SWS De Adeborg

Kleiweg 1 -3 9831 PL Aduard

  • Schoolfoto van SWS De Adeborg
  • Schoolfoto van SWS De Adeborg
  • Schoolfoto van SWS De Adeborg
  • Schoolfoto van SWS De Adeborg

Het team

Toelichting van de school

Op SWS de Adeborg werkt een een betrokken en enthousiast team! We hebbe meesters en juffen met allemaal verschillende leeftijden. Iedereen draagt vanuit zijn eigen talenten en expertise zijn eigen professionele steentje bij! Dit doen we met plezier en vanuit zelfbewustzijn, initiatief en leergierigheid!

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien het nodig is dat een werknemer van SWS de Adeborg wordt vervangen regelen wij dit zoveel mogelijk via de vervangingspool van Quadraten. Ziekte komt altijd onverwacht en vraagt in het primair onderwijs om een adequate oplossing. Als er geen invaller is beslist de directeur wat er gaat gebeuren. Zij zal in de vroege ochtend alles uit de kast halen wat binnen  haar mogelijkheden ligt om de klas onderwijs te bieden. Het kan zijn dat er intern wordt geschoven op dat de klas over andere groepen wordt verdeeld. Het zal in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat er geen vervanging beschikbaar is en dat betekent dat de ouders bericht krijgen dat de kinderen die dag geen les krijgen. Als ouders geen opvang kunnen regelen dan zal de school zorgen voor opvang, al is dat niet conform het lesprogramma, maar bijvoorbeeld opvang in een andere groep.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Adeborg  wordt gewerkt met combinatiegroeoen.. De school telt 6 groepen. De groepen zijn als volgt verdeeld:

Een groepen 1/2, een groep 3/4 een groep 5/6 een groep 6/7 en een groep 7/8.

Op SWS de Adeborg worden de leerlingen in aantal zo evenwichtig mogelijk over de groepen verdeeld en het leerlingaantal per groep zo laag mogelijk gehouden. Op deze manier kunnen we in alle groepen zorgen voor een fijn pedagogisch klimaat met veiligheid en respect voor elkaar. Ook kunnen de leerkrachten alle kinderen persoonlijke aandacht bieden en oog houden voor de talentontwikkeling van de kinderen. Dit past bij onze visie waarin we het belangrijk vinden dat kinderen leren samen te leven, te leren en te spelen. Daarom wordt er ook regelmatig groepsdoorbrekend gewerkt.

Instructies van rekenen, taal en lezen vinden zo veel mogelijk in niveaugroepen plaats. Om dit te realiseren worden de leerkrachten ondersteund door een intern begeleider, (twee dagen) en een onderwijsassistent (alle dagen), die de zorg coördineren en eventueel ook extra begeleiding geven. Daarnaast is er een halve dag per week een leerkracht die extra uitdaging verzorgd voor leerlingen die dat nodig hebben. 

Aan onze school is een vakleerkracht gymnastiek verbonden die alle groepen 3 tot en met 8 minimaal één keer lesgeeft. Eenmaal per week is onze bovenschoolse ICT leerkracht ter ondersteuning op de Adeborg aanwezig. De directeur is drie dagen per week aanwezig, de administratief medewerkster 1 dag per week en de conciërge 4 dagen per week.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kinderen in de kleuterleeftijd ontwikkelen zich vooral spelend, bewegend en sprongsgewijs. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en wij helpen hen daarbij zich te ontwikkelen en ontplooien. Kinderen leren het meest door activiteiten die voor hen betekenisvol zijn. Dit bevordert een betrokken deelname aan activiteiten, Kinderen leren door deel te nemen aan sociaal- culturele activiteiten. De thema’s van waaruit we werken hebben daarom raakvlakken met de wereld om ons heen. Dit kunnen thema’s zijn uit de dagelijkse werkelijkheid, maar ook uit de meer culturele gebieden.  

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onze school is voortdurend in beweging om het onderwijs te ontwikkelen en aan te passen waar nodig. In ons onderwijsaanbod staan de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen centraal. Hierbij streven we naar resultaten die op of boven het niveau van het landelijk gemiddelde liggen. Dit doen we door te werken met blokplanningen en de doelen, de resultaten en de ervaringen persoonlijk met de kinderen te bespreken. 

In ons aanbod vinden we het belangrijk dat de kinderen leren omgaan met de digitale wereld, zowel in de klas als daarbuiten. Daarom behoort de inzet van computers, tablets en laptops tot ons dagelijkse onderwijs. Deze middelen geven ons tegelijkertijd de gelegenheid om met de lesstof zoveel mogelijk aan te sluiten bij de persoonlijke behoefte van de leerling.

In de klassen worden de leerdoelen voor de leerlingen zichtbaar en inzichtelijk gemaakt en hun taak geeft hen inzicht in hun eigen persoonlijke leerdoelen en de daarbijbehorende lesstof.  Ook het  dagrooster is voor de leerlingen goed zichtbaar zodat zij weten wanneer welke instructie wordt gegeven en wanneer zij aan hun persoonlijke leerdoelen kunnen werken, Kinderen weten ook of zij zelf mogen beslissen of ze wel of niet aan de geboden instructies meedoen of dat de leerkracht hier de beslissende stem in heeft. Het werken met de taak is ook bedoeld om kinderen (mede)verantwoordelijk en eigenaar te maken voor hun leerproces. 

Op het lesplein biedt de intern begeleider of de onderwijsassistent  kinderen extra of verlengde instructie aan kinderen die dat nodig hebben. Ook wordt er eens per week op dit lesplein door een leerkracht lessen en werkvormen aangeboden  op het gebied van uitdagender lesstof om de kinderen die dat nodig hebben ook in hun persoonlijke leerbehoefte te voorzien. 

Op SWS de Adeborg worden de wereldorienterende vakken en het aanbod van kunst en cultuur zoveel mogelijk in samenhang aangeboden. Projecten hebben soms een schoolbreed  thema en soms een groepsgebonden thema. Er vinden ongeveer 7 wereldorienterende projecten per jaar plaats. Wij werken hierbij met uitstapjes, computers of in boeken, schriften en koppelen de thema's zo veel mogelijk aan ons kunst en cultuuraanbod. Door middel van dit blended learning werken we gevarieerd en beredeneerd aan een passend aanbod. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De leerlingenzorg wordt binnen onze school gecoördineerd door de intern begeleider. Leerkrachten én ouders kunnen bij haar terecht wanneer zij zich zorgen maken over het gedrag, het leren of de ontwikkeling van een kind. De intern begeleider kijkt wat er aan de hand kan zijn, schakelt indien nodig een externe deskundige in en koppelt dit uiteraard terug naar de leerkracht en de ouders.

De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten op het gebied van handelingsgericht werken.  Het “stappenplan leerlingenzorg” van het Samenwerkingsverband beschrijft de manier waarop de zorg voor de leerlingen is georganiseerd. Wanneer leerlingen onze school verlaten beschrijven we in een wettelijk verplicht onderwijskundig rapport de ontwikkeling van het kind. Ouders hebben inzage in dit document. Ook wisselen we op digitale wijze informatie uit van het leerlingvolgsysteem.  

In een document dat het schoolondersteuningsprofiel (SOP) heet, wordt in procedures en protocollen beschreven hoe wij onze leerlingen volgen, ze op de beste leerroute krijgen en wat wij als school te bieden hebben voor kinderen met een specifieke hulpvraag. In het SOP is o.a. aandacht voor: dyslexie, hoogbegaafdheid, leerproblemen en extra zorg, gedragsproblemen en een eigen leerlijn. 

De intern begeleider houdt het document actueel en waakt over de uitvoering van de afspraken. Zij is ook de persoon die de besprekingen met de leerkrachten en ouders coördineert en uitvoert. De Adeborg houdt op geplande tijden groepsbesprekingen. Deze vinden plaats tussen de IB-er en de groepsleerkracht. Leerlingen voor wie na interne bespreking meer zorg nodig blijkt, kunnen ingebracht worden tijdens de consultatieve leerlingbespreking (CLB). De CLB vindt vier keer per jaar plaats. Bij deze CLB’s kan de IB-er of kunnen leerkrachten advies vragen aan een lid van het Ondersteuningsteam Quadraten. Op deze manier wordt gekeken welke onderwijsbehoefte het betreffende kind heeft en wat daarvoor nodig is. Tijdens de groepsgesprekken worden ook de leerlingen besproken die doubleren of leerlingen over wie zorg bestaat of ze over kunnen naar de volgende groep. Soms is het nodig dat we externe deskundigen inschakelen omdat de problemen te specialistisch zijn.

Uiteraard betrekken wij de ouders in een vroegtijdig stadium bij de besprekingen en worden eventuele handelingsplannen en de voortgang daarvan met ouders vooraf en na de verleende extra zorg besproken. Ouders spelen in alle stappen van deze zorgroute een rol. Ze worden zo vroeg mogelijk geïnformeerd zodra de school zich zorgen maakt over hun kind; hun ervaringskennis wordt benut in het onderwijs.

Er vindt structureel overleg plaats met ouders d.m.v. spreek- en rapportagemomenten om hen op de hoogte te houden van de ontwikkeling van hun kind. Wanneer ouder(s)/verzorger(s) de hulp van de leerkracht nodig hebben om externe instanties te informeren, wordt de IB-er door de leerkracht op de hoogte gesteld.Kinderen met een extra zorgvraag zijn bij ons vanwege passend onderwijs welkom, mits ze passen binnen de grenzen van ons kunnen dat staat beschreven inhet schoolondersteuningsprofiel. 

Uiteraard proberen we als school de kinderen optimaal te begeleiden. Maar dat wil niet zeggen, dat onze mogelijkheden oneindig zijn. De grenzen van onze zorg worden beschreven in het zgn. Onderwijs ondersteunings profiel. In dit document staat vermeld wat er op onze school mogelijk is op het gebied van onderwijsaanbod en is vastgesteld door de MR. 

Begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vindt zoveel mogelijk plaats in de groep en onder verantwoordelijkheid van de leerkracht. Hiernaast is het echter ook mogelijk dat de leerkracht leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en/of spelling aanmeldt voor kortdurende begeleiding (individueel of in groepsverband) buiten de groep wordt gegeven door de onderwijsassistent of de IB-er.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij werken samen met Peuterspeelzaal Speulhuus in Aduard. 

Terug naar boven