Openbare Basisschool de Dubbele Punt

Koetenburg 14 1719 AR Aartswoud

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Dubbele Punt
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Dubbele Punt
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Dubbele Punt
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Dubbele Punt
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Dubbele Punt

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In de schooljaren 21-22 en 22-23 hadden wij geen leerlingen in groep 8 op school. Hierdoor zijn er geen gegevens beschikbaar van de eindtoets. 
In schooljaar 23-24 zal bij groep 8 de doorstroomtoets worden afgenomen, deze resultaten zullen worden gepubliceerd.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerkrachten houden de vorderingen van de kinderen nauwgezet bij. Dit doen ze door middel van observaties, directe feedback op de gemaakte leerstof, leergesprekken met de kinderen en toetsing. In de kleutergroep maken wij de ontwikkeling van uw kind inzichtelijk met behulp van het volgsysteem van de leerlijnen van Parnassys. In groep 3 tot en met 6 nemen wij diverse methodegebonden- en niet-methodegeboden toetsen af.

Momenteel onderzoeken wij welke niet-methode gebonden toetsen wij gaan gebruiken om de kinderen te volgen in hun ontwikkeling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor het geven van een goed schooladvies worden er diverse bronnen gebruikt. Wij kijken naar de uitslagen van de tussentijdse toetsen en de (eventuele) ADIT-toets (capaciteitentoets) wordt afgenomen wanneer er meer informatie nodig is om het advies vorm te geven. Samen met de werkhouding en de sociaal emotionele ontwikkeling vormen alle gegevens de basis van het advies. In februari wordt de doorstroomtoets afgenomen waarna het definitieve advies wordt vastgesteld.
De kinderen worden overgedragen aan het Voortgezet Onderwijs door de leerkracht en KC-er. Wij blijven hen volgen tot ze hun diploma op zak hebben. 

Het tijdspad advisering is als volgt:

 • Eind groep 7: een richtingsgesprek (praktisch, VMBO of theoretisch Mavo/Havo/Vwo)
 • Oktober groep 8: indien nodig afname Adit toets
 • Januari groep 8: voorlopig schooladvies
 • Februari groep 8: afname doorstroomtoets
 • Half maart groep 8: definitief schooladvies n.a.v de doorstroomtoets
 • Half maart - eind maart (er is één centrale inschrijvingsweek): alle leerlingen hebben zich ingeschreven voor een voortgezet onderwijsschool

De gegevens zijn voor deze school niet bekend.

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE OORDELEN uit het inspectierapport:

Obs De Dubbele Punt heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement. De eindopbrengsten zijn voldoende. Het leerstofaanbod is eigentijds, breed en dekkend voor de kerndoelen. Het vakgebied kunstzinnige oriëntatie vraagt om een kwaliteitsslag. De school hecht veel waarde aan samenwerkend en onderzoeken leren. De leraren hebben goed zicht op de ontwikkeling van de leerlingen en de hulp aan leerlingen met leerproblemen wordt stelselmatig uitgevoerd. Leerlingen, leraren en ouders spreken zich positief uit over het schoolklimaat en de sociale veiligheid. De kwaliteitszorg is voldoende, maar dient op enkele onderdelen te worden verbeterd.

Terug naar boven