere

  • Schoolfoto van De Tjasker
  • Schoolfoto van De Tjasker

In het kort

Toelichting van de school

Een goede basisschool haalt het beste uit uw kind naar boven en verzorgt voor uw kind boeiend onderwijs. Een school kies je dan ook met zorg.

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van de Tjasker. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. De school geeft een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie.

Op school wordt de basis gelegd voor de manier waarop uw kind zich verder ontwikkelt en oriënteert op de eigen mogelijkheden. De school moet een plek zijn waar uw kind zich veilig voelt en zich samen met u thuis voelt. Op deze pagina treft u ook praktische informatie aan die voor u van belang is: vakanties, schooltijden, kosten schoolreisje, medezeggenschap, voor- en naschoolse opvang enz. Tevens kunt u hier informatie vinden over: hoe er onderwijs op school wordt gegeven, wat de visie van de school is op het onderwijs, hoe de school het beste uit uw kind haalt. Ook kunt u lezen welke stappen de school zet in haar eigen ontwikkeling en zichzelf steeds opnieuw wil verbeteren. Het kenmerk van een school is immers dat er geleerd wordt en ook een school zelf blijft altijd leren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen verder
  • Eigentijds onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Tjasker is een openbare basisschool. Als openbare school is De Tjasker toegankelijk voor ieder­een, zonder onderscheid naar geslacht, land van herkomst, levensbeschouwing, maatschappelijke opvattingen en inkomen. Kortom, de school wil een afspiegeling van de maatschappij zijn. Het schoolgebouw van De Tjasker staat zo’n 35 jaar in de wijk De Molenbuurt in Almere-Buiten.  De Tjasker  is een buurtschool, maar trekt ook leerlingen van buiten de wijk aan. Onze school telt op dit moment ongeveer 185 kinderen. Er zijn in het schooljaar 2020-2021 acht groepen geformeerd.  Twee groepen 1-2 en 6 homogene groepen van groep 3 tot en met groep 8. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
175
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Tjasker streeft ernaar in alle facetten een veilige school te zijn. Alle personeelsleden hebben zowel op het gebied van fysieke veiligheid als op het gebied van sociale veiligheid taken en bevoegdheden, deze staan beschreven in het schoolveiligheidsplan. Als team voelen wij ons gezamenlijk verantwoordelijk voor de algemene veiligheid in de school. De Tjasker is een kleine school met korte communicatielijnen. Veiligheidsaspecten of veiligheidsproblemen kunnen altijd met betrokkenen worden besproken en zullen vervolgens zo snel mogelijk afgehandeld worden.

Terug naar boven