Basisschool De Wereldboom

Bosrand 6 7602 CH Almelo

  • We vinden het heel erg belangrijk dat de kinderen niet alleen samen leren, maar vooral samen leren leven. Daarom vieren we regelmatig samen.
  • Kinderen, ouders en leerkrachten vinden het fijn op De Wereldboom. Ons pedagogische klimaat is goed.
  • Dat houdt dus in dat kinderen zelf kiezen waaraan ze werken. Geen klassikale instructie! Want waarom iets uitleggen dat een kind al weet/kan

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Sinds 2017-2018 is De Triangel Haghoek, De Triangel Aalderinkshoek en de Radboudschool samengevoegd tot De Wereldboom. De jaren voor schooljaar 2017-2018 ziet u de samengestelde resultaten van de drie locaties. 

De Wereldboom heeft hoge verwachtingen van leerlingen. Alle leerlingen maken de Eindtoets. Naast de eindtoetsscore vinden we het erg belangrijk om het leerproces van de individuele leerling te bekijken. Als een leerling met zichzelf wordt vergeleken kan het groeien en zich goed ontwikkelen. Het doet succeservaringen op en wordt niet altijd vergeleken met het gemiddelde. De instructie, aanbod en niveau van de leerling sluit aan op het niveau van de leerling. We doen er alles aan om kinderen optimaal te laten leren en te ontwikkelen en zullen samen met ouders kijken waar uw kind de beste aansluiting in het voortgezet onderwijs kan vinden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op basisschool De Wereldboom hebben we hoge verwachtingen van leerlingen en evalueren we cyclisch ons onderwijsproces. We observeren het spelen en leren van leerlingen, we evalueren toetsen van kinderen, gaan met kinderen in gesprek over het onderwijsproces en behaalde resultaten. Door kinderen middels het portfolio ook doelen te laten stellen krijgen zij ook zicht op hun eigen leerproces. Kinderen leren hierdoor ook hun eigen leerproces te vergelijken met zichzelf. Hierdoor doen kinderen succeservaringen op en behalen ze bewezen hogere resultaten. De leerkracht is en blijft natuurlijk de persoon die de leerling begeleid, instrueert en coacht.

Op school wordt de kennis van de leerlingen van de verschillende leerstofgebieden regelmatig getoetst door middel van methodegebonden toetsen. Twee keer per jaar wordt de kennis getoetst door CITO-toetsen. Meten middels CITO-toetsen doen wij vanaf groep 2, omdat het spelen en leren in deze leeftijdsfase nog erg kan fluctueren. We  gebruiken wel observatielijsten om de ontwikkeling in de gaten te houden. In groep 8 wordt de eindtoets van ROUTE 8 afgenomen. Elke leerling op De Wereldboom neemt deel aan deze eindtoets. Deze eindtoets is adaptief en kan daarom goed in beeld brengen wat het eindniveau van leerlingen is.

Alle toetsen (methode en CITO-toetsen) worden verwerkt, geëvalueerd en geanalyseerd. Dit gebeurt op leerlingniveau, groepsniveau en schoolniveau. De resultaten van de CITO-toetsen laten een vergelijking zien met het landelijk gemiddelde. De resultaten worden gebruikt om de doorgaande lijn en kwaliteit in beeld te brengen. Hierdoor brengen we focus aan en kunnen we de kwaliteit van ons onderwijs optimaliseren. Twee keer per jaar vindt er een groepsbespreking plaats met de leerkrachten van de groep, de intern begeleider en de directeur van de school. We vinden het belangrijk dat elke geleding in de school op de hoogte is van de resultaten en ontwikkeling. We bespreken dan de brede ontwikkeling van het kind en het kind binnen de groep. Er kan in specifieke gevallen ook een individueel plan van aanpak opgesteld worden om zo meer recht te doen aan het onderwijs van de individuele leerling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Naast het bezoek van de inspectie houden we ook drie-jaarlijks een interne audit. De interne audit wordt uitgevoerd door mensen van binnen de stichting die de opleiding Auditor 2.0 hebben gevolgd. Zij kunnen ons inhoudelijke feedback geven onze eventuele blinde vlek zichtbaar laten worden. De interne audit heeft ook een waarderend karakter. We mogen trots zijn op wat wij dagelijks met het team van leerkrachten, leerlingen en ouders bereiken. Op De Wereldboom leren we met plezier en worden we samen elke dag een beetje beter. 

Terug naar boven