Protestants Christelijke Basisschool De Viergang

Jacob van Damstraat 24 2445 AE Aarlanderveen

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Viergang
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Viergang
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Viergang

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het vinden van vervangers voor afwezige leerkrachten is geregeld door middel van de vervangingspool.

Incidenteel kan vervanging een probleem opleveren. Als het niet lukt een vervanger te vinden, maken SCOPE scholen gebruik van een intern noodplan. In zo’n geval wordt gezocht naar interne oplossingen. Deze kunnen bestaan  uit het inzetten van parttime leerkrachten, het doorschuiven van een leerkracht naar een andere groep, het combineren van groepen of het verdelen van kinderen over andere groepen. Het beleid is er op gericht te voorkomen dat kinderen naar huis moeten worden gestuurd. Het bestuur van SCOPE scholengroep is aangesloten bij het RegionaalTransfercentrum ‘Cella’ (RTC Cella).

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school kent een eigen onderwijsorganisatie, waarbij we werken met zgn. basisgroepen, te weten groep 1/2/3, groep 4/5/6 en groep 7/8. Op de ochtenden hebben we voornamelijk de basisvakken ingeroosterd (rekenen, taal, lezen en spelling). De kinderen krijgen hiervoor duidelijke en korte instructies op maat (15 min.). Daarna gaan de leerlingen zelfstandig aan het werk met de verwerking van hun lesstof m.b.v. hun taakkaart. Het spreekt voor zich dat wij deze zelfstandigheid bij de leerlingen opbouwen en begeleiden waar nodig. In de lokalen zijn verschillende werkplekken gemaakt, zodat de kinderen op een manier die op dat moment goed bij hen past, hun stof kunnen verwerken. Wij bieden de leerlingen een zgn. instructieplek, een stilwerkplek en een werkplein. Dit betekent dat de kinderen dus niet altijd op een vaste plek zitten, maar op zgn. flexplekken. De kinderen hebben hier een (begeleide) keuze in. In onze groepen werken leerkrachten en onderwijsassistenten nauw samen, bijvoorbeeld wanneer de ene leerkracht een instructie geeft, zal de andere leerkracht samen met de onderwijsassistent zicht houdt op en beschikbaar zijn voor de andere kinderen. Zo bieden wij onze kinderen rijk onderwijs, met heldere leerlijnen en oog voor extra begeleiding én uitdaging.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Tropenrooster:

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad primair onderwijs van SCOPE heeft in 2008 een besluit genomen dat het mogelijk maakt om met een tropenrooster te werken indien de weersverwachting aangeeft dat de temperatuur minstens vier dagen 30 graden of meer zal zijn. De ouders krijgen via een nieuwsbrief een dag van tevoren te horen dat het tropenrooster van start gaat.

De specifieke lestijden zijn dan:

maandag/dinsdag/donderdag voor de groepen 1-8: 7.30 - 13.15 uur.

woensdag voor de groepen 1-8: 8.30 - 12.30 uur.

vrijdag voor de groepen 1-4: 7.30 - 11.00 uur; voor de groepen 5-8: 7.30 - 13.15 uur.

De kinderopvang wordt door Scope geïnformeerd.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij bieden onderwijs aan leerlingen van de basisschoolleeftijd. Binnen deze groep leerlingen is er diversiteit in cognitieve mogelijkheden. Om deze reden hebben wij een breed lesaanbod en kunnen leerlingen op 3 niveaus les krijgen. Voor leerlingen die de leerstof lastig vinden zijn er extra ondersteuningsmogelijkheden. Dat geldt ook voor leerlingen die cognitief meer uitdaging nodig hebben. Deze laatste groep krijgt extra uitdaging in de groep en er is een mogelijkheid voor het deelnemen aan een bovenschoolse plusklas Kaleidoscope.

In hoofdstuk 7 van de algemene Scope informatie kunt u meer lezen over passend onderwijs.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Er is goed contact tussen Polderpret en De Viergang.

Vanuit passend onderwijs zien wij het als onze taak om aandacht te hebben voor een versterkt taalaanbod. Hierbij stellen we onszelf het doel om taal- en onderwijsachterstanden bij kinderen zoveel mogelijk te voorkomen, vroegtijdig op te sporen en aan te pakken. Hierbij wordt ook samengewerkt met GO! en de bibliotheek.

Terug naar boven