Basisschool De Polderhof

Buitenhof 93 1354 GR Almere

  • Vroeger was hiernaast de hoofdingang. Tegenwoordig is het de zij-ingang
  • Tijdens de pauze-momenten wordt hier veel gebruik van gemaakt.
  • Voor de allerkleinsten staat er altijd een circuit klaar waar onder begeleiding van een vakdocent bewogen wordt
  • Schoolfoto van Basisschool De Polderhof
  • Voor musicals, optredens, maar ook als extra werkplek in te richten.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Polderhof maakt gebruik van verschillende tussenresultaten:

- dagelijks werk van de leerlingen

- resultaten van methodetoetsen

- resultaten van toetsen uit het leerlingvolgsysteem

- gesprekken met leerlingen en ouders

- observaties door de leerkracht

De verschillende tussenresultaten geven inzicht in wat de leerling wel of nog niet heeft begrepen van de leerstof. De leerkracht stemt zijn lessen en instructies af op de tussenresultaten. Wanneer de leerling het goed heeft begrepen zal de leerstof worden verrijkt. Leerlingen die moeite hebben met de leerstof krijgen extra instructie en begeleide inoefening van de leerkracht.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Ieder jaar verlaten leerlingen van groep 8 onze school om hun schoolloopbaan te vervolgen in het voortgezet onderwijs. Om deze overgang goed te laten verlopen hebben de gezamenlijke schoolbesturen van Almere de advies- en plaatsingsprocedure vastgesteld in het protocol PO-VO 2023-2024. Dit protocol informeert u over de procedure die in Almere wordt gehanteerd om tot een passend schooladvies voor het VO te komen. Om dit te bewerkstelligen zijn een goede samenwerking tussen scholen, regionale afspraken en een zorgvuldige informatieoverdracht van groot belang. We zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van PO en VO om al onze leerlingen op het juiste niveau in te laten stromen in het voortgezet onderwijs. U vindt in het protocol daarom informatie over de totstandkoming van het schooladvies, de doorstroomtoets en de toelating tot het VO voor leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoefte. Het protocol PO-VO 2023-2024 kunt u opvragen bij de directie of interne begeleiding.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We bereiden onze leerlingen voor op een steeds complexere maatschappij. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen maar ook zorgdragen voor elkaar. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen. Daarvoor is brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef voor de samenleving essentieel. De Vreedzame School is leidend in ons handelen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Respect
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven