Basisschool PCB Het Kompas

Binnenkruierstraat 5 1333 EC Almere

  • Schoolfoto van Basisschool PCB Het Kompas
  • Schoolfoto van Basisschool PCB Het Kompas
  • Schoolfoto van Basisschool PCB Het Kompas
  • Schoolfoto van Basisschool PCB Het Kompas

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Het Kompas is een prettige, niet al te grote school in de Molenbuurt in Almere-Buiten. Een school waar kinderen gestimuleerd worden om te leren, samen te werken en om hun talenten te ontwikkelen. 

Wij werken samen met ouders, collega’s en leerlingen om onze doelen te behalen en bieden elkaar ruimte om ideeën te verwezenlijken. Passend bij de identiteit van de school werken wij aan een veilige leeromgeving, waarbij aandacht en respect voor elkaar hoog in het vaandel staan.

Wilt u meer weten? Bekijk dan ook onze Facebook of Instagram -pagina. Overweegt u uw kind aan te melden? Ga dan naar onze website en vraag een kennismakingsgesprek en rondleiding aan via het contactformulier. Wij heten u en uw kind(eren) van harte welkom! 

Sandra Roozeboom, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Onderzoekend leren
  • Onderwijs op maat
  • Ontdekkend leren
  • Eigenaarschap leerproces

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Inleiding

Het Kompas is een open basisschool voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. Wij helpen elkaar een klimaat te creëren waarbinnen iedereen zich veilig voelt. Volwassenen hebben hierbij een voorbeeldfunctie. Wij gaan daarom respectvol met elkaar om en luisteren naar elkaar. Wij werken samen met ouders/verzorgers, collega’s en leerlingen om onze doelen te behalen en bieden elkaar ruimte om ideeën te verwezenlijken. Op Het Kompas willen wij de kinderen inspireren vanuit de christelijke waarden, zodat zij zelf keuzes kunnen maken. Wij willen hen krachtige mensen laten worden die eigenaar zijn van hun ontwikkeling, passend bij de mogelijkheden en talenten die zij bezitten. Mensen die verantwoordelijk en respectvol omgaan met anderen en hun omgeving. Daarom verwachten wij van alle leerlingen dat zij meedoen met de (Christelijke) feesten, uitjes, schoolreisje en in groep 8 meegaan op kamp. Wij maken hier geen uitzondering in aangezien wij kamp ontzettend belangrijk vinden voor de sociale groepsvorming in het laatste schooljaar hier op Het Kompas.
Het christelijke karakter is zichtbaar in de dialoog over geloof en de respectvolle manier van omgaan met elkaar. Het onderwijs op Het Kompas biedt mogelijkheden om geactiveerd, samenwerkend te leren en om vaardigheden te ontwikkelen. Hiervoor richten wij een betekenisvolle leeromgeving in, waarbinnen de leerlingen ontdekkend en onderzoekend leren. Om doorgaande lijnen te bewaken en onderwijs op maat te creëren, volgen wij de leerlingen in hun ontwikkeling en coachen wij hen om eigenaar te worden van hun leerproces. Wij zetten ons in voor een goede samenwerking tussen school, ouders/verzorgers en omgeving, om de optimale ontwikkeling en successen van de leerling te bewerkstelligen. Een kindgerichte benadering is het uitgangspunt van het onderwijs.

Momenteel telt onze school iets meer dan 150 kinderen, daardoor heerst er de sfeer van een kleinschalige school. Heeft u na het lezen van de schoolgids specifieke vragen en wilt u graag de sfeer op school proeven? Maak dan een afspraak maken voor een gesprek. Wij heten u en uw kind(eren) van harte welkom!

Aanmelding nieuwe leerling

Wanneer u als ouder/verzorger geïnteresseerd bent in onze school, kunt u een afspraak maken voor een oriënterend gesprek. In dit gesprek hoort u meer over de school, u krijgt een rondleiding en u kunt al uw vragen stellen. U krijgt daarna een aanvraagformulier voor een intake mee naar huis. Tijdens het intakegesprek, waarbij de intern begeleider u en uw kind veel vragen zal stellen om zo te kunnen inschatten wat uw kind nodig heeft op school, dienen ouders aan te geven of hun zoon/dochter extra ondersteuning nodig zal hebben of bij de vorige school/voorschoolse peuteropvang al extra ondersteuning kreeg. De school krijgt de gelegenheid de extra ondersteuningsbehoefte van de aangemelde leerling in kaart te brengen en beoordeelt in hoeverre de school die ondersteuning kan bieden. Binnen de termijn van zes tot tien weken na de aanmelding, horen ouders van de school of hun kind is toegelaten en kan worden ingeschreven. Als de school de gewenste ondersteuning niet kan bieden, dan zoekt de school in overleg met ouders naar een andere geschikte onderwijsplek. Na het intakegesprek wordt het inschrijfformulier meegegeven. De inschrijving is pas definitief als het formulier wordt ingeleverd. Wanneer u kiest voor Het Kompas, mag uw kind vanaf zijn/haar vierde verjaardag op school komen. Valt de verjaardag in een weekend of in een vakantie, dan start het kind op de eerstvolgende reguliere lesdag. Dit geldt niet voor de periodes rond de kerst- en zomervakantie. Voor de periode rond de kerstvakantie geldt: kinderen die na 15 december vier jaar worden, starten de eerste reguliere lesdag in januari. Voor de zomervakantie geldt: kinderen die in de laatste twee weken voor de zomervakantie vier jaar worden, starten op de eerste reguliere lesdag van het nieuwe schooljaar. Voorafgaand aan de eerste schooldag mogen de kinderen vier dagdelen komen wennen. Uitzondering hierop is de periode rond de zomervakantie: kinderen die in het nieuwe schooljaar starten, komen niet wennen maar worden uitgenodigd voor een kennismakingsmoment. De leerkracht neemt ongeveer drie weken voor de verjaardag van het kind contact op met de ouders om de wenmomenten af te spreken.

Aanmelding scholenwisselaar

Bent u verhuisd naar Almere, dan is uw kind welkom op Het Kompas. Wanneer wij geen plek hebben in de groep, verwijzen wij u graag naar een collegaschool. Soms zijn ouders op zoek naar een andere school, omdat ze ontevreden zijn over de school waar het kind nu zit. Het is een Almeerse besturenafspraak dat we in zo’n situatie pas met de ouders in gesprek gaan wanneer de directie van de huidige school op de hoogte is. Als de huidige school aangeeft dat zij menen dat een scholenwisseling beter is, bespreken wij met de ouders of wij het onderwijs kunnen bieden dat het kind nodig heeft. Als wij geen plek hebben, verwijzen wij door naar een collegaschool.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
143
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De drie genoemde organisaties voor buitenschoolse opvang, zijn de organisaties waar wij mee samenwerken.  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven