Het Drieluik

Ten Harmsen v.d. Beekpad 4 1336 BK Almere

  • gebouw foto 2
  • Schoolfoto van Het Drieluik
  • Schoolfoto van Het Drieluik

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht ziek of om een andere reden (onverwacht) kortdurend afwezig is, proberen wij de lessen door te laten gaan. Het volgende stappenplan wordt hierbij gevolgd: 

1) Een bevoegde leerkracht van Het Drieluik valt in.

2) Een vaste onderwijsassistent uit ons team valt in. Op Het Drieluik zijn een aantal onderwijsassistenten werkzaam die bekend zijn met onze visie en werkwijze. Zij worden bij kortdurend verlof gevraagd een groep over te nemen. De eigen leerkracht zorgt voor een planning en de leeractiviteiten. De onderwijsassistent werkt met de leerlingen aan taken en opdrachten.

3) Een student die bekend is met groep valt in.

4) Een bevoegde leerkracht uit een andere groep valt in indien er een student in de eigen groep met de kinderen aan het werk kan gaan. 

5) De leerlingen worden verdeeld over andere groepen (er is een vaste verdeling).

6) De leerlingen krijgen een dag(deel) vrij 

Bij langdurige afwezigheid door ziekte of zwangerschaps- en bevallingsverlof: Hiervoor wordt een leerkracht gezocht die voor bepaalde tijd de taken van de afwezige leerkracht kan overnemen. Soms moeten wij intern schuiven met leerkrachten; dat houdt in dat wij collega's vragen om van groep te ruilen en een andere groep te nemen.

Bij studieverlof: Leerkrachten mogen met gebruikmaking van de lerarenbeurs studieverlof opnemen. In de praktijk komt het er op neer dat de leerkracht 1 dag per week afwezig is. Dit is bij de start van het jaar bekend en bij de formatie wordt rekening gehouden met deze tijdelijke vacature. Een andere leerkracht staat gedurende het schooljaar die dag voor de groep.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Directie en management team:

De dagelijkse leiding ligt bij onze directie. Deze bestaat uit één directeur, Tamara Rumpin en twee adjunct-directeuren, Miranda Wallenburg en Mariska Gelijk. 

Samenstelling van het team: 

Iedere week verzorgen ongeveer 65 leerkrachten op het Drieluik het onderwijs voor uw kinderen. Veel collega’s werken als duo samen in één groep. Ons streven is dat er maximaal twee leerkrachten per week voor de groep staan. In geval van ziekte lukt dat helaas niet altijd. Tevens werken er ook twee vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs op Het Drieluik en zijn er vakdocenten voor kunstzinnige vorming en wetenschap & techniekonderwijs. Engels wordt gegeven door een native speaker. Het Drieluik is een grote organisatie waar jaarlijks nieuwe gezichten toevoegen aan het team. Om deze reden wordt er binnen het team niet alleen teambreed samengewerkt, maar vindt er ook samenwerking plaats in zogenaamde leerteams. De school is verdeeld in drie leerteams.

Onderwijsassistenten:

Op onze school is er elke dag ondersteuning aanwezig. De assistenten bieden ondersteuning aan alle leerkrachten bij de uitvoering van hun werk. Ook zult u hen regelmatig tegenkomen als vervanger bij ziekte.

Team interne begeleiding (IB-team):

Ons ib-team bestaat uit een zorgcoördinator, Marianne Brilstra en drie intern begeleiders. Daphne Maas is de intern begeleider van groep 1/2 en groep 3, Wilma Kranenborg voor de groepen 4 t/m 6 en Nienke Hietland voor de groepen 7-8. Onze interne begeleiders coördineren alles op het gebied van zorg en extra ondersteuning. Zij denken met leerkrachten mee als er zorg is of externe expertise ingeschakeld moet worden. Heeft u vragen rond de ontwikkeling van uw kind? Blijf er niet mee rondlopen. U kunt altijd terecht bij de leerkracht of bij de interne begeleiders.

Het ondersteuningscentrum (OC)

Het ondersteuningscentrum bestaat uit onze officemanager Marjo Wilbrink, managementondersteuner Saskia van Diemen en onze conciërge meester Martijn.

Professionele leergemeenschappen:

Op het Drieluik vinden we het belangrijk om ons onderwijs met elkaar te ontwikkelen. Dit doen wij door inzet van professionele leergemeenschappen. Een professionele leergemeenschap bestaat uit een aantal teamleden dat regelmatig bij elkaar komt en op gestructureerde wijze onderzoek doet en kennis en ervaring deelt rond een relevant onderwerp of vakgebied. Waarbij inzichten praktisch toegepast kunnen worden om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Tevens dienen zij als motor in onze schoolontwikkeling.   

Studenten:

Het Drieluik is een opleidingsschool. We bieden voor onze studenten een rijke leeromgeving waar zij het onderwijs in een betekenisvolle en uitdagende omgeving zich eigen kunnen maken. Omdat we studenten inzetten binnen de organisatie zijn ze voor ons onmisbaar geworden. Om optimale begeleiding aan de leerlingen te geven hebben we de inzet van studenten nodig. Hierbij zijn ze mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons onderwijs.  De student wordt gekoppeld aan een mentor (aanspreekpunt en eindverantwoordelijke voor student) én een mentorgroep. Naast de begeleiding door een mentor, worden de studenten begeleid door onze schoolopleiders Mariska Essamani en Mariska Gelijk.


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2:

Wij werken zes weken rondom één thema. Wij laten kinderen meedenken over de verdere invulling ervan in de groep. De leerkracht biedt activiteiten aan die aansluiten bij, en net vooruitlopen op, de ontwikkeling van het kind. In de klas zijn aantrekkelijke speelhoeken ingericht met diverse ontwikkelingsmaterialen en er worden uitdagende activiteiten aangeboden. Het spelend en ontdekkend leren staat centraal. Op dagritmekaarten kunnen de kinderen zien welke activiteiten die dag aan bod komen. Dagelijks gaan de kinderen naar buiten en/of naar het gymlokaal om te bewegen. Met behulp van de DORR (dagelijks observeren registreren rapporteren) volgen we de ontwikkeling van kleuters aan de hand van leer- en ontwikkelingslijnen. Deze leerlijnen zijn opgebouwd uit zes fases die de kinderen in twee jaar doorlopen. Deze fases staan niet op zichzelf. In een samenspel van de ontwikkeling van uw kind, de thema’s (waarin de echte wereld wordt nagebootst) en de door de leerkracht aangeboden ontworpen lessen, worden kinderen uitgenodigd om tot groei te komen. 

Binnen de groepen 1 t/m 8 bieden wij:

De Vreedzame school

Het Drieluik is een Vreedzame School. De kern van dit programma is een wekelijks aanbod rond een thema, dat gelijk is in alle alle groepen, waarbinnen we leren hoe we conflicten kunnen oplossen en welke sociale competenties we daarvoor dienen te gebruiken. Democratisch functioneren en gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor omgeving en klimaat staan centraal. Kinderen krijgen taken en verantwoordelijkheden in de klas, in de school en ook in de omgeving van de school. Er worden aparte leerlingmediatoren opgeleid die helpen bij het oplossen van conflicten tussen kinderen. Zo leren de leerlingen allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving. De klas en de school als een oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap. 

Atelieronderwijs

De groepen 1-2 integreren de creatieve en expressieve doelen in het thema dat op dat moment centraal staat. Vanaf groep 3 wordt er gewerkt in ateliers. Binnen die ateliers staan de wereld oriënterende doelen centraal, waarbij creatieve- en expressieve doelen als middel worden ingezet om verwerking te komen. Wij werken in thema’s die betekenis hebben voor kinderen en leren ze daarmee de 'echte wereld’ ontdekken. Hierbij staat het ontdekkend en onderzoekend leren, inhoudelijke diepgang en de beleving van het kind centraal.

Kunstzinnige vorming

Onze vakdocent kunstzinnige vorming geeft vanuit het cultuurbeleidsplan gemiddeld één keer per twee weken les. Deze lessen worden inhoudelijk vormgegeven met muziekles, handarbeid, dans en drama. Het aanbod is gebaseerd op de leerlijnen vanuit de kerndoelen en sluiten aan bij de actuele thema's in school.

Wetenschap- en Techniek

Onze vakdocenten wetenschap- en techniek geven gemiddeld één keer per twee weken les in wetenschap- en techniek. Het aanbod is gebaseerd op de kerndoelen en worden op betekenisvolle wijze verbonden aan de actuele thema's in school. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de groepen 3 t/m 8...

..zijn de leerlijnen van de vakgebieden het uitgangspunt voor ons onderwijs, waardoor de kerndoelen van het basisonderwijs in voldoende mate aan bod komen. Terwijl we de methodes op hoofdlijnen volgen geven we leerlingen waar mogelijk ruimte voor eigen initiatieven en integratie.

Leesonderwijs

We maken in groep 3 gebruik van de leerlijnen van ‘Lijn 3'. Hierbij wordt een grote diversiteit aan spelvormen en betekenisvolle activiteiten aangeboden die aansluiten bij de lesdoelen. De leer- en spelactiviteiten zijn passend bij de leeftijds- groep.

Het voortgezet technisch leesonderwijs wordt in de groepen 4 t/m 8 aangeboden met behulp van methode Station Zuid. Daarnaast wordt er in de groepen aandacht besteed aan leesbeleving en leesmotivatie. 

Leerlingen moeten worden opgeleid tot competente lezers waarbij zij tot tekstbegrip kunnen komen. Kinderen leren het meest in functionele en betekenisvolle situaties. Daarom werken we vanaf groep 4 met de methode Nieuwsbegrip XL, voor begrijpend lezen. De teksten sluiten aan bij ontwikkeling van kennis van de wereld, dragen bij aan de woordenschatontwikkeling en bieden ruimte om leesstrategieën toe te passen en eigen te maken. 

Door samenwerking met de Openbare Bibliotheek beschikken wij over een schoolbibliotheek die voor groep 1 tot en met groep 8 beschikbaar is.

Met ingang van schooljaar 2021-2022 gaan wij, conform onze doelstelling in het schoolplan 2019-2023, met behulp van de uitgangspunten uit Rijke Taal het leesonderwijs formeel verbinden aan ons thematisch atelieronderwijs. Deze stap biedt mogelijkheden om onze lees- taalonderwijs te verbinden aan thematisch onderwijs. De focus voor dit schooljaar is gericht op het creëren van een optimale leescultuur in de school waarbij vanuit de vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, taal en schrijven verbinding zal worden gemaakt met het thema.  

Taalonderwijs

Aansluitend op de aanvankelijk leesmethode werken we vanaf groep 4 met de taal- en spellingmethode ‘Staal’. Staal is een aantrekkelijke methode die staat voor kwalitatief goed taal- en spellingsonderwijs.

Rekenen

In groep 3 t/m 5 wordt gewerkt met methode ‘Pluspunt 4’. Naast instructiemomenten biedt deze methode ruimte voor zelfstandige verwerking. In groep 3 tot en met 5 wordt de methode gebruikt door inzet van werkboeken en werkschriften. De verwerking op schrift is vanuit onze visie op de motorische ontwikkeling van het jonge kind een bewuste keuze.

In groep 6 t/m 8 wordt gewerkt met een digitaal programma Gynzy. Gynzy is een rekenprogramma dat vanuit leerlijnen werkt. Wij kiezen daarbij bewust voor de leerroute waarbij leerkrachten vanuit leerdoelen het aanbod verzorgen en op deze wijze optimaal kunnen afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling. Vanaf groep 6 vindt er digitaal verwerking plaatst waardoor wij naast het rekenonderwijs onze leerlingen vaardig maken met het digitaal verwerken van leerstof. 

Bewegingsonderwijs

De groepen 3 t/m 8 hebben 80 minuten per week gym. Er worden door een vakleerkracht lessen aangeboden voor de ontwikkeling van spel- en toestelvaardigheden. We verwachten dat de leerlingen op de gymdagen sportkleding meenemen. Het dragen van gymschoenen (met lichte zool) is verplicht om blessures en voetwratten te voorkomen. De gymkleding wordt na de gymles mee naar huis genomen. Voor een goede hygiëne is het verstandig dat de leerlingen na de les gaan douchen.  

Engels 

Vanaf groep 5 tot en met groep 8 wordt Engels aangeboden door onze vakdocent (native speaker) aansluitend bij de actuele thema's. Het aanbod is gericht op spreek- en luistervaardigheid van leerlingen. Door middel van presentatievormen en groepsopdrachten maken kinderen zich de Engelse taal spelenderwijs eigen en leren Engels in betekenisvolle context toepassen. 

De weektaak

In de midden- en bovenbouw leren de leerlingen hun opdrachten te plannen in een taak. In de hogere groepen staan voor die week de doelen vast, maar de leerling kan (grotendeels) zelf bepalen wanneer de opdrachten uit de taak worden gepland. De leerkracht begeleidt de kinderen bij het werken met de taak. Naarmate de leerlingen ouder worden en hebben laten zien hiermee zelfstandig te kunnen werken, krijgen ze meer vrijheid binnen de taak. Op een formulier geeft een leerling aan wat op welke dag gemaakt is. De leerkracht bekijkt en/of corrigeert het werk en krijgt in gesprek met de leerling zicht op de ontwikkeling, waar de begeleiding op aangepast kan worden.  


Extra mogelijkheden op deze school

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Doordat Partou Kinderopvang ook onderdeel uit maakt van Brede School Het Vlechtwerk, werken we nauw samen. Thema's worden afgestemd en pedagogisch medewerkers worden waar nodig en mogelijk ingezet binnen verschillende groepen bij ons op school. Daarnaast vindt er een plaatsingsoverleg plaats op het moment dat vierjarigen de overstap maken van Partou naar Het Drieluik, waardoor wij vanaf de start in groep 1 zo optimaal mogelijk kunnen afstemmen op het kind.

Terug naar boven