Rooms Katholieke Basisschool 't Baeken

Faktorij 123 1825 HC Alkmaar

  • Gitaarles
  • Onze school ligt direct naast het park 'de Groene Voet'.
  • Spelend leren.
  • Mogen zijn wie je wil zijn.
  • Meerdere werkplekken.

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat 3 mannen en ongeveer 30 vrouwen. De leeftijdsopbouw is goed verdeeld van twintigers t/m zestigers.

Alle leeftijdsgroepen dragen hun eigen steentje bij om elkaar te inspireren en bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de school.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof of ziekte kunnen wij gebruik maken van de invalpoule of zetten wij personeel extra dagen in. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Basisondersteuning Het eerste aspect van de basisondersteuning is gericht op debasiskwaliteit. Richting gevend hiervoor zijn de indicatoren van hettoezichtkader van de Inspectie van het Basisonderwijs. Op basis van de laatste rapportage kreeg ’t Baeken een basisarrangement. De preventieve en licht curatieve interventies die worden genomenzijn:Vroegtijdig signaleren van leer- en gedragsproblemen. De zorg voor een veilig schoolklimaat mededoor de methode Sociaal Gedrag Elke Dag en Grip op de groep. De leerkrachten worden bijgeschoold er worden bekwaamheidsdossiers bijgehouden.De internbegeleiders zijn geschoold en hebbendiverse nascholingscursussen succesvol afgerond.Een aanbod voor leerlingen met dyslexie /dyscalculie. Afhankelijk van de hulpvraag worden weondersteund door externe deskundigen.Een afgestemd aanbod voor kinderen met meer ofminder gemiddelde intelligentie.Een aanpak gericht op sociale veiligheid envoorkomen van gedragsproblemen.Hanteren van het protocol medischehandelingen, pestprotocol en de meldcode kindermishandeling.De toegankelijkheid van het gebouw (aangepastewerkruimte, hulpmiddelen, etc.) Deleerkrachten hanteren een helder gestructureerd klassenmanagement en op veilig leren gericht klassenmanagement. De leerkrachten werken vanuit hetgedachtengoed Sociaal Gedrag Elke Dag.De school werkt met een pestprotocol en sociogrammen. De leerkrachten zijn pedagogisch en didactisch vaardig. Elk jaar worden leerkrachten bijgeschoold tijdens studiedagen, teamvergaderingen en individuele nascholing.De nascholing richt zich ook altijd op hetverbeteren van de zorg (o.a meer begaafdheid, begrijpend lezen, klassenmanagement). De directie komt meerdere malen op klassenbezoek. Er vinden jaarlijks functionerings- enbeoordelingsgesprekken plaats. De leerkrachten werken met groepsplannen. Er vinden jaarlijks minimaal 2 groepsbesprekingen plaats van de leerkracht en de I.B-er.Er zijn minimaal 5 zorgteamvergaderingen. Leerkrachten werken samen met ouders. Zij betrekken hen als ervaringsdeskundigen en partner bij de analyse en het planvan aanpak.Indien nodig helpt de school adviseren bij deondersteuningsbehoefte van de ouders. De schoolheeft de fysieke toegankelijkheid en de beschikbaarheid van hulpmiddelen voorleerlingen met een lichamelijke handicap· De school is rolstoeltoegankelijk. Er is een invaliden toilet. Er zijn aangepaste leerlingensetjes. Er zijn ruimtes waar de leerlingen in rustkunnen werken. Onderwijsondersteuningsstructuur De schoolheeft expertise opgebouwd voor wat betreft preventieve en (licht) curatieveinterventies bij zorgleerlingen. Wij hebbendit als volgt geregeld:De leerkrachten zijn in staat om preventieveen (licht) curatieve interventies te plegen bij zorgleerlingen dit wordtvastgelegd in de weekplanning. Dagelijks wordt geobserveerd engeïntervenieerd en waar nodig vastgelegd in de dag planning.We werken met groepsplannen en evalueren natoetsing. Intern begeleiders zijn dagen uitgeroosterd om hun taken tekunnen uitvoeren. De school benut structureel de specifieke expertise van externe instanties. De school werkt samen en zoekt verdergaande structurele samenwerking met ketenpartners. Wij hebbendit als volgt geregeld:De school werkt samen en onderhoudt de contacten met en verwijst naar externe hulpverleners. De leerkrachten werken planmatig aan ontwikkelingskansen van alle leerlingen, dus ook specifiek aan de kansen van zorgleerlingen. Wij hebben dit als volgt geregeld: Leerkrachten verkennen en benoemen deonderwijsbehoeften van leerlingen door o.a. observaties, gesprekken en hetanalyseren van toetsen. Leerkrachten bekijken en bespreken de wisselwerking tussen de leerlingen, de leerkracht, de groep en de leerstof omde onderwijsbehoefte te bepalen en daarop af te stemmen. Leerkrachten reflecteren op hun eigen rol enhet effect van hun gedrag op het gedrag van anderen. Leerkrachten zijn zich bewust van hun invloed op de ontwikkeling van kinderen. Leerkrachten werken met groepsplannen en indien nodig met individuele handelingsplannen. De leerkrachten streven naarhoge opbrengsten van alle leerlingen. De doelen zijn beschreven en terug te vinden in de groepsplannen.De norm is qua vaardigheidsscore minimaal de inspectienorm.De leerkrachten evalueren frequent en systematisch de opbrengsten. Er wordt gebruik gemaakt van methode afhankelijkeen methode onafhankelijke toetsen. De school voert de leerlingzorg planmatig uit. Er wordt gewerkt met groepsplannen. De school wil de zorg en begeleiding zoveel mogelijk in de reguliere lessen effectueren. Het is voor alle betrokkenen duidelijk welke zorg en begeleiding er buiten de klas plaats vindt. De school heeft en gebruikt onderwijsprogramma’s en leerlijnen die zijn afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Wij hebbendit als volgt geregeld:Ons uitgangspunt is : Alle kinderen volgen zolang mogelijk het reguliereonderwijsprogramma.Voor leerlingen die dat nodig hebben biedt de school aangepaste remediërende of uitdagende stof aan. Het doel van het werken met en ontwikkelingsperspectief is om leerleerlingen met een achterstand van meer dan 1 jaar op een doelgerichtemanier te begeleiden en te volgen, op één of meerdere vakgebieden. Extra ondersteuning en ambities. De school heeft op dit ogenblik de volgende zorgarrangementen:kinderen met een vorm van autisme, AdHD,downsyndroom, het aanbieden van sociaalvaardigheidstraining, gestructureerd klassenmanagement en een aanpak van meerkunners. Er is per groep een evenwicht tussen enerzijds het aantal leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoefte en anderzijds de complexiteit van de problematiek vandeze leerlingen. De directie neemt hierover een besluit. Per groep bekijkt de directie welke en hoeveel kinderen met specifieke ondersteuningsbehoefte er kunnen worden toegelaten. In principestaan we open voor alle aanmeldingen en gaan dan in goed overleg kijken of hetop onze school en in die groep op de juiste plek komt. Voor elke leerperiodeworden streefdoelen vastgesteld, beschreven en geëvalueerd. Het bereikte resultaat is bepalend voor verlenging van het arrangement.Als de school aan specifieke casuïstiek gaat beginnen moet ervoorafgaand aan de aanvang van het schoolproces beschreven worden welke onderwijsbehoeften de leerling heeft. Van de start tot wanneer de leerling deschool verlaat. Deskundigheid: De school heeft I.B-ers met een gecertificeerde opleiding enveel ervaring. De rugzakkinderen krijgen extra ondersteuningdoor een gespecialiseerde collega.Er zijn stiltewerkplekken en er zijn materialen en methodieken om in de onderwijsbehoeften te voorzien.De school wordt ondersteund door externe deskundigen. Extra ondersteuning: De school biedt kinderen socialevaardigheidstraining aan van het Samenwerkingsverband, welke zij tijdens schooltijd kunnen volgen. De school heeft een aanpak voor kinderen di emotorisch beperkt zijn. Leerkrachten kunnen deze leerling begeleiden. Er is een invalidetoilet en een douche. Er isaangepast meubilair en de leerkracht is in staat om de bewegingslessen aan te passen.Een fysiotherapeut ondersteunt leerlingen die dit nodig hebben. Het gebouw is toegankelijk voor rolstoelen. De school heeft een aanpak voor leerlingen,die meer dan het gemiddelde kunnen. Hier wordt rekening mee gehouden bij het kiezen van methodes. Het indelen vangroepjes in de klas en de aanschaf van extra materialen. Randvoorwaarden. Wij kunnen niet aan de onderwijsbehoeften voldoen van kinderen:Die niet aanspreekbaar en aanstuurbaar zijn door meerdere personen en die een sterk externaliserend probleemgedragvertonen. Die een sterk individueel gerichte orthopedagogische of orthodidactische begeleidingsvraag hebben.Waarbij de cognitieve ontwikkeling stagneerten het welbevinden van het kind en het didactisch aanbod niet in balans is. Waarbij niet aan de zorgbehoefte kan wordenvoldaan.Waarbij de veiligheid van anderen in gevaarkomt.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven