Rooms-katholieke basisschool De Lettertuin

Zonnebloemweg 68 1338 TV Almere

Schoolfoto van Rooms-katholieke basisschool De Lettertuin

Het team

Toelichting van de school

Professionalisering van onze leerkrachten  

Begeleiden van studenten in onze school

Wij zijn een opleidingsschool. Ieder jaar begeleiden wij meerdere studenten op onze school. Wij vinden het belangrijk om onze aanstaande collega’s een kans te bieden zich te professionaliseren en het vak van leerkracht in de praktijk te leren. Daarnaast wordt het steeds belangrijker om nieuwe professionals op te leiden vanwege het lerarentekort. Het is voor ons een goede bron om uit te putten wanneer wij op zoek zijn naar nieuwe collega’s. Maar ook is het leerzaam voor ons zelf omdat wij (het team) op de hoogte blijven van de nieuwste trends. Wij leren van- en met elkaar.  

Dit houdt in:

 • In meerdere klassen loopt er een student mee.
 • Studenten geven lessen aan groepjes e/o de gehele klas. 
 • De eindverantwoordelijkheid blijft altijd bij de leerkracht van de klas.
 • We krijgen studenten van verschillende scholen.
 • Alle leerkrachten zijn gecertificeerde mentoren.
 • Eén collega is opleider in de school. Hij of zij zorgt naast de mentoren voor extra begeleiding van de student. De collega heeft hier een opleiding voor gevolgd.
 • De studenten leren samen en doen onderzoeken in een leerteam van studenten   

Beeldcoaching en IRIS Connect

Aandacht voor de blijvende professionalisering van onze leerkrachten vinden wij als school belangrijk. Als een leerkracht zich continue blijft ontwikkelen, wordt de kwaliteit van lesgeven immers verhoogd. In samenwerking met SKO, het bestuur waar wij als school onder vallen, worden gedurende het schooljaar in de groepen filmopnames gemaakt. Deze opnames worden gemaakt door een beeldcoach, met inzet van IRIS Connect, een systeem om filmopnames te delen. De beeldcoaches zijn opgeleid om leerkrachten binnen SKO te begeleiden.  

Reflectie en effectieve feedback op de eigen lespraktijk blijken krachtige methodieken om de vakbekwaamheid van leerkrachten verder te versterken. De beeldcoach maakt opnames van de leerkracht in allerlei situaties. Hoe verloopt het contact met de kinderen of met de kinderen onderling? Hoe verloopt de instructie? Hoe wordt omgegaan met verschillen, of hoe begeleid je kinderen? 

Beeldcoaching biedt ook mogelijkheden om in teamverband aan onderwijsvernieuwingen te werken. Te denken valt aan het invoeren van nieuwe methodes.  

Het creëren van een cultuur waarin continue professionele ontwikkeling kan plaatsvinden, kan alleen gebeuren door samenwerking. Door collegiale consultatie met behulp van beelden kunnen tips, tricks en feedback eenvoudig worden uitgewisseld. De filmopnamen die in de groep worden gemaakt worden uitsluitend ingezet ten behoeve van de verdere professionalisering van de leerkracht. Opnames worden dan ook direct verwijderd na gebruik. Beeldcoaches werken aan de hand van een gedragsconvenant beeldcoaching. Hierin staan afspraken over hoe om te gaan met persoonsgegevens (AVG). Dit convenant kan bij de directie worden opgevraagd; eventuele bezwaren kunnen daar worden gemeld.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op school is een vervangingsplan aanwezig waarin uitgebreid beschreven staat hoe er wordt omgegaan met het vervangen van leerkrachten tijdens verlof of ziekte. Met dit plan is door de Medezeggenschapsraad ingestemd.

Een beknopte samenvatting hiervan:     

Stap 1: Bij afwezigheid van een leerkracht wordt een vervangende leerkracht gezocht binnen de invalpool.

Stap 2: parttime werkende collega’s wordt gevraagd in te vallen.

Stap 3: Onderwijsondersteuner neemt de groep over.

Stap 4: Als uitzonderingen voor korte tijd kan een ambulante medewerker worden ingezet. ·      

Stap 5: Leerlingen worden naar huis gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Naast de bovengenoemde vakken wordt er gewerkt aan de sociale en algemene ontwikkeling van kinderen. Het aanbod wordt ook aangepast naar de behoefte van het kind. Deels komt dit overeen; kinderen hebben bijvoorbeeld veel beweging en motorische oefening nodig. Deels loopt dit uiteen: Het ene kind heeft uitleg en oefening nodig om de kleuren te leren en een ander kind is toe aan woorden maken. 

Ons onderwijs aan kleuters kenmerkt zich door:

 • thematisch werken;
 • doelgericht werken;
 • spelbegeleiding door leerkrachten;
 • spelend leren;
 • het spelen en werken binnen een rijke leeromgeving.

De ontwikkeling wordt gemeten aan de einddoelen van groep 2.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovenstaand kader biedt een raamwerk met betrekking tot het invullen van onze onderwijstijd. Op basis van de onderwijsbehoefte van de groep, kan uitbreiding van onderwijstijd voor een specifiek vakgebied nodig zijn.  Voorbeeld: Het ene kind heeft meer tijd nodig om tot een bepaald technisch leesniveau te komen dan een ander kind. Het ene kind krijgt dan ook meer tijd en het andere kind kan deze tijd besteden aan andere vakgebieden, die aandacht vragen. 

Wereldoriëntatie wordt aangeboden vanuit schoolbrede thema's, waarin leerstof en onderzoeksvragen centraal staan, dat past bij aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en burgerschap. De maatschappelijke relevantie komt terug in ieder thema. 

Sociale redzaamheid wordt vormgegeven met behulp van Groepsdynamisch Onderwijs. GDO heeft een prominente plek in onze school, aanbod en les. Hiermee werken we vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid aan een veilig klimaat op onze school, een samenleving in het klein. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het schoolondersteuningsprofiel staat welk aanbod aan onderwijs, zorg en hulp de school kan bieden. Met de invoering van passend onderwijs is iedere school verplicht een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen.  

In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij het volgende beschreven:

 • op welke wijze wij onze basisondersteuning hebben ingericht;
 • welke extra hulp wij kunnen geven aan een leerling;
 • hoe wie die extra hulp aan een leerling geven;
 • wat een ouder mag verwachten als hun kind extra hulp nodig heeft
 • onze ondersteuningsgrenzen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We hebben de ambitie om nog meer vanuit het preventieve aanbod tegemoet te komen aan de behoeften van ouders bij opvoedondersteuning en zorg. We zijn in gesprek met partners om te komen tot een hulpverlening in school, waarbij de hulp al tot stand kan komen voordat er sprake is van escalatie of hoge nood. Hiermee willen we alle kinderen alle kansen geven om in een veilige omgeving tot ontwikkeling te komen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.  

Onze school is een VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met de voorschool van Happy Kids. Gezamenlijk dragen we zorg voor een vloeiende doorgaande lijn van voorschool naar basisschool. Dit geldt voor iedere leerling die een start maakt op de basisschool. Er vindt altijd een uitgebreide overdracht plaats als kinderen de overstap maken van voorschool/kinderopvang naar onze school. Uiteraard wordt u als ouders geïnformeerd over, zowel de wijze als de inhoud van, de overdracht.

Op onze site vindt u meer informatie over de voorschoolse opvang van Happy Kids: https://kbslettertuin.nl/happy-kids/

Terug naar boven