De Verwondering

Richard Feynmanstraat 7 1341 DL Almere

 • Met de handen uit de mouwen en de laarzen in de klei!
 • Schoolfoto van De Verwondering
 • Ons prachtige (prijswinnende) pand aan de Richard Feynmanstraat.
 • Schoolfoto van De Verwondering
 • Schoolfoto van De Verwondering

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Er zijn voor De Verwondering pas sinds schooljaar 2020-2021 resultaten beschikbaar. Deze resultaten bieden daarom nog onvoldoende aanknopingspunten om trends te ontdekken. Wel kan worden opgemerkt dat de kinderen van De Verwondering gemiddeld boven het landelijk gemiddelde scoren. 

Belangrijk om te weten is dat dit geen resultaten van acht jaar onderwijs op De Verwondering zijn. Meerdere leerlingen zijn in de bovenbouw bij ons gestart, zelfs nog in groep 8. Ook dit maakt dat we nog onvoldoende gegevens hebben om trends te ontdekken. 

Na het ontvangen van de resultaten worden deze zorgvuldig onderzocht, geanalyseerd en worden er vervolgens waar nodig acties uitgezet. Uiteraard wordt dit besproken met het team en de MR van De Verwondering, zodat alle betrokkenen zicht krijgen op de ontwikkeling van onze kinderen. De verantwoording van de resultaten wordt vastgelegd in de opbrengstenanalyse en gedeeld met het Bestuur. Het maakt op deze manier deel uit van onze kwaliteitsstructuur.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Ons uitgangspunt is: de leerkracht doet ertoe! Wij vinden dat een leerkracht het verschil maakt voor het kind. De kwaliteit van de leerkracht bepaalt in grote mate het onderwijsniveau van de kinderen. Door handelingsgericht te werken en te reflecteren voor, tijdens en na de lessen vergroot de leerkracht het inzicht in het eigen handelen. Zo kunnen leerkrachten alle mogelijkheden van het kind benutten. De kernwaarden ‘optimisme’ en ‘verwondering’ zijn hierbij voor de leerkracht van essentieel belang.  

Methodegebonden toetsen, het leerlingvolgsysteem BOOM, observaties, maar ook het dagelijkse schoolwerk zijn voor de leerkracht belangrijke instrumenten om het onderwijsniveau van de kinderen te meten, maar ook om te reflecteren op het eigen handelen, zodat de leerkracht gericht kan sturen op de kwaliteit van de basisvaardigheden taal, (begrijpend) lezen en rekenen. Daarnaast dragen leerkrachten samen de verantwoordelijkheid voor alle kinderen van De Verwondering en worden lessen en sociaal-culturele praktijken samen voorbereid en groepsdoorbroken aangeboden.  

De ontwikkeling van ieder kind wordt, via observaties en toetsen, vanaf groep 1 gevolgd. Deze resultaten worden geanalyseerd en besproken met de intern begeleider en ouders. Directie monitort en analyseert op schoolniveau en legt hierover verantwoording af aan het Bestuur door middel van de management-rapportage. 

 • Dagelijks observeert, corrigeert en registreert de leerkracht het werk van de kinderen . Op basis van de resultaten kan de leerkracht gerichte leerlingbegeleiding geven. 
 • Bij de overgang naar de volgende groep (eind van het schooljaar) zorgen de leerkrachten voor een zorgvuldige schriftelijke en mondelinge overdracht en een plan van aanpak voor de volgende leerkracht.  
 • In de kleutergroepen worden de leerlingen in hun ontwikkeling gevolgd met het observatiesysteem 'ParnasSys Leerlijnen', gekoppeld aan extra doelen vanuit OGO. In dit observatiesysteem wordt bijgehouden wat de vorderingen van de kinderen zijn.  
 • Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de sociale vaardigheden van kinderen wordt er in alle groepen voor elke leerling Kindbegrip! ingevuld. 
 • Wij gebruiken het BOOM Volgsysteem primair onderwijs. BOOM toetst op een methodeonafhankelijke wijze de leerresultaten over een langere periode (tot 12 maanden). Hierdoor kunnen wij zien hoe een kind zich in de afgelopen periode heeft ontwikkeld. Wij proberen we de gesignaleerde achterstand weg te werken middels extra hulp. Doordat de toetsen landelijk genormeerd zijn, kunnen we van de leerprestaties van ieder kind een objectieve inschatting maken en krijgen we inzicht in de ontwikkeling van de sociale competenties van kinderen.   
 • In verband met een wetswijziging nemen we vanaf schooljaar 2023-2024 de IEP doorstroomtoets af. De toets is een bevestiging van en een aanvulling op de reeds bestaande BOOM resultaten. Daarnaast wordt de toets gebruikt om ons eigen onderwijs te analyseren. Voorgaande jaren was dit een eindtoets. De doorstroomtoets markeert niet het einde van de ontwikkeling van een leerling, maar vormt een onderdeel in de doorstroom van het PO naar het VO. Deze doorstroomtoets wordt in februari afgenomen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school is in het schooljaar 2019-2020 gestart met een eigen BRIN nummer. Vanwege het klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar en geven de gegevens soms een vertekend beeld.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Aan ons onderwijs ligt een bepaalde kijk op mens en samenleving ten grondslag. Deze visie zien we verwoord in een aantal basisprincipes:  

 • Elk mens is uniek.  
 • Elk mens heeft het recht op het ontwikkelen van een eigen identiteit. Deze wordt zoveel mogelijk gekenmerkt door zelfstandigheid, kritisch bewustzijn, creativiteit en gerichtheid op sociale rechtvaardigheid. Daarbij mogen ras, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociaal milieu, levensbeschouwing of handicap geen verschil maken. 
 • In onze school is ontwikkeling het gevolg van ervaren, ontdekken en onderzoeken.  

Het pedagogisch klimaat is niet direct meetbaar, het ligt meer in de voorwaardelijke sfeer en is onder andere af te lezen uit het gedrag van de kinderen en de teamleden. Plezier hebben in het leren, zelfvertrouwen, een positieve werkhouding, hulpvaardigheid, concentratie, creativiteit en saamhorigheid zijn onze graadmeters voor een goed pedagogisch klimaat. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Ieder kind is uniek
 • Recht op eigen identiteit
 • Ervaren, ontdekken, onderzoek

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en moet zich verantwoorden over de resultaten. De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop toezicht.   

Daarom voert de Inspectie van het Onderwijs eens in de vier jaar een onderzoek uit bij alle besturen in Nederland en een deel van hun scholen.  Op donderdag 7 februari 2019 is De Verwondering onderzocht en hebben wij het vertrouwen gekregen van de Inspectie van het Onderwijs. De inspecteur is onaangekondigd in onze groepen op bezoek geweest en was onder de indruk van onze visie die zichtbaar is in het onderwijs, de sfeer en de sterke, ondersteunende en begeleidende rol van de leerkrachten. De inspecteur heeft aangegeven dat wij het, voor een startende school, goed op orde hebben en dat zij alle vertrouwen heeft in de verdere groei en ontwikkeling van de school. 

Terug naar boven