SWS De Adeborg

Kleiweg 1 -3 9831 PL Aduard

  • Schoolfoto van SWS De Adeborg
  • Schoolfoto van SWS De Adeborg
  • Schoolfoto van SWS De Adeborg
  • Schoolfoto van SWS De Adeborg

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We streven zo hoog mogelijke opbrengsten na m.b.t.. met name taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs. 

Omdat we ons onderwijs willen afstemmen op de ontwikkeling van de individuele mogelijkheden van de leerlingen, is het noodzakelijk dat de leerkrachten een goed inzicht hebben in de vorderingen van de leerlingen.Op school hebben we een leerling zorgsysteem waarin de organisatie van de leerlingenzorg staat beschreven(Parnarssys). Ouders die hun kind op onze school inschrijven werken mee aan de uitvoering van dit zorgsysteem. De ontwikkeling van de kinderen volgen we via observaties, methodetoetsen en Citotoetsen. In de groepen 1 en 2 gebruiken we de leerlijn: Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind (4-7 jaar) van Driestar in Parnarssys. In de groepen 1 t/m 8 gebruiken we voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling KANVAS, die aansluit bij onze Kanjertraining. Vanaf groep 3 tot en en met 8 zetten we in januari en in juni  het CITO leerlingvolgsysteem (LOVS) in om de tusssenopbrengsten te meten op het gebied van lezen, rekenen, taal en spelling.

De resultaten van deze CITO toetsen worden uitgedrukt in een cijfer:

I         goed tot zeer goed

II        ruim voldoende tot goed

III      matig tot ruim voldoende

IV       zwak tot matig

V        zeer zwak tot zwak

Verder werken we met methode gebonden toetsen die een indruk geven in hoeverre de behandelde leerstof door de leerlingen wordt beheerst. Op deze manier ontstaat een beeld van de ontwikkeling van elke leerling. Indien nodig kunnen aanvullende toetsen of onderzoeken in overleg met de ouders worden ingezet. Door goed uit te zoeken wat kinderen beheersen en nodig hebben voor de volgende stap, sluiten we aan bij hun ‘zone van naaste ontwikkeling’.

De leerlingen van groep 8 doen mee aan de IEp-eindtoets. Deze toets vormt de afronding van de basisschool. De inspectie beoordeelt onder andere aan de hand van de uitslag van deze toets of onze school in aanmerking komt voor het basisarrangement. Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven