Het Drieluik

Ten Harmsen v.d. Beekpad 4 1336 BK Almere

  • gebouw foto 2
  • Schoolfoto van Het Drieluik
  • Schoolfoto van Het Drieluik

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Resultaten 2018-2019

Afgelopen schooljaar hebben de IEP eindtoets afgenomen. De school scoorde een gemiddelde van 84 en dat is een uitstekende score. Dit is ruim boven het landelijk gemiddelde van 81,8.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Van groep 3 t/m 8 worden tweemaal per jaar de Cito toetsen afgenomen. Mede hierdoor volgen wij de ontwikkeling van onze leerlingen. De opbrengsten worden samen met het team geanalyseerd. Met behulp van deze analyse wordt aansluitend het onderwijsaanbod waar nodig aangepast en worden doelen herzien. 

Door systematisch de opbrengsten te analyseren, ons aanbod bij te stellen en vervolgens weer te evalueren bewaken wij onze onderwijskwaliteit. Als de analyse aanleiding geeft voor een schoolbrede interventie zal dit leiden tot een bijstelling van het onderwijskundig beleid. Hierbij kunt u denken aan het aanschaffen van een nieuwe methode of bijvoorbeeld scholing op een specifiek onderwerp voor het gehele team.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij vinden het van belang dat kinderen een advies richting het voortgezet onderwijs krijgen dat recht doet aan hun ontwikkeling.

In groep 6 krijgt u van uw kind een eerste indicatie van het uitstroomprofiel. Hier wordt aangegeven of het verwachte uitstroomniveau 'VMBO' of 'Havo of hoger' zal zijn.

Eind groep 7 ontvangen u en uw kind het pre-advies. Dit advies geeft een indicatie van het verwachte uitstroomprofiel op basis van alle niveaus van onderwijs die binnen Almere op het VO worden aangeboden. Binnen het VMBO zijn dit de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg of de theoretische leerweg. Daarnaast kan ook het pre-advies havo of vwo gegeven worden.

In het jaar dat uw kind in groep 8 zit vinden in februari de definitieve adviesgesprekken plaats. Hier ontvangen u en uw kind het definitieve advies waarmee u uw kind kunt aanmelden voor het vervolgonderwijs. Let op: deze inschrijving dient plaats te vinden voor 1 maart van het betreffende schooljaar, omdat de voortgezet onderwijs scholen anders geen plek kunnen garanderen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven