basisschool 't Diekske

Langstraat 6 A 5851 BE Afferden (Limburg)

Schoolfoto van basisschool 't Diekske

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het is niet altijd even gemakkelijk om bij afwezigheid van leerkrachten goede vervanging te realiseren. Bij afwezigheid doen we een beroep op de Vervangerspool. Indien er geen vervanger gevonden kan worden, wordt gekeken of er intern mogelijkheden zijn, zoals verschuiving van collega's, inzet van een stagiaire of onderwijsassistent, het verdelen over andere groepen. Bieden de voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, zal aan de ouders van de betreffende groep gevraagd worden de kinderen thuis te laten.

Hierbij gelden de volgende afspraken:

 • de eerste dag van het ziekteverlof worden de kinderen op school opvangen
 • indien voor meerdere dagen geen vervanging beschikbaar is, zullen groepen afwisselend geen onderwijs aangeboden krijgen


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We gaan uit van het leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat in principe alle leerlingen van een bepaalde leeftijd dezelfde basisstof aangeboden krijgen. Het onderwijsprogramma is georganiseerd in acht jaargroepen; acht opeenvolgende leerstofblokken van een jaar.  

Binnen onze school zijn de leerlingen in combinatiegroepen verdeeld. Hierbij worden meerdere leerjaren tot één groep samengevoegd. In een combinatiegroep leer je om te gaan met verschillende rollen. Het ene jaar ben je de jongste en leer je hulp te vragen, het andere jaar ben je de oudste en geef je hulp. Bovendien leer je in een combinatiegroep om te gaan met uitgestelde aandacht, waardoor de zelfredzaamheid wordt gestimuleerd.  

Dit schooljaar werken we in 5 combinatiegroepen; groep 1-2, 3-4, 4-5, 6-7 en 7-8.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1-2 wordt vooral thematisch gewerkt, in nauwe aansluiting op de belangstelling en de omgeving van de kinderen. Binnen die thema’s zorgt de leerkracht voor een passend onderwijsaanbod dat de ontwikkeling en het leren bevordert.

Kernactiviteiten die bij elk thema aan bod komen zijn:

 • spelactiviteiten
 • constructieve en beeldende activiteiten
 • gespreksactiviteiten
 • lees- en schrijfactiviteiten
 • reken- en wiskunde activiteiten

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Lezen

In groep 3 starten we met het aanvankelijk leesproces. Hiervoor gebruiken we de methode ‘Veilig leren lezen’. Het technisch lezen wordt in groep 4 en 5 voortgezet. Tevens wordt halverwege groep 4 een begin gemaakt met begrijpend lezen. Hiervoor gebruiken we 'Nieuwsbegrip XL' en 'Close Reading'. Daarnaast besteden we in alle groepen aandacht aan de leesbeleving.  

Taal

We werken met de methode ‘Taalactief’. De lessen zijn opgebouwd rondom de gebieden: taalverkenning, woordenschat, (werkwoord) spelling, spreken en luisteren.

Rekenen

Vanaf dit schooljaar werkt groep 3 en 4 met de nieuwe rekenmethode 'De Wereld in Getallen'. Deze methode combineert de sterke elementen uit de traditionele en realistische rekendidactiek en biedt balans tussen oefenen en realiteit. In groep 5 t/m 8 verwerken we de leerstof digitaal, middels Snappet. Deze maakt het mogelijk om op maat aanbod te verzorgen, afgestemd op de behoefte van de leerling.   

Wereldoriëntatie

Binnen wereldoriëntatie worden onderwerpen (thema's) behandeld, die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen en waarbij de kinderen de wereld om hen heen leren ervaren en ontdekken. In groep 1-2 gebruiken we hiervoor de methode Schatkist, in groep 3 t/m 8 Blink Wereld.  

Bewegingsonderwijs

Groep 1-2 heeft elke dag tijd voor beweging: bij slecht weer in het speellokaal en bij mooi weer spelen zij buiten. De groepen 3 t/m 8 hebben elke week 2 gymlessen, afwisselend een toestel- en een spelles.  

Engels

In groep 7 en 8 krijgen de kinderen Engels aangeboden vanuit de methode 'Groove me'.

Kunstzinnige en creatieve vorming 

Er is aandacht voor de volgende expressie activiteiten: beeldende vorming, dans, drama, cultuur en techniek.

Muziek

Samen met de muziekvereniging en de provincie bieden we in alle groepen muziekonderwijs aan. Hierbij maken we gebruik van de provinciale campagne DOOR!, welke muziek in de klas stimuleert.

Sociale vorming

Vanaf schooljaar 2016 – 2017 werken we met De Vreedzame School, een methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en het bevorderen van het burgerschap van de kinderen. Daarmee geven we actief invulling aan een veilig schoolklimaat op onze school. De methode ‘De Vreedzame School’ is een schoolbreed programma dat streeft naar een school als een democratische gemeenschap, waarin kinderen en leerkrachten leren om conflicten constructief op te lossen, én waarin kinderen verantwoordelijkheid leren dragen voor het sociale klimaat in de gemeenschap.

Verkeer

Op onze school bieden we in alle groepen theoretische en praktische verkeerslessen aan. De groepen 5 t/m 7 maken hierbij gebruik van de methode 'Veilig Verkeer Nederland'. Daarnaast neemt groep 7 deel aan het verkeersexamen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school is een kleine basisschool in het Limburgse dorp Afferden. Bij de start van dit schooljaar gaan er 120 kinderen naar onze school. Basisschool 't Diekske is de enige school in het dorp. Bijna alle kinderen uit het dorp volgen hier het onderwijs.

Bij de ondersteuning van leerlingen onderscheiden we 5 niveaus:

Basisondersteuning

 • Niveau 1: groepsplan/handelingsplan onder verantwoording van de leerkracht        
 • Niveau 2: handelingsplan met ondersteuning van interne begeleiding, waarbij een beroep gedaan kan worden op de regulier beschikbare middelen   

Lichte ondersteuning

 • Niveau 3: arrangementen (incl. extra ondersteuningsmiddelen/ expertise S(B)O) op de eigen school en/of in combinatie met andere scholen   
 • Niveau 4: plaatsing in het Speciaal Basis Onderwijs   

Zware ondersteuning

 • Niveau 5: plaatsing in het Speciaal Onderwijs

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven