Openbare Basisschool Het Meesterwerk

El Grecostraat 171 1328 ST Almere

Schoolfoto van Openbare Basisschool Het Meesterwerk

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden op obs Het Meesterwerk als onafhankelijk meetinstrument ingezet om middels deze toets een indicatie te krijgen hoe de leerling, de groep en uiteindelijk de school zich verhoudt ten opzichte van de andere scholen in de wijk en het landelijk gemiddelde. Indien de opbrengsten dit van ons vragen, zullen wij ons onderwijsaanbod afstemmen om er zorg voor te dragen dat deze aanpassing er toe zal leiden de opbrengsten naar een hoger niveau te brengen.

Tevens worden aan de hand van de tussenopbrengsten individuele gesprekken met de leerlingen gevoerd (vanaf groep 5) om samen met hen doelen te stellen waaraan zij de komende periode gaan werken. Hierdoor wordt de leerling betrokken bij zijn/haar onderwijsleerproces en leert hierin ook een grotere maat van verantwoordelijkheid te nemen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 6 wordt voor alle leerlingen een inschatting van schoolniveau geformuleerd.

Het is belangrijk dat er steeds gesproken wordt over een inschatting van de extra ondersteuningsbehoefte, omdat de VO-school van aanmelding, in samenspraak met ouders, uiteindelijk bepaalt welk ondersteuningsaanbod het meest passend is voor de betreffende leerling. Door vanaf groep 6 het gesprek met leerlingen en hun ouders aan te gaan over de wederzijdse verwachtingen neemt de duidelijkheid over het schooladvies toe.

In groep 7 stelt de basisschool nogmaals een inschatting van schoolniveau op. Bij leerlingen waarbij dit van toepassing is wordt tevens de inschatting van extra ondersteuningsbehoefte besproken. Ook deze inschatting van schoolniveau wordt uiteraard weer met ouders en leerling besproken. Dit gesprek is ook bedoeld om leerlingen en ouders te informeren over het verdere verloop van het traject.

In groep 8 ontvangen leerlingen en hun ouders in november het voorlopige schooladvies. In de eerste twee weken van februari wordt de doorstroomtoets afgenomen. Op basis van de resultaten van deze doorstroomtoets wordt door de uitgever van de toets een toetsadvies voor het best passende vervolgonderwijs geformuleerd. Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het eerder verstrekte voorlopig schooladvies? Dan gaat de basisschool het advies opnieuw met alle betrokkenen bespreken en kan de school ervoor kiezen om het schooladvies bij te stellen. Als een dergelijke bijstelling niet in het belang van de leerling is, kan de basisschool echter ook besluiten het schooladvies niet bij te stellen. Wanneer er niet wordt bijgesteld, wordt dat door de school gemotiveerd in het onderwijskundig rapport in DigiDoor

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op het Meesterwerk geven we goed onderwijs en zorgen we voor een breed aanbod waarbij de kinderen leren met hun hoofd, hart en handen. tevens richten we ons met het aanbod, indien nodig, extra op het individuele kind aan de hand van zijn specifieke onderwijsbehoeften. M.a.w. we werken handelingsgericht (HGW), als het kan in een homogene groepssetting vanaf groep 3. We willen graag dat onze kinderen kunnen laten zien wat ze kunnen en kunnen zijn zoals  Door dit uitgangspunt onderstrepen we dat we uit de kinderen halen wat erin zit.Ter ondersteuning op sociaal gebied werken we Vreedzaam

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Eerlijkheid
  • Respect
  • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven