Rooms-katholieke basisschool De Lettertuin

Zonnebloemweg 68 1338 TV Almere

Schoolfoto van Rooms-katholieke basisschool De Lettertuin

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Met de tussenmeting wordt bepaald hoe de leerontwikkeling van het kind verloopt. Uit de daarop volgende analyse wordt bepaald welk leerstofaanbod het kind de komende periode nodig heeft. Met deze kennis worden de groepsplannen voor de kleuterontwikkeling en taal, de blokvoorbereidingen voor rekenen en de dagroosters aangepast aan de onderwijsbehoeftes van de kinderen. 

De bevindingen worden intern besproken tussen de intern begeleider en leerkracht(en) en vervolgens met de ouders besproken tijdens het rapportgesprek. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Los van de getallen zijn we trots op de ontwikkeling, die onze kinderen hebben doorgemaakt. We zetten ons dagelijks erover in om onze kinderen tot een zo optimaal mogelijke ontwikkeling te laten komen. Het getal zegt iets over de mogelijkheden van het kind op dat moment. Helaas laat een getal niet zien welke groei kinderen hebben doorgemaakt en daar zit vooral onze trots. 

De afgelopen jaren is een stijgende lijn zichtbaar in het uitstroomniveau. We voldoen aan het uitstroomniveau, dat verwacht wordt van onze school. We hebben ons onderwijs geoptimaliseerd en nog meer de focus gelegd op de groei, die kinderen nog kunnen maken.

In schooljaar 2021-2022 heeft een aantal kinderen net niet het uitstroomniveau 1S voor rekenen gehaald, terwijl de potentie er mogelijk wel is. Voor het komende schooljaar leggen we met behulp van teamscholing, intervisie en lesobservaties nog meer de focus op de kinderen, die op 1S niveau kunnen uitstromen en zetten we ons in om dit niveau met deze kinderen te bereiken. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De kinderen zijn op school om te leren. Leren is meer dan taal en rekenen. Leren bevat ook leren hoe we met elkaar omgaan, hoe we samen zorgen voor een plek waar ieder kind mag en kan leren, waar we fouten mogen maken en we elkaar ook in de sociale contacten helpen. Met behulp van Groepsdynamisch onderwijs maken we kinderen medeverantwoordelijk voor een veilig klimaat in de school. Want ook voor en met de kinderen geldt: 'Samen komen we verder!' 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Wij gaan correct met elkaar om
  • Wij gaan prettig met elkaar om
  • Ik verbeter de omgang

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven