Openbare Basisschool de Dubbele Punt

Koetenburg 14 1719 AR Aartswoud

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Dubbele Punt
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Dubbele Punt
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Dubbele Punt
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Dubbele Punt
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Dubbele Punt

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In verband met het kleine aantal leerlingen (5) die in 2020-2021 de eindtoets hebben gemaakt worden deze gegevens niet openbaar gemaakt. Daarnaast is het berekenen van een gemiddelde schoolscore bij deze aantallen niet reëel. 
Uit onze eigen analyse van de gegevens blijkt dat de kinderen goed gescoord hebben en dat deze score passend is bij het uitstroomniveau. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerkrachten houden de vorderingen van de kinderen nauwgezet bij. Dit doen ze door middel van observaties, directe feedback op de gemaakte leerstof, leergesprekken met de kinderen en toetsing. In de kleutergroep maken wij de ontwikkeling van uw kind inzichtelijk met behulp van het volgsysteem van de leerlijnen van Parnassys. In groep 3 tot en met 6 nemen wij diverse methodegebonden- en niet-methodegeboden toetsen af.

Momenteel onderzoeken wij welke niet-methode gebonden toetsen wij gaan gebruiken om de kinderen te volgen in hun ontwikkeling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor het geven van een goed schooladvies worden er diverse bronnen gebruikt. Wij kijken naar de uitslagen van de tussentijdse toetsen en de NIO-toets wordt afgenomen bij de kinderen. Samen met de werkhouding en de sociaal emotionele ontwikkeling vormen alle gegevens de basis van het advies. 
De kinderen worden overgedragen aan het Voortgezet Onderwijs door de leerkracht en IB-er. Wij blijven hen volgen tot ze hun diploma op zak hebben. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE OORDELEN uit het inspectierapport:

Obs De Dubbele Punt heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement. De eindopbrengsten zijn voldoende. Het leerstofaanbod is eigentijds, breed en dekkend voor de kerndoelen. Het vakgebied kunstzinnige oriëntatie vraagt om een kwaliteitsslag. De school hecht veel waarde aan samenwerkend en onderzoeken leren. De leraren hebben goed zicht op de ontwikkeling van de leerlingen en de hulp aan leerlingen met leerproblemen wordt stelselmatig uitgevoerd. Leerlingen, leraren en ouders spreken zich positief uit over het schoolklimaat en de sociale veiligheid. De kwaliteitszorg is voldoende, maar dient op enkele onderdelen te worden verbeterd.

Terug naar boven