Het Drieluik

Ten Harmsen v.d. Beekpad 4 1336 BK Almere

  • gebouw foto 2
  • Schoolfoto van Het Drieluik
  • Schoolfoto van Het Drieluik

In het kort

Toelichting van de school

Inleiding

Het Drieluik daagt je uit!

Het Drieluik is een moderne basisschool in Almere Buiten. Het enthousiaste team creëert een veilige en vertrouwde omgeving, waar ieder kind zichzelf mag zijn. Er is veel aandacht voor identiteits- en talentontwikkeling en wij zien het als onze uitdaging om het beste uit elk kind te halen. Goed taal- en rekenonderwijs heeft een prominente plek. In de ateliers worden kinderen uitgedaagd om de echte wereld te ontdekken. We hechten veel waarde aan een open communicatie met u als ouder/verzorger. 

Kinderen (0-12jr.) kunnen tussen 7-19u. terecht onder één dak voor uitdagend onderwijs en kwalitatief goede kinderopvang.
Het Drieluik daagt je uit om al je talenten in te zetten!

Meer weten? Kijk op onze website of neem even contact op.

Een vriendelijke groet namens ons team,

Tamara Rumpin

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Vreedzame school
  • Boeiend en uitdagend onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Inleiding

De school is vanaf de oprichting in 2004 groeiend geweest. Inmiddels volgen gemiddeld 750 leerlingen onderwijs op onze school en stabiliseert het aantal leerlingen. Veel ouders uit de directe woonomgeving kiezen voor Het Drieluik als school voor hun kind.

Aanmelding nieuwe leerlingen

Indien u geïnteresseerd bent in onze school, dan kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsmoment. Tijdens het kennismakingsmoment wordt er informatie gegeven over ons onderwijs, krijgt u een rondleiding en u kunt al uw vragen stellen. Aansluitend aan dit gesprek ontvangt u een informatietasje om thuis alles nog eens rustig te kunnen nalezen. 

Binnen een termijn van zes tot tien weken na de aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding. U ontvangt een intakeformulier dat in een gesprek met de intern begeleider wordt besproken. Tijdens dit gesprek zal de intern begeleider vragen stellen om goed in te kunnen schatten wat uw kind nodig heeft voor een goede afstemming op onze school. 

We verwachten van u dat u tijdens dit gesprek aangeeft welke mogelijke extra ondersteuning uw kind nodig zal hebben of al krijgt bij de voorschoolse peuteropvang. Wij krijgen als school hierdoor de gelegenheid de extra ondersteuningsbehoefte van de aangemelde leerling in kaart te brengen en te kunnen beoordelen in hoeverre de school die ondersteuning kan bieden.

Binnen de termijn van zes tot tien weken na de aanmelding horen ouders van de school of hun kind is toegelaten en kan worden ingeschreven. Als de school de gewenste ondersteuning niet kan bieden, dan zoekt de school in overleg met ouders naar een andere geschikte onderwijsplek. Na het eventuele intakegesprek en de conclusie dat Het Drieluik kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw zoon of dochter, kan de inschrijving definitief worden gemaakt.

Wanneer u kiest voor Het Drieluik mag uw kind vanaf zijn/haar vierde verjaardag op school komen. Valt de verjaardag in een weekend of in een vakantie dan start het kind op de eerstvolgende reguliere lesdag. Dit geldt niet voor de periodes rond de kerst- en de zomervakantie. Voor de periode rond de kerstvakantie geldt: kinderen die na 15 december vier jaar worden, starten de eerste reguliere lesdag in januari. Voor de zomervakantie geldt: kinderen die in de laatste twee weken voor de zomervakantie vier jaar worden, starten op de eerste reguliere dag na de zomervakantie.

Voorafgaand aan de eerste schooldag mogen de kinderen tien dagdelen komen wennen. Uitzondering hierop is de periode rond de zomervakantie: kinderen die in het nieuwe schooljaar starten, komen niet wennen maar worden uitgenodigd voor een kennismakingsmoment in de week voorafgaand aan de start van het nieuwe schooljaar. Er wordt ongeveer vier weken voor de verjaardag van het kind contact opgenomen met de ouders om de wenmomenten af te spreken.

Aanmelding overstappende leerling

Wanneer uw kind reeds onderwijs volgt bij een andere school buiten Almere en u gaat verhuizen, dan maken wij een afspraak voor een kennismakingsgsprek. Als u Het Drieluik een passende school vindt voor uw kind, zullen wij contact opnemen met de oude school om de overgang op te starten. In het geval dat er geen plek is binnen een groep op Het Drieluik, dan verwijzen wij u graag door naar een collega school.

Soms bent u als ouders op zoek naar een andere school, omdat u de huidige school van uw zoon of dochter niet meer passend vindt. Het is een Almeerse besturenafspraak dat we in zo’n situatie pas met de ouders in gesprek gaan wanneer de directie van de huidige school op de hoogte is van deze situatie. Als de huidige school aangeeft dat zij menen dat een wisseling van school wenselijk is, bespreken wij met de ouders of op Het Drieluik het onderwijs geboden kan worden dat het kind nodig heeft. (Zie bovenstaande beschrijving van de aanmeldprocedure voor vierjarigen). Indien wij geen passende plek kunnen bieden, verwijzen wij door naar een collega school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
721
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven