Protestants Christelijke Basisschool De Viergang

Jacob van Damstraat 24 2445 AE Aarlanderveen

 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Viergang
 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Viergang
 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Viergang
 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Viergang
 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Viergang

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij monitoren de tussentijdse resultaten van onze leerlingen continu. De dagelijkse verwerking van de leerstof en de afname van de methodetoetsen geven inzicht in het wel of niet beheersen van de leerstof.

Naast de methodegebonden toetsen gebruiken we de digitale toetsen van DIA, om zo een onafhankelijk beeld te krijgen van de vorderingen van onze leerlingen. Deze tussenresultaten worden door de groepsleerkracht geanalyseerd en besproken met de intern begeleider. Naar aanleiding van de tussenresultaten kan, indien nodig, het onderwijsaanbod voor de leerling aangepast worden. Ook wordt de analyse van de tussenresultaten door de intern begeleider besproken met de directie. Met het hele team wordt gekeken hoe de resultaten zich verhouden t.o.v. de ambities van de school. Van daaruit volgen passende acties.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladviestraject groep 8:

Om te komen tot een passend schooladvies voor een vervolgonderwijs in het voortgezet onderwijs wordt in Alphen aan den Rijn en omstreken gewerkt met het instrument ‘de Plaatsingswijzer’. In de Plaatsingswijzer worden de gegevens van het leerlingvolgsysteem opgenomen en vindt aanvulling plaats over de wijze waarop een kind zich binnen het onderwijs ontwikkelt, gedraagt en presteert. Voorafgaand aan het schooladviestraject voor de leerlingen in groep 8 wordt in ieder geval in groep 7 door de leerkrachten met de ouders gesproken over een mogelijke uitstroomrichting: het verwachte uitstroomprofiel.  

Hieronder staan de stappen die in groep (7 en) 8 genomen worden om ouders/verzorgers en kinderen voor te bereiden op een passende schoolkeuze:

 • Tijdens een informatieavond in het najaar geven scholen informatie over de stappen tot aanmelding voor een school voor voortgezet onderwijs.
 • In november maken de scholen, naar aanleiding van de resultaten vanuit het leerlingvolgsysteem en de overige kenmerken van de leerling (bijv. huiswerk, faalangst en motivatie) een inschatting van elk kind en krijgt hij/zij een voorlopig schooladvies. De school bespreekt dit met de ouders.
 • Uiterlijk 1 maart wordt voor leerlingen in groep 8 het definitieve advies gegeven. Ouders hebben een school voor voortgezet onderwijs gekozen en vullen het inschrijfformulier in. Via de basisschool gaat dit formulier naar de gekozen school.
 • De basisschool schrijft een uitvoerig advies (onderwijskundig rapport.) Dit wordt mede ondertekend door de ouders.
 • De school bespreekt alle leerlingen met een coördinator van de gekozen school voor voortgezet onderwijs.
 • Het voortgezet onderwijs moet instemmen met de aanmelding van een kind. Deze instemming is gerelateerd aan het schooladvies van de basisschool.

SCOPE basisscholen nemen als verplicht eindtoets de ‘Route 8’-toets af (https://route8.nl). In de periode van 15 april t/m 15 mei worden de verschillende onderdelen afgenomen. ‘Route 8’ wordt via internet afgenomen op een computer, laptop of tablet. De afname van de toets neemt twee à drie uur in beslag. De uitslag en rapportage volgt een korte periode na afname van de toets. In zeer bijzondere gevallen kan een uitslag voor een kind leiden tot een heroverweging door de school van het schooladvies voor voortgezet onderwijs. Heroverweging kan alleen als de uitslag van de eindtoets hoger is dan het schooladvies. De ouders kunnen de school benaderen of de school benadert de ouders. Als het overleg leidt tot bijstelling van het schooladvies neemt de school contact op met het Voortgezet Onderwijs.  

LWOO Kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan en speciale ondersteuning nodig hebben, kunnen leerwegondersteuning (LWOO) aanvragen. Als dit voor een kind gewenst wordt geacht, worden de ouders/verzorgers hier in groep 7 over benaderd. Voor deze kinderen geldt een speciaal aanmeldingstraject en moeten voor 1 februari zijn aangemeld bij een school voor Voortgezet Onderwijs. De leerkracht zal ouders/verzorgers hierover vooraf inlichten en toestemming vragen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij willen graag met het team, de leerlingen en de ouders werken aan een goed en veilig pedagogisch klimaat op school, waarin iedereen zich prettig voelt en graag naar school gaat. Op school werken wij hiervoor met de Kanjertraining.

Wij leren onze leerlingen zich kennis, vaardigheden en houdingen eigen te maken waardoor zij in staat zijn om op een positieve, verantwoordelijke manier aan de samenleving deel te nemen. Naast het gezin en de buurt is onze school een plek waar kinderen leren hoe de samenleving in elkaar zit en welke rol zij daar zelf in spelen. We leren de kinderen respectvol met de ander en met de omgeving om te gaan. Het kennismaken met verschillende culturen, tradities en geestelijke stromingen binnen onze samenleving speelt daarbij een belangrijke rol. Op die manier dragen we bij aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden, het besef van normen en waarden en vergroting van maatschappelijke betrokkenheid.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • veiligheid
 • (zelf)vertrouwen
 • verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven