De Verwondering

Richard Feynmanstraat 7 1341 DL Almere

 • Met de handen uit de mouwen en de laarzen in de klei!
 • Schoolfoto van De Verwondering
 • Ons prachtige (prijswinnende) pand aan de Richard Feynmanstraat.
 • Schoolfoto van De Verwondering
 • Schoolfoto van De Verwondering

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het is ons streven om het ziekteverzuim onder het landelijke gemiddelde te houden. Dit doen wij in ieder geval door:

 • uit te gaan van de professionaliteit van de leerkracht;
 • de werkdrukverlagende middelen efficiënt en in overleg in te zetten;
 • ons Arbobeleid systematisch uit te voeren;
 • personeelsleden, in overleg, een bepaalde mate van vrijheid te geven in de keuzes die zij maken wat betreft de uitvoering van niet-lesgevende taken, zoals de deelname aan commissies en werkgroepen;
 • te werken met een groepsouder per groep die helpt en ondersteunt in bijvoorbeeld het organiseren van excursies en feesten;
 • eens in de drie jaar een tevredenheidonderzoek onder het personeel uit te voeren. De uitkomsten hiervan worden teambreed besproken en worden omgezet in acties.  

Daarnaast is het de taak van de directie om oog te hebben voor signalen die te maken hebben met stress en/of werkdruk. Dit doet zij door tijdig in te springen op signalen die hierop wijzen, deze serieus te nemen en samen met het betreffende personeelslid naar een oplossing te zoeken.

Wanneer er sprake is van verlof, zoeken wij in gezamenlijkheid een oplossing voor de opvang van de groep. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden: bijvoorbeeld de groep een dag naar huis, de groep verdelen, inzet van ambulant personeel, extra werken van parttime werkende collega's of bijvoorbeeld de inzet van pedagogisch medewerkers van onze samenwerkingspartner Kinderopvang Sterrenrijk. Wij communiceren dit via Social Schools met de ouders van de betreffende groepen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Vanwege de start van De Verwondering in 2018 en de groei van het aantal leerlingen bekijken wij ieder schooljaar opnieuw met welke (combinatie)groepen er gestart zal gaan worden. Dit betekent dat de groepen jaarlijks kunnen veranderen van samenstelling. Aan

Aantal groepen per schooljaar:
2018-2019: 2 groepen
2019-2020: 4 groepen bij de start in augustus en de vijfde groep is in januari 2020 gestart.
2020-2021: 8 groepen.
2021-2022: 10 groepen
2022-2023: 11 groepen bij de start in augustus en een instroomgroep is in april 2023 gestart.
2023-2024: 12 groepen

Uiteindelijk zal De Verwondering uitgroeien naar maximaal 16 groepen. Omdat de school hiervoor niet in de ruimte voorziet, zullen wij tegen die tijd uitwijken naar lokalen in de wijk (bijvoorbeeld bij onze kinderopvangpartner Sterrenrijk).

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen zitten de kinderen van groep 1 en 2 bij elkaar, in een zogenaamde heterogene samenstelling. De kinderen leren van en met elkaar. Op een speelse, bij de ontwikkeling van een kleuter passende manier, wordt er gewerkt aan verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals:

 • sociaal emotionele ontwikkeling en werkgedrag
 • taalontwikkeling
 • rekenontwikkeling
 • motorische ontwikkeling
 • expressie 

Wij werken in sociaal-culturele praktijken die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen. U kunt hierbij denken aan 'ik werk in het pannenkoekenrestaurant' of 'ik ben een bakker'. De verschillende ontwikkelingsgebieden zijn met elkaar verweven gedurende de dag. Een praktijk duurt een aantal weken en loopt als een rode draad door de les- en ontwikkelingsactiviteiten. Kinderen mogen materialen en boeken die te maken hebben met het thema meenemen voor de thematafel.  

Het samen spelen en samen beleven speelt gedurende de dag een belangrijke rol als onderdeel van de sociale vorming. Spel is essentieel voor de ontwikkeling van het kind.  Gedurende het spel speelt de leerkracht mee in de hoeken, stuurt aan en verrijkt waar nodig, geeft individuele begeleiding, werkt met kinderen aan groepsplannen en observeert het spelgedrag en de werkhouding van kinderen. Het plein, speelzaal en de gymzaal worden gebruikt voor de motorische ontwikkeling door middel van het geven van sport en spel.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op De Verwondering wordt op een effectieve wijze met leertijd omgegaan. Als uitgangspunt voor de verdeling van de lesuren gebruiken wij de methodes. Zo besteden wij voldoende tijd aan de verschillende vakgebieden om de tussen- en kerndoelen per vakgebied te halen. Wij gaan op een kritische en flexibele wijze om met deze lestijden. Door o.a. alle beschikbare gegevens te analyseren, nemen we trends waar die per (jaar)groep kunnen resulteren in het bijstellen van deze urenverdeling. Onze urenverdeling wordt jaarlijks kritisch bekeken en opnieuw vastgesteld. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze visie op passend onderwijs is om het onderwijs in een doorgaande leerlijn te realiseren. Ons uitgangspunt is dat Passend Onderwijs een gedeelde verantwoordelijkheid is van alle scholen en daarom van de hele stad. Alleen dan krijgen alle leerlingen het ononderbroken onderwijs dat zij nodig hebben. Dit betekent dat wij voortdurend kijken naar wat een kind nodig heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en of dat op passende wijze kan op onze school.   

Passend onderwijs begint met een sterke basis waarin de leerkracht ertoe doet, eventueel met ondersteuning van andere professionals. Als startende school richten wij ons in de eerste jaren van ons bestaan op het versterken van deze basisondersteuning. 

Wij staan open voor de aanname van leerlingen die naar ons voedingsgebied verhuizen, daarbij hanteren wij de volgende afspraken:

 • Ouders geven schriftelijk toestemming voor een (warme) overdracht met de vorige school;
 • Ouders geven openheid van zaken over de ontwikkeling van hun kind(eren) en eventuele andere zaken die van belang zijn voor de ontwikkeling van hun kind. Eventuele beschikbare verslagen worden door de ouders gedeeld met school;
 • Indien wij dat nodig achten geven ouders toestemming voor het bespreken van hun kind(eren) in het ZAT (Zorg Advies Team). Zodat wij in gezamenlijkheid kunnen bepalen wat de ondersteuningsbehoefte is van het kind en weten of we een passend aanbod kunnen bieden.

Bij ieder kind kijken wij naar de draagkracht van de (stam)groep om te bepalen of het kind plaatsbaar is in één van onze groepen. Wanneer ouders/verzorgers gedurende het lopende schooljaar verhuizen naar ons voedingsgebied en het kind zit op een school in Almere, dan plaatsen wij pas vanaf het nieuwe schooljaar. Het kind maakt het schooljaar dan af op de huidige school in Almere. Conform Almeerse afspraken werken wij niet mee aan tussentijdse overstappers. Wij plaatsen in principe niet gedurende een lopende schooljaar. Voor meer informatie over ons plaatsingsbeleid en de wachtlijst verwijzen wij naar onze website www.verwondering-almere.nl.   

Op De Verwondering proberen we steeds te kijken naar wat een kind nodig heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.  Handelingsverlegenheid kan ontstaan als:   

 • de ontwikkeling van een leerling ondanks ingezette acties stagneert en/of achteruit gaat;   
 • de leerling ernstig gefrustreerd raakt en hierdoor niet meer tot leren  komt;   
 • de veiligheid van de betreffende leerling en/of die van anderen in het geding is.     

In deze gevallen zal in overleg met ouders een beroep gedaan worden op een andere school in de wijk. Een andere mogelijkheid is dat wij kijken naar plaatsing op een andere Prisma-school of speciale scholen of instellingen. In eerste instantie voor het vragen om advies, maar zo nodig kan ook een procedure bij Passend Onderwijs Almere worden gestart voor toeleiding naar een school voor speciaal (basis)onderwijs.   

Voor leerlingen met een specifieke of ernstige fysieke beperking kunnen wij geen faciliteiten bieden.  

Concreet betekent bovenstaande dat een leerling welkom is wanneer:  

 • De leerling zindelijk is; 
 • De leerling kan werken vanuit een stamgroep, maar ook in staat is om op meerdere momenten op een dag te wisselen. Wij werken groepsdoorbroken vanaf groep 1-2 t/m groep 8 en de leerlingen hebben geen vaste werkplek; 
 • De leerling deel kan nemen aan het onderwijs aan meervoudige combinatiegroepen; 
 • De leerling zelfstandig kan functioneren op een manier die passend is bij de leeftijd;  
 • De leerling geen therapeutische omgeving nodig heeft die het lesgeven belemmert (onder therapeutische omgeving verstaan wij leerlingen die behoefte hebben aan een aanpak waarbij niet het onderwijs, maar de aanpak van het gedrag of gezondheid voorop staat, zoals extreme behoefte aan structuur, behoefte aan specifieke pedagogisch-sociale ondersteuning voor ernstige gedragsproblemen of gedragsstoornissen, sociale angststoornissen of zware psychische problemen);  
 • De leerling levert geen gevaar op voor zichzelf of anderen, inclusief de leerkracht, in de groep en verstoort niet het welzijn en de voortgang van andere leerlingen;  
 • De leerling moet binnen de grenzen van het medisch protocol van Stichting Prisma ondersteund kunnen worden (diabetes en lichte epilepsie). De ouders van het kind ondertekenen hiervoor een medicijnverklaring;  
 • De (cognitieve) mogelijkheden van de leerling moeten voldoende zijn om zich leerstof en vaardigheden binnen de basisondersteuning zich eigen te maken.  
 • De grootte van de groep de plaatsing van het kind toelaat. Hierbij kijken wij naar de ondersteuning en begeleiding die nodig is in de huidige groep en de mate van ondersteuning die de eventuele nieuwe leerling vraagt en nodig heeft. Directie maakt samen met de intern begeleider en de groepsleerkracht een zorgvuldige afweging.  

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De Verwondering kenmerkt zich door een cultuur van continue ontwikkeling ten aanzien van het bieden van de juiste ondersteuning. Wij staan open voor het aangaan van (nieuwe) duurzame relaties met externe partners.

Tegelijkertijd zijn wij eerlijk ten aanzien van onze grenzen en het moment waarop er handelingsverlegenheid kan ontstaan. Door nauw samen te blijven werken met ouders wordt steeds weer gekeken wat er nodig is en of deze hulpvraag haalbaar is als startende school. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Verwondering werkt nauw samen met Kinderopvang Sterrenrijk. Deze samenwerking is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Vanaf de start van de school zijn er kinderen die gebruikmaken van de buitenschoolse opvang van Sterrenrijk.

De peuterplus-groep en de BSO hebben een vaste plek in ons gebouw. Binnen de vertrouwde omgeving van de kinderopvang en de school komen kinderen van 3 t/m 12 jaar gedurende de dag om te leren, spelen, onderzoeken, ontwikkelen en ontmoeten. Ze kunnen hun talenten in de volle breedte ontwikkelen.

Door een intensieve samenwerking zorgen we voor een doorgaande lijn op drie niveaus: onderwijs, opvang en ouders. Zo profiteren kinderen van een samenwerking op maat.

Terug naar boven