Basisschool De Wereldboom

Bosrand 6 7602 CH Almelo

  • We vinden het heel erg belangrijk dat de kinderen niet alleen samen leren, maar vooral samen leren leven. Daarom vieren we regelmatig samen.
  • Kinderen, ouders en leerkrachten vinden het fijn op De Wereldboom. Ons pedagogische klimaat is goed.
  • Dat houdt dus in dat kinderen zelf kiezen waaraan ze werken. Geen klassikale instructie! Want waarom iets uitleggen dat een kind al weet/kan

In het kort

Toelichting van de school

Het persoonlijke karakter van De Wereldboom in Almelo

De Wereldboom is een samenvoeging van de St. Radboudschool en de Triangel. Vanaf schooljaar 2017-2018 hebben we onze krachten samengebundeld op de nieuwe locatie aan de Bosrand. Gelegen naast het Indiëterrein. De Wereldboom is een katholieke school waar waarden en normen hand in hand gaan met modern onderwijs. De Wereldboom een school voor veelkleurig, vernieuwend en uitdagend onderwijs. De prachtige natuurrijke en inspirerende omgeving, de speel- en leergelegenheden rondom het gebouw en het persoonlijke karakter is wat De Wereldboom zo bijzonder maakt! Er is direct, persoonlijk contact tussen leerling en leerkracht en ouders worden actief betrokken bij ons onderwijs, de klankbordgroep en alle activiteiten die op school plaatsvinden. Door de korte communicatielijnen, het persoonlijke en laagdrempelige contact heerst er op onze school een veilige, fijne sfeer die zeer wordt gewaardeerd door zowel de kinderen en ouders. 

Heeft u belangstelling, dan bent u van harte welkom. Wij zullen u dan met trots onze school laten zien en vertellen over de ontwikkelingen. En uw zoon/dochter mag natuurlijk mee. 

Klik hier voor de website van basisschool De Wereldboom te Almelo. U kunt hier ook klikken voor een uitgebreidere versie van onze schoolgids met meer gedetailleerde informatie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veelkleurig
  • Vernieuwend
  • Uitdagend
  • kwaliteit en resultaat
  • portfolio- en projectleren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op De Wereldboom in Almelo zitten de kinderen gegroepeerd volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent, dat het kind een jaar lang bij dezelfde leerkracht(en) zit. Op dit moment kent De Wereldboom geen combinatiegroepen. De gemiddelde groepsgrootte ligt rond de 25 leerlingen. De groepssamenstelling wordt elk jaar zeer zorgvuldig gemaakt na overleg met groepsleerkrachten, interne begeleiders en directie. Bij deze samenstelling wordt er o.a. rekening gehouden met de groepsgrootte en de hoeveelheid zorg die leerlingen nodig hebben. Ook streven we ernaar om de onderbouwgroepen zo klein mogelijk te houden. De groepssamenstelling wordt voorgelegd aan de medezeggenschapsraad (MR)

Alhoewel we streven naar enkelzijdige groepen kan het voorkomen dat we combinatiegroepen moeten formeren. We doen ons uiterste best om goed naar de samenstelling van de diverse groepen te kijken en maken dan een afgewogen keuze wat groepsindeling betreft. Kwalitatief, goed onderwijs aan uw kind blijft voorop staan bij de indeling.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
211
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De veilige school

Naast de school- en klassenregels zijn er ook afspraken gemaakt door het team van De Wereldboom. Doel van deze afspraken is om, in en rond de school, een veilig schoolklimaat te bevorderen. Deze afspraken zijn samengevat in het veiligheidsplan. Heel belangrijk is het pestprotocol waar bij ons op school veel aandacht voor is. De pestcoördinator tegenwoordig ook wel aandachtsfunctionaris genoemd heeft de centrale rol in dit gebeuren. Deze taken zijn in handen van mevrouw Caroline van den Berg en mevrouw Marloes Oortman.  

De uitgangspunten voor deze afspraken zijn: De school moet een plek zijn waar rust heerst, waar leerlingen, personeel en ouders/verzorgers zich thuis voelen en zich veilig weten. En waar alle betrokkenen respectvol, prettig en vriendelijk met elkaar omgaan. Dat betekent concreet:   Voor leerlingen:     

- Niet pesten of gepest worden.     

- Jezelf mogen en kunnen zijn.       

- Weten dat geweld en (seksuele) intimidatie uit den boze zijn.       -

- Bij iemand terecht kunnen als er problemen zijn.     

- Serieus genomen worden door personeelsleden en overige medewerkers.     

- Duidelijke afspraken over dit alles.  

Voor ouder(s)/ verzorger(s):     

- Erop kunnen vertrouwen dat de school er alles aan zal doen om een positief leerklimaat te creëren.     

- Een open oor vinden voor problemen.     

- Weten dat signalen worden opgepakt en problemen aangepakt.     

- Duidelijke afspraken over dit alles.  

Voor personeel en andere medewerkers:     

- Met respect bejegend worden door leerlingen, ouders/verzorgers, collega’s etc.     

- Zorg hebben voor elkaar.     

- Gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor elkaars welbevinden.     

 - Ergens terecht kunnen met signalen.     

- Weten dat problemen worden aangepakt.     

- Duidelijkheid over wat er gebeurt bij calamiteiten.       

- Duidelijke afspraken over dit alles.  

Voor de omgeving / de buurt:     

- Geen onnodige overlast van leerlingen die rond de school hangen.       

- Geen vandalisme, vervuiling of diefstal.     

- Weten dat leerlingen worden aangesproken op hun gedrag.     

- Een aanspreekpunt voor suggesties of eventuele klachten.       

- Signalen worden opgepakt en problemen aangepakt.  

Veiligheidsplan:

Ten aanzien van bovengenoemde punten zijn er in samenwerking met onder andere de Arbodienst, de BHV-ers, de preventiemedewerker en andere organisaties een groot aantal documenten en protocollen samengesteld die onderdeel uitmaken van een totaal veiligheidsplan. Dit plan wordt op een aantal momenten per jaar doorgenomen en geëvalueerd waarna het waar nodig wordt bijgesteld. Dit plan omvat de volgende documenten en protocollen:     

- Klachtenregeling.     

- Pestprotocol.       

- Ontruimingsplan.     

- RIE (Risico-inventarisatie en Arbo).     

- Logboek speeltoestellen.       

- Jaarlijkse controle blusapparatuur en brandsignalering.  

Alle documenten en protocollen zijn op de school aanwezig en maken onderdeel uit van het totale veiligheidsplan.

Terug naar boven