Basisschool PCB Het Kompas

Binnenkruierstraat 5 1333 EC Almere

  • Schoolfoto van Basisschool PCB Het Kompas
  • Schoolfoto van Basisschool PCB Het Kompas
  • Schoolfoto van Basisschool PCB Het Kompas
  • Schoolfoto van Basisschool PCB Het Kompas

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Resultaten 2022-2023

Het resultaat van de IEP-eindtoets 2022-2023: 73.4

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij nemen in de groepen 3 tot en met 8 elk jaar in november en april/mei de BOOM toetsen af.

Hiermee volgen wij de voortgang van de ontwikkeling per leerling. De resultaten per leerling worden aan de betreffende ouders gecommuniceerd.

Op klas- en schoolniveau analyseren wij deze zogenaamde tussenresultaten en stemmen ons onderwijs af op wat wij waarnemen. Wij hanteren dus een PDCA (plan-do-check-act) cyclus en zo bewaken wij de kwaliteit van ons onderwijs. Zo nodig stellen wij het onderwijskundig beleid bij, waarbij u zich kunt voorstellen dat er extra acties worden ingezet, een andere methode wordt aangeschaft of scholing van het team plaatsvindt.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij vinden het van belang dat kinderen een advies krijgen dat recht doet aan hun talenten en capaciteiten. Kinderen in met name de bovenbouwgroepen, werken aan het behalen van hun persoonlijke leerdoelen. Aan de hand van toetsgegevens bepalen de leerkrachten samen met de kinderen waar zij aan moeten/zullen werken om hun doelen te behalen. Op deze manier zijn de kinderen eigenaar van hun leerproces en zijn zij gemotiveerd om te leren. De leerkracht, interne begeleider en directie kijken bij het schooladvies naar de opbrengsten van de leerling, werkhouding en naar talenten die de leerling bezit op alle vlakken. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

In overeenstemming onze identiteit streven wij er naar om een boeiende gemeenschap te zijn, waarin we elkaar ontmoeten en respect hebben voor elkaars meningen en overtuigingen. Wij helpen elkaar een klimaat te creëren waarbinnen iedereen zich veilig voelt. Volwassenen hebben hierbij een voorbeeldfunctie. Wij gaan daarom respectvol met elkaar om en luisteren naar elkaar.

De christelijke normen en waarden inspireren ons een veilig klimaat te creëren, waarbinnen zorg voor elkaar, samenwerken, delen en elkaar respecteren de kernwaarden zijn.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veilig klimaat
  • Zorg voor elkaar
  • Luisteren naar elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven