IKC De Triangel

Dalweg 18 7122 BC Aalten

  • Schoolfoto van IKC De Triangel
  • Schoolfoto van IKC De Triangel
  • Schoolfoto van IKC De Triangel
  • Schoolfoto van IKC De Triangel

Het team

Toelichting van de school

De groeps- en vakleerkrachten zijn de spil in de school. Want zij zijn het meest betrokken bij de ontwikkeling van uw kind. Zij zijn het eerste aanspreekpunt. Van hen mag u verwachten dat zij uw kind (leren) kennen en daarover met u communiceren. 

De vakleerkrachten verzorgen bij ons het bewegingsonderwijs en de 'kunstzinnige vorming'. 

Onze leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten ondersteunen de leerkrachten. Zij werken individueel met kinderen of in groepjes. Vaak in de groep, maar soms ook daarbuiten. 

De interne begeleiders begeleiden de leerkrachten en zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Zij hebben een coördinerende rol romdom de inzet van de ondersteuning. 

De unitleiders (onderbouw en bovenbouw) coördineren het aanbod en zijn de schakel naar de directie.

De directeur is eindverantwoordelijk voor de onderwijskundige gang van zaken en heeft de dagelijkse leiding.

Tevens zijn er binnen onze school een administratief medewerkster en een conciërge werkzaam.

Daarnaast werken verschillende externe specialisten in de school.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval van ziekte of afwezigheid van leerkrachten, organiseert de school vervanging. Deze vervanging kan bestaan uit:
- een invalleerkracht van Accent
- een collega-leerkracht van IKC de Triangel
- de leerkrachtondersteuner

Soms is ziekte van een leerkracht niet te vervangen. In dat geval:
- organiseert de school op de dag van ziekmelding opvang voor de groep (door deze bijvoorbeeld te verdelen over andere groepen)
- als er de tweede dag geen inval is, wordt u daarover via Parro geïnformeerd en zult u zelf opvang moeten regelen. Gelukkig komt dit zelden tot nooit voor.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op locatie laag bevinden zich 9 lokalen, een kleuterplein, een leerplein, een bibliotheek, ruimtes voor de intern begeleider en de directie. De BSO en de Peuterplus bevinden zich ook in dit pand. Het kleuterplein en het leerplein worden door alle kinderen, soms in wisselende samenstellingen, gebruikt, afhankelijk van het doel van de les.
Verder is er een inpandige gymzaal. 

Op locatie hoog bevinden zich 8 lokalen, een speellokaal en een ruime hal waar ook met en door kinderen gewerkt kan worden. Ook hier zijn ruimtes voor de intern begeleider en de directie. 

Beide locaties hebben een ruim plein met diverse speelfaciliteiten. 

Wij hebben een rookvrij schoolterrein. Er mag onder en na schooltijd niet gerookt worden in het schoolgebouw en op het schoolplein. Dit geldt voor leerlingen en personeel, maar ook voor ouders. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1/2 is spelend leren het belangrijkst. Naast het werken aan groepstafels, wordt er gebruik gemaakt van werk- en speelhoeken. De meeste vormingsgebieden komen in samenhang aan de orde rond allerlei thema's.
Langzaamaan en spelenderwijs wordt uw kind voorbereid op het leren lezen, rekenen en schrijven. 

Via een gestructureerde opbouw die begint in groep 1 met het kiesbord, werken we door middel van dag- en weektaken naar een optimale vorm van zelfstandigheid in groep 8.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Voor alle vak- en vormingsgebieden beschikt IKC De Triangel over lesmethoden. Echter, wij werken niet strikt met de lesmethoden, omdat uw kind maatwerk verdient waar mogelijk. 

Ook werken wij met Snappet. Snappet biedt digitale lesstof waarin uw kind ook werkt op zijn/haar eigen niveau. De leerkrachten hebben direct zicht op het werk en kunnen zo snel en effectief feedback geven.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

IKC De Triangel voorziet in de basisondersteuning voor alle leerlingen. De beschrijving van de basisondersteuning van de Accent-scholen is hier te vinden.
Mocht het zo zijn dat er meer ondersteuning nodig is dan onze school in de basis kan bieden, dan kunnen we de OPD (orthopedagogische dienst van Accent) raadplegen. In het zorgteamoverleg zal de orthopedagoog samen met u en de intern begeleider van school bespreken wat nodig is voor uw kind.

Bovenschoolse ondersteuning kan aangevraagd worden bij het ZATT (samenwerkingsverband Oost Achterhoek) of het Onderwijszorgloket (samenwerkingsverband Doetinchem). In het schema van de Ondersteuningsroute kunt u zien hoe de route verloopt. 

Wij kunnen ook het ondersteuningsteam vanuit de gemeente benaderen. Dit is een team dat bestaat uit professionele hulpverleners die kinderen en/of hun gezin begeleidt als er problemen zijn.

Wij proberen uiteraard tegemoet te komen aan het onderwijsaanbod dat uw kind nodig heeft. Mocht het toch niet meer mogelijk zijn om uw kind goed te begeleiden, dan gaan we, samen met u, op zoek naar een passende onderwijsplek. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school heeft zich recent ontwikkeld op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Deze kennis willen we de komende periode verder inzetten in de dagelijkse praktijk. Ook voor kinderen die soms een extra steuntje in de rug nodig hebben is extra aandacht middels het gedifferentieerde aanbod en de extra ondersteuning in de groepen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Samen met kinderopvang KOSMO vormen we een Integraal Kindcentrum (IKC) De Triangel. Opvang en onderwijs is hierbij in één doorgaande lijn gewaarborgd. Kinderopvangorganisatie KOSMO verzorgt de voor- en naschoolse opvang voor kinderen vanaf 2 tot 13 jaar en de Peuterplusgroep. Uw peuter is bij ons van harte welkom. 

Kinderen vanaf 2 jaar met een (risico op een) onderwijsachterstand kunnen op IKC De Triangel voorschoolse educatie volgen (VVE). Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters (2,5 tot 4 jaar) met een risico op een onderwijsachterstand. Wanneer nodig wordt de voorschoolse educatie aangeboden in de Peuterplusgroep. Onze pedagogisch medewerkers bieden deze kinderen een omgeving die de ontwikkeling stimuleert. Gemeenten bepalen welke kinderen in aanmerking komen. Dit loopt via het consultatiebureau. Zij geven een kind een zogenaamde VVE-indicatie. 

 

Terug naar boven