IKC De Triangel

Dalweg 18 7122 BC Aalten

  • Schoolfoto van IKC De Triangel
  • Schoolfoto van IKC De Triangel
  • Schoolfoto van IKC De Triangel
  • Schoolfoto van IKC De Triangel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

IKC De Triangel gebruikt sinds 2019 de IEP-toets als eindtoets. In 2020 is er vanwege het coronavirus geen eindtoets afgenomen.
De IEP-toets is een papieren toets die de verplichte onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen meet en wordt afgenomen in twee dagdelen van twee uur. 
Uw kind ontvangt een individueel rapport van de gemaakte toets. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerkrachten voeren gesprekken met uw kind en observeren door de dag heen hoe uw kind werkt en speelt. Daarnaast worden er methodetoetsen afgenomen om te zien of de lesstof die aan bod is geweest, beklijft is. 
Twee keer per jaar worden niet-methodetoetsen afgenomen. Het gaat hierbij om het leerlingvolgsysteem CITO Leerling in Beeld. In groep 8 wordt dit in januari afgenomen en in april een eindtoets. 

Bovengenoemde observaties, gesprekken en toetsen worden op groeps-, parallel- en schoolniveau gemonitord d.m.v. analyses. 
Vanuit deze analyses worden nieuwe doelen gesteld en het onderwijs wordt daar op afgestemd. Dit wordt beschreven in een onderwijsplan. 

Aan de hand van een kwaliteitsinstrument van de Accentscholengroep worden jaarlijks in februari de tussenresultaten van ons onderwijs gemeten. Het instrument stelt eigen doelen en relateert daarnaast de resultaten aan de vereisten van de onderwijsinspectie.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 7, na de middentoetsen in februari, krijgt uw kind een voorlopig advies over het uitstroomniveau naar het Voortgezet Onderwijs.
In groep 8, in januari, is er opnieuw een voorlopig adviesgesprek naar aanleiding van de begin toetsen van CITO Leerling in Beeld en de inzichten en observaties van de leerkracht. Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies
Bij alle gesprekken zijn u en uw kind aanwezig. 

Bij de adviesgesprekken worden niet alleen de toetsscores meegenomen, maar ook aanleg, leer- en werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling enz. We hebben uw kind dan bijna 8 jaar begeleid en gevolgd en kunnen op basis daarvan een goed en weloverwogen advies uitbrengen. 

In februari (groep 8) wordt de IEP-toets afgenomen, de zogenaamde doorstroomtoets. De IEP doorstroomtoets speelt geen beslissende rol bij de schoolkeuze. Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. De school moet dit dan motiveren en bespreken met ouders.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

IKC De Triangel wil niet alleen maar kennis overdragen, maar ook hoe je je beweegt in de maatschappij. Wij vinden dat het hoort bij de identiteit en visie van onze school. We vinden het belangrijk dat we een bijdrage leveren aan een maatschappij, waarin we samen met elkaar leven.
De school is een maatschappij in het klein. In de klas en op het schoolplein gebeuren dingen, die ook voorkomen in de 'echte' samenleving. Hierdoor leren kinderen verantwoordelijk te zijn voor eigen doen en laten. 
Bij de methodegebonden lessen van de zaakvakken, de methode 'Kind op Maandag' (godsdienstonderwijs) en de methode 'Leefstijl' (sociaal-emotionele ontwikkeling) komt dit aan bod. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Mening vormen en uiting geven
  • Respect voor elkaar
  • Omgaan met rechten en plichten

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven