Openbare Basisschool De Flierefluiter

Bosgouw 235 1352 GW Almere

  • Leesplezier staat centraal op de Flierefluiter
  • De Flierefluiter heeft een groot speelplein en grasvelden om te spelen!
  • Wij hebben twee Neo-groepen en vervullen  een regio functie voor hoogbegaafde leerlingen die vastlopen in het reguliere onderwijs.
  • Alle leerlingen hebben gym van de vakdocent.
  • Leerkracht onderbouw leest de kleuters in klein groepje voor.

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Van de 52 leerlingen die meegedaan hebben met de centrale eindtoets hebben wij 8 leerlingen geselecteerd die wij niet laten meetellen voor onze berekening. Allen zijn later ingestroomd.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van de kinderen goed in kaart te brengen maken we op schoolgebruik van de volgende leerlingvolgsystemen: OVM,(Ontwikkelingsvolgmodel voor jonge kinderen), SCOL(De Sociale Competentie Observatielijst) en CITO/LVS(Esis Leerlingvolgsysteem) 

OVM Dit Ontwikkelingsvolgmodel is een observatiesysteem waarin allerlei aspecten van de kinderlijke ontwikkeling in de vorm van ontwikkelingslijnen met ontwikkelingsfasen per half jaar zijn uitgewerkt. Het wordt gebruikt voor de leerlingen van 4 tot 7 jaar voor nadere analyse en Neo - leerlingen waar dit nodig is. 

SCOL De Sociale Competentie Observatielijst (SCOL) is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie. In het na- en in het voorjaar registreren de leerkrachten hun observatie. Tevens vullen leerlingen van de groepen 6,7 en 8 twee keer per jaar deze lijsten zelf in. Bij signaal vanuit het systeem vindt er een diagnostische gesprek tussen leerkracht en leerling plaats.

CITO/LVS Het CITO/LVS bestaat uit landelijk genormeerde toetsen die twee keer per jaar worden afgenomen. Aan de hand van deze toetsen maken wij analyses van de vorderingen van de leerlingen op leerling-, groeps- en schoolniveau. Zo wordt uw kind goed gevolgd en ontstaat er een beeld van de vorderingen van het kind gedurende de 8 jaren dat hij/zij bij ons op school zit. Daarnaast wordt erin dien nodig diverse plannen of ontwikkelperspectieven gemaakt. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven