basisschool 't Diekske

Langstraat 6 A 5851 BE Afferden (Limburg)

Schoolfoto van basisschool 't Diekske

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindopbrengsten van onze school liggen al jaren ruim boven het landelijk gemiddelde. Hier zijn we bijzonder trots op!

Sinds het schooljaar 2016-2017 nemen we de IEP als eindtoets af. Voor die tijd werd de Cito eindtoets afgenomen. IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair onderwijs. De IEP Eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. De uitslag van de eindtoets geeft informatie over het referentieniveau dat het kind beheerst én een advies voor een schoolniveau. De school wordt vergeleken met de andere scholen in het land. Ouders en kinderen kunnen aflezen op welke vorm van onderwijs het kind met de behaalde resultaten de meeste kans van slagen heeft. Voor de school worden de resultaten gebruikt als evaluatie van het onderwijsaanbod.  

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerkracht observeert en analyseert het werk in de klas en de resultaten op methode gebonden en methode onafhankelijke toetsen (Cito). Twee keer per jaar vinden er leerling- en groepsbesprekingen plaats, met de intern begeleider en groepsleerkracht. Hierin wordt onder meer gesproken over de resultaten en groepsplannen: in hoeverre zijn de gestelde doelen van de groepsplanperiode bereikt en hoe gaat er de komende periode tegemoet gekomen worden aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Van de resultaten op de CITO toetsen wordt een trendanalyse op schoolniveau gemaakt. Gezamenlijk wordt gekeken naar mogelijke verklaringen en interventies. 

Onze school werkt met groepsplannen, dit betekent dat leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften worden geclusterd. Dit leidt tot differentiatie in drie groepen:

  • instructie onafhankelijke leerlingen, dit zijn de goed presterende leerlingen die vaak voldoende hebben aan een korte instructie          
  • instructie gevoelige leerlingen, dit is de basisgroep waartoe over het algemeen het merendeel van de leerlingen behoort
  • instructie afhankelijke leerlingen, dit zijn de leerlingen die meer instructie en begeleiding van de leerkracht nodig hebben


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven