Basisschool PCB Het Kompas

Binnenkruierstraat 5 1333 EC Almere

  • Schoolfoto van Basisschool PCB Het Kompas
  • Schoolfoto van Basisschool PCB Het Kompas
  • Schoolfoto van Basisschool PCB Het Kompas
  • Schoolfoto van Basisschool PCB Het Kompas

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

  • Bij kortdurend ziekteverlof of afwezigheid wegens bijzonder verlof (trouwen, rouwen of het bezoeken van een workshop of ander extern bezoek): Er wordt bij een bemiddelingsbureau een verzoek voor een vervanger ingediend. Momenteel is er sprake van een lerarentekort in het primair onderwijs en zijn er nauwelijks invallers te vinden. Op Het Kompas zijn leerkracht-ondersteuners werkzaam. Zij nemen bij kortdurend verlof of ziekte de groep over. De afwezige leerkracht heeft de leeractiviteiten zodanig gepland dat de voortgang in de groep kan worden doorgezet. 
  • Bij langdurig ziekteverlof of zwangerschaps- en bevallingsverlof: Hiervoor wordt een leerkracht gezocht die voor bepaalde tijd de taken van de afwezige leerkracht kan overnemen. Soms moeten wij intern schuiven met leerkrachten; d.w.z. vragen wij collega's om van groep te ruilen en een andere groep over te nemen.
  • Bij studieverlof: Leerkrachten mogen met gebruikmaking van de lerarenbeurs studieverlof opnemen. In de praktijk komt het er op neer dat de leerkracht 1 dag per week afwezig is. Dit is bij de start van het jaar bekend en bij de formatie wordt rekening gehouden met deze tijdelijke vacature. Een andere leerkracht staat gedurende het schooljaar die dag voor de groep.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Directie en managementteam: Sandra Roozeboom is de directeur; zij stuurt de onderwijsontwikkelingen aan en bewaakt voortgang en kwaliteit van onderwijs. Ook is zij eindverantwoordelijk en zorgt voor de dagelijkse gang van zaken op school. Tevens begeleidt zij leerkrachten. Zij coacht hen bij het ontwikkelen en implementeren van nieuwe werkwijzen en methoden. Ook legt zij lesbezoeken af en geeft zij de leerkrachten feedback. Daarnaast sluit zij, indien gewenst, aan bij gesprekken tussen leerkrachten en ouders om mee te denken vanuit een breder perspectief. 

Leerkrachten: Iedere week verzorgen 14 leerkrachten op Het Kompas het onderwijs voor uw kinderen. Enkele collega's werken als duo samen in één groep. Ons streven is dat er maximaal twee leerkrachten per week voor de groep staan. In geval van ziekte lukt dat helaas niet altijd. Daarnaast werkt er een vakleerkracht gym op Het Kompas. Hij is één dag in de week aanwezig. Ook hebben wij een native speaker, hij geeft Engelse les aan de groepen 4 t/m 8. 

Leerkrachtondersteuners: Op onze school is er vier dagen in de week ondersteuning aanwezig. De ondersteuner of assistent biedt ondersteuning aan alle leerkrachten bij de uitvoering van hun werk. Ook zult u hen regelmatig tegenkomen als vervanging bij ziekte of wanneer de leerkracht om een andere reden afwezig is.

Interne begeleiding (IB): Onze interne begeleider, Sharon Uiterwijk, coördineert alles op het gebied van zorg en extra ondersteuning. Zij denkt met leerkrachten mee als er zorg is of externe expertise ingeschakeld moet worden. Tevens begeleidt zij leerkrachten. Zij coacht leerkrachten en stagiaires bij het ontwikkelen van didactische vaardigheden en het lesgeven. Ook legt zij lesbezoeken af en geeft zij de leerkrachten feedback. Heeft u vragen rond de ontwikkeling van uw kind? Blijf er niet mee rondlopen. U kunt altijd terecht bij de leerkracht of bij onze interne begeleider.

Overige ondersteuning: Simone Broere is onze administratrice. Zij is op donderdag aanwezig om al uw vragen te beantwoorden over de administratie en inschrijving van uw kind.

Studenten: Het Kompas is een opleidingsschool en begeleidt ieder schooljaar studenten van de Pabo en/of het ROC. De leerkracht treedt op als mentor en coach voor de studenten. Daarnaast zijn er soms Leraren In Opleiding (LIO) en zij-instromers binnen onze school werkzaam, die zelfstandig lesgeven aan een groep. LIO-ers zitten in hun laatste fase van de opleiding en moeten ervaring als leraar opdoen en alle daarbij behorende werkzaamheden uitvoeren. Zij worden vanuit de opleiding en onze school intensief begeleid. Naast de stage in de groep werken de studenten mee aan de onderwijsontwikkelingen binnen de school. Sharon Uiterwijk is schoolopleider en coördineert alle aangelegenheden die hiermee te maken hebben.

Nascholing: Jaarlijks volgen onze teamleden meerdere cursussen en/of opleidingen om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. De meeste trainingen dragen bij aan het realiseren van de speerpunten van de school. Ook tijdens onze studiedagen wordt gewerkt aan de deskundigheid van de leerkrachten.

Groepsindeling: Momenteel hebben wij één combinatieklas. De groepsindeling op onze school kan wisselen. Dit heeft te maken met het aantal leerlingen en het financieel gezond houden van de school. De groepsindeling voor het nieuwe schooljaar wordt zeer zorgvuldig gemaakt door de school, waarbij we rekening houden met de balans in de groepen (verhouding jongens-meisjes, aantallen leerlingen die meer nodig hebben, etc.) De groepsverdeling wordt aan het eind van het schooljaar aan alle ouders bekend gemaakt.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

In de groepen 1 en 2 werken we met doelen die gericht zijn op het ontwikkelen van voorbereidende reken-, lees- en taalvaardigheden. Elke dag vinden er gerichte activiteiten plaats die kinderen de gelegenheid bieden deze vaardigheden te ontwikkelen. De kinderen leren spelenderwijs en er wordt uitgegaan van de belevingswereld van de kleuter. De kleuters krijgen de ruimte om op eigen ontwikkelingsniveau te werken en worden uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen. In de groepen 1/2 werken we met dagritmekaarten, zodat leerlingen weten hoe de schooldag zal verlopen. De dag wordt vaak gestart in de kring, zodat men iets kan vertellen, bespreken of uitleggen. Daarna werken de leerlingen aan verschillende opdrachten, passend bij het ontwikkelingsniveau van de leerling. Vervolgens is er ook veel ruimte voor spel en wordt er bewegingsonderwijs gegeven in de kleuterspeelzaal. Leerlingen in groep 2 werken met letters en getallen om de leervoorwaarden voor groep 3 te ontwikkelen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

De leerkrachten maken aan het begin van het schooljaar een weekrooster aan de hand van richtlijnen vanuit de directie. Afhankelijk van de leerfase waarin de leerlingen zitten en hun onderwijsbehoeften, kunnen we een indicatie van tijden geven.

Voor de groepen 3-8:

rekenen: ongeveer 5 uur per week; lezen, taal en woordenschat: ongeveer 8 uur per week, schrijven: van 2 uur in de groepen 3 tot 1 uur per week in de bovenbouw; thema's wereldverkenning, inclusief expressievakken: 4 tot 5 uur per week; godsdienst en sociale vorming: ongeveer 2 uur per week, gymnastiek: 1.5 uur per week.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op Het Kompas sluiten we aan bij wat leerlingen nodig hebben. Dat geldt voor alle leerlingen. We bieden extra uitdaging aan begaafde kinderen, maar ook extra ondersteuning als kinderen net iets meer tijd of uitleg nodig hebben. Ook volgen wij het dyslexie protocol.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Hiervoor verwijs ik u naar ons Schoolondersteunigsprofiel. U kunt dit document vinden op onze website. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.

Terug naar boven