Kindcentrum De Brug

Buurtweg 20 1921 CK Akersloot

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Brug
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Brug
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Brug
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Brug
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Brug

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Doen we de goede dingen? Doen we die dingen ook goed? Hoe weten we dat? Vinden anderen dat ook? Opbrengsten op het gebied van leerresultaten spelen hierbij een belangrijke rol. Twee keer per jaar vindt een analyse op schoolniveau plaats en bespreekt het team de resultaten op schoolniveau. Op basis van de analyse stellen we doelen voor de periode die volgt. Deze worden vervolgens weer geëvalueerd en bijgesteld. Zo houden wij cyclisch zicht op de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Na groep 8 verlaten de kinderen de basisschool en gaan naar een school voor voortgezet onderwijs (V.O.). Met scholen van het V.O. uit de regio houden wij contact om het basisonderwijs goed op het voortgezet onderwijs aan te laten sluiten. 

De vormen van voortgezet onderwijs zijn:

- VWO  Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

- HAVO  Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs

- VMBO  BBL/LWOO  Basisberoepsgerichte Leerweg/Leerweg Ondersteunend Onderwijs

- KBL/LWOO  Kaderberoepsgerichte Leerweg/Leerweg Ondersteunend Onderwijs

- GL        Gemengde Leerweg

- TL        Theoretische Leerweg

- VSO  Voortgezet Speciaal Onderwijs  

In groep 8 worden er door het schooljaar heen verschillende bezoeken georganiseerd naar het voortgezet onderwijs zodat u en uw kind zich kunnen oriënteren.  Bij de toelating tot het voortgezet onderwijs speelt het schooladvies (de rapportcijfers, de resultaten van de LVS toetsen, de motivatie en de werkhouding van de leerling)  de belangrijkste rol. Tijdens het gesprek met de leerling en de ouder(s) komen deze factoren samen aan de orde.    

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school valt onder toezicht van de inspectie van het onderwijs. De Brug is in juli 2016 bezocht en heeft een basisarrangement toegekend gekregen. Dat wil zeggen dat de inspectie van mening is dat de kwaliteit van het onderwijs van voldoende niveau is.

Terug naar boven