Protestants Christelijke Basisschool De Viergang

Jacob van Damstraat 24 2445 AE Aarlanderveen

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Viergang
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Viergang
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Viergang
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Viergang
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Viergang

Het team

Toelichting van de school

Op De Viergang werkt een enthousiast en bevlogen team. Zij staat voor goed en passend onderwijs. Er wordt onderling samengewerkt en er wordt gebruik gemaakt van elkaars kwaliteit en expertise. We houden van de kleinschaligheid van de school en voelen ons allen verantwoordelijk voor de school en de ontwikkeling onze leerlingen. We staan voor Samen Uniek! ook binnen het team. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het vinden van vervangers voor afwezige leerkrachten is geregeld door middel van de vervangingspool.

Incidenteel kan vervanging een probleem opleveren. Als het niet lukt een vervanger te vinden, maken SCOPE scholen gebruik van een intern noodplan. In zo’n geval wordt gezocht naar interne oplossingen. Deze kunnen bestaan uit het inzetten van parttime leerkrachten, het doorschuiven van een leerkracht naar een andere groep, het combineren van groepen of het verdelen van kinderen over andere groepen. Het beleid is er op gericht te voorkomen dat kinderen naar huis moeten worden gestuurd. Het bestuur van SCOPE scholengroep is aangesloten bij het RegionaalTransfercentrum ‘Cella’ (RTC Cella).

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school kent een eigen onderwijsorganisatie, waarbij we werken met een basisgroepen, te weten groep 1/2/3, groep 4/5 en groep 6/7/8. Op de ochtenden hebben we voornamelijk de basisvakken ingeroosterd (rekenen, taal, lezen en spelling). De kinderen krijgen hiervoor duidelijke en korte instructies op maat (20-25 min). Daarna gaan de leerlingen zelfstandig aan het werk met de verwerking van hun lesstof met behulp van hun weektaak. Het spreekt voor zich dat wij deze zelfstandigheid bij de leerlingen opbouwen en begeleiden waar nodig. In de lokalen zijn verschillende werkplekken gemaakt, zodat de kinderen op een manier die op dat moment goed bij hen past, hun stof kunnen verwerken. Wij bieden de leerlingen een instructieplek, een stilwerkplek en een werkplek. Dit betekent dat de kinderen dus niet altijd op een vaste plek zitten, maar op flexplekken. De kinderen hebben hier een (begeleide) keuze in. In onze groepen werken leerkrachten en onderwijsassistenten nauw samen. Zo bieden wij onze kinderen rijk onderwijs, met heldere leerlijnen en oog voor extra begeleiding én uitdaging.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Tropenrooster:

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad primair onderwijs van SCOPE heeft in 2008 een besluit genomen dat het mogelijk maakt om met een tropenrooster te werken indien de weersverwachting aangeeft dat de temperatuur minstens vier dagen 30 graden of meer zal zijn. De ouders krijgen via een nieuwsbrief een dag van tevoren te horen dat het tropenrooster van start gaat.

De specifieke lestijden zijn dan:

maandag/dinsdag/donderdag voor de groepen 1-8: 7.30 - 13.15 uur.

woensdag voor de groepen 1-8: 8.30 - 12.30 uur.

vrijdag voor de groepen 1-4: 7.30 - 11.00 uur; voor de groepen 5-8: 7.30 - 13.15 uur.

De kinderopvang wordt door Scope geïnformeerd.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij bieden onderwijs aan leerlingen van de basisschoolleeftijd. Binnen deze groep leerlingen is er diversiteit in cognitieve mogelijkheden. Om deze reden hebben wij een breed lesaanbod en kunnen leerlingen op 3 niveaus les krijgen. Voor leerlingen die de leerstof lastig vinden zijn er extra ondersteuningsmogelijkheden. Dat geldt ook voor leerlingen die cognitief meer uitdaging nodig hebben. Deze laatste groep krijgt extra uitdaging in de groep en er is een mogelijkheid voor het deelnemen aan een bovenschoolse plusklas Kaleidoscope.

In hoofdstuk 7 van de algemene Scope informatie kunt u meer lezen over passend onderwijs.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op De Viergang is ons motto "Samen Uniek!" Dit houdt in dat wij samen streven naar een optimale ontwikkeling van het kind op zijn of haar eigen niveau en tempo. Wij staan voor: Vanuit veiligheid, plezier en vertrouwen groeien naar verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken en zelfvertrouwen. We houden ervan om het onderwijs passend te maken voor onze leerlingen, hoe? Dat is voor iedere leerling anders en dat maakt Samen Uniek!

Vanuit het Samenwerkingsverband delen wij graag de onderstaande informatie:

Website: https://swvrijnstreek.nl

Email: info@swvrijnstreek.nl  

Telefoonnummer: 0172-418 759

De meeste kinderen doen het prima op school. Ze ontwikkelen zich goed en leren zonder problemen. Een op de vijf kinderen heeft meer begeleiding nodig om talenten te ontwikkelen of uitdagingen aan te gaan. Voor deze kinderen is er meer ondersteuning nodig. Om deze ondersteuning te organiseren, heeft iedere basisschool in de Rijnstreek een aanbod. Indien nodig wordt het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek betrokken om extra ondersteuning aan te kunnen bieden die passend zijn bij de ontwikkelingsbehoefte van de leerling. Binnen de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop zijn 53 basisscholen aangesloten. 

Passend Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling en in afstemming op de behoefte van de leerlingen. Binnen de regio Rijnstreek vinden we het belangrijk dat in de toekomst nog meer kinderen in hun eigen wijk, dorp of binnen hun eigen (levensbeschouwelijke) gemeenschap naar school kunnen gaan. Om dit mogelijk te maken wordt het aanbod voor leerlingen steeds verder ontwikkeld. Dát is de kern van passend onderwijs, want ieder kind verdient een passende plek in het basisonderwijs.

Oudersteunpunt

De route naar Passend Onderwijs is een route die school samen met ouder(s)/verzorger(s) loopt. De leerkracht en/of intern begeleider informeren en ondersteunen ouders/verzorgers in deze route. Het oudersteunpunt is voor ouders/verzorgers die (extra) ondersteuning, informatie en/of eenklankbord zoeken in hun zoektocht naar passend onderwijs voor hun kind in de basisschoolleeftijd. Het oudersteunpunt is onafhankelijk van school en het Samenwerkingsverband. Het doel is om ouders/verzorgers te informeren en te steunen. Op de website van het oudersteunpunt staat informatie over Passend onderwijs en worden veelgebruikte begrippen, termen en routes uitgelegd. De ouderadviseur is het aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers. Ouders/verzorgers kunnen via de telefoon, mail of contactformulier op de website in contact komen met de Ouderadviseur.

Website: https://swvrijnstreek.nl/voor_ouders

Email: oudersteunpunt@swvrijnstreek.nl  

Telefoonnummer: 0172 - 266 266

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kindcentrum De Wiekenweide bestaat uit een samenwerking tussen De Molenkiek en De Viergang.

Vanuit passend onderwijs zien wij het als onze taak om aandacht te hebben voor een versterkt taalaanbod. Hierbij stellen we onszelf het doel om taal- en onderwijsachterstanden bij kinderen zoveel mogelijk te voorkomen, vroegtijdig op te sporen en aan te pakken. Hierbij wordt ook samengewerkt met GO!, Kwadraad, CJG en de bibliotheek.

Terug naar boven