basisschool 't Diekske

Langstraat 6 A 5851 BE Afferden (Limburg)

Schoolfoto van basisschool 't Diekske

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindopbrengsten van onze school liggen al jaren ruim boven het landelijk gemiddelde. Hier zijn we bijzonder trots op!

Sinds het schooljaar 2016-2017 nemen we de IEP als eindtoets af. Voor die tijd werd de Cito eindtoets afgenomen. IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair onderwijs. De IEP Eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8.

De uitslag van de eindtoets geeft informatie over het referentieniveau dat het kind beheerst én een advies voor een schoolniveau. De school wordt vergeleken met de andere scholen in het land. Ouders en kinderen kunnen aflezen op welke vorm van onderwijs het kind met de behaalde resultaten de meeste kans van slagen heeft. Voor de school worden de resultaten gebruikt als evaluatie van het onderwijsaanbod.  

Vanwege het coronavirus is in het schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerkracht observeert en analyseert het werk in de klas en de resultaten op methode gebonden en methode onafhankelijke toetsen (Cito). Twee keer per jaar vinden er leerling- en groepsbesprekingen plaats, met de intern begeleider en groepsleerkracht. Hierin wordt onder meer gesproken over de resultaten en groepsplannen: in hoeverre zijn de gestelde doelen van de groepsplanperiode bereikt en hoe gaat er de komende periode tegemoet gekomen worden aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Van de resultaten op de CITO toetsen wordt een trendanalyse op schoolniveau gemaakt. Gezamenlijk wordt gekeken naar mogelijke verklaringen en interventies. 

Onze school werkt met groepsplannen, dit betekent dat leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften worden geclusterd. Dit leidt tot differentiatie in drie groepen:

 • instructie onafhankelijke leerlingen, dit zijn de goed presterende leerlingen die vaak voldoende hebben aan een korte instructie          
 • instructie gevoelige leerlingen, dit is de basisgroep waartoe over het algemeen het merendeel van de leerlingen behoort
 • instructie afhankelijke leerlingen, dit zijn de leerlingen die meer instructie en begeleiding van de leerkracht nodig hebben


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Leerlingen uit groep 8 maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school blinkt uit door een positief schoolklimaat. Wij bieden kinderen geborgenheid, een duidelijke structuur en veilige, rijke leeromgeving.

Dit betekent voor onze school dat:

 • we er ons van bewust zijn dat het tonen van voorbeeldgedrag belangrijk is
 • wij duidelijk zijn in onze verwachtingen
 • iedereen zich gezien en gehoord voelt
 • onze kernwaarden leidend zijn

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • respect
 • veilig en eerlijk
 • samen helpen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school is november 2018 door de inspectie bezocht, als onderdeel van het vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen. Het onderzoek richtte zich op de standaarden: zicht op ontwikkeling, didactisch handelen, resultaten en kwaliteitscultuur. Aan de hand van deze standaarden wordt onderzocht hoe het bestuur stuurt op het voorgenomen beleid en of dit herkenbaar terug te zien is in de school. Belangrijkste thema’s zijn: eigenaarschap (op leerling- en leraar niveau), professionele leergemeenschappen (lerende organisatie), op maat (gepersonaliseerd leren), brede talentontwikkeling (21st eeuwse vaardigheden). De inspecteur heeft alle klassen bezocht en uitgebreid gesproken met de leerlingenraad, de interne begeleider, directeur en het team. De bevindingen en aanbevelingen voor ’t Diekske zijn vastgelegd in een rapportage, welke aan het bestuursrapport zijn toegevoegd.        

De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen voor onze school zijn:

Zicht op ontwikkeling

Tops

 • De leerlingen worden gezien en gevolgd in hun ontwikkeling.
 • De analyse, evaluatie en ondersteuning zijn grotendeels op orde.
 • Het team werkt met een plannend aanbod met toetsen, leerlingenwerk en (individuele) gesprekken met leerlingen.
 • De leerlingen met een ontwikkelingsperspectief worden prima bediend door de school.
 • Het gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gevolgd met een landelijk genormeerd instrument.   

Tips

 • Het aanbod bij leerlingen die extra begeleiding nodig hebben concreter beschrijven in groepsplan.
 • Verdiepingsslag in analyse leerresultaten.  

Didactisch handelen

Tops

 • Het didactisch handelen van leerkrachten is voldoende.
 • Vanuit een goed pedagogisch klimaat en op basis van een breed aanbod stellen de leraren de leerlingen in staat tot leren en ontwikkeling.
 • Het versterken van eigenaarschap is volop in ontwikkeling.  

Tips

 • De doorgaande lijn in zelfstandigheid en samenwerken met elkaar afstemmen.  

Onderwijsresultaten

Tops

 • De eindopbrengsten zijn (ruim) voldoende.
 • De uitslag is bij veel leerlingen passend bij het schooladvies.
 • De sociale leerresultaten en veiligheidsbeleving van de leerlingen zijn op orde.
 • Er heerst een goed pedagogisch klimaat.  

Tips

 • Pronk met de sociale leerresultaten en de veiligheidsbeleving van de leerlingen!  

Kwaliteitscultuur

Tops

 • De kwaliteitscultuur is van voldoende niveau.
 • Het team is hecht, trots en voelt zich verantwoordelijk.  

Tips

 • Versterken van de professionele dialoog.
 • Maak gerichte keuzes, stel prioriteiten en beschrijf deze met realistische en haalbare doelen.  

Wij kijken als school terug op een prettig bezoek. De inspecteur heeft benadrukt dat we overall prima bezig zijn, het aanbod en het pedagogisch klimaat op school goed zijn én dat we daar met z’n allen TROTS op mogen zijn!!!  

Als beoordeling hebben we een (ruime) voldoende gekregen!

Terug naar boven