Basisschool De Brug

Catharina-Amalialaan 66 D 1432 JT Aalsmeer

 • Schoolfoto van Basisschool De Brug
 • Schoolfoto van Basisschool De Brug
 • Schoolfoto van Basisschool De Brug
 • Schoolfoto van Basisschool De Brug

Het team

Toelichting van de school

Op De Brug werken 20 vaste medewerkers. Daarnaast bieden we ruimte aan stagiaires van zowel de PABO als Sociaal Pedagogisch Werk om bij ons te leren.

Over het personeel van Jong Leren
Van het personeel van alle Jong Leren-scholen wordt verwacht dat zij bijdragen aan goed onderwijs; het stimuleren van leerlingen om het maximale uit zichzelf te halen. Zo kunnen de kinderen zich, binnen hun mogelijkheden, optimaal ontwikkelen en voorbereiden op de toekomst. Ons personeel geeft hen ruimte, richting en ruggensteun met behulp van toekomstgerichte onderwijsconcepten. Om dit mogelijk te maken blijven onze medewerkers zich regelmatig (bij)scholen en ontwikkelen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als vervanging van een medewerker aan de orde is, nemen wij de volgende stappen (in deze volgorde):

 • Vervanging vanuit de bovenschoolse vervangingspool.
 • Vervanging door collega van de school die extra komt werken.
 • Vervanging door leerkrachtondersteuner of onderwijsassistent.
 • Vervanging door stagiaire onder supervisie.
 • Leerlingen verdelen over de andere groepen.
 • Leerlingen naar huis sturen.

De bovengenoemde aanpak is in overleg met de MR van onze school vastgesteld, als onderdeel van een noodplan vanwege het actuele lerarentekort. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In totaal zijn er op op De Brug acht groepen. We hebben we twee combinatieklassen, groep 1-2. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich kunnen ontwikkelen in hun eigen tempo. In de kleutergroepen geven we hier vorm aan door kinderen van vier, vijf en zes jaar bij elkaar in de klas te plaatsen. De leerkracht kan aansluiten bij de ontwikkeling van de leerling, ongeacht de leeftijd. Na de kleutergroepen hebben wij van elk leerjaar een klas. In groep 3 tot en met 8 sluiten we aan bij de ontwikkeling van de leerling door op verschillende niveaus in elke groep instructie en verwerking te bieden. Daarnaast werken we in groep 3-4 en groep 5-6 en 7-8 veel groepsdoorbrekend. Leerlingen uit verschillende leerjaren krijgen samen instructie en verwerking van lesstof die bij hun niveau past. Zo kunnen we gerichte instructie geven aan meer leerlingen. 

Elke groep heeft een of twee vaste groepsleerkrachten. Er zijn 15 groepsleerkrachten werkzaam op onze school. Naast onze groepsleerkrachten hebben meerdere collega's een specialistische opleiding in de volgende vakgebieden: taal/lezen, Nederlands als tweede taal, bewegingsonderwijs, gedrag, ICT en hoogbegaafdheid. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1-2 zitten kinderen van vier, vijf en zes jaar oud met elkaar in één groep. De dag begint met de inloop, waarbij alle kinderen direct met een opdracht aan de slag gaan. Dit geeft de leerkracht de tijd om met een klein groepje aandacht aan een lesdoel te besteden. Gedurende de dag staan er activiteiten in de grote kring met alle kinderen gepland en in een kleine kring. In de kleine kring passen we de les aan op het betreffende groepje kinderen. De rest van de groep werkt dan zelfstandig aan een andere opdracht. Er wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal, op de gang en op het schoolplein.

Vanaf de herfstvakantie komen de kinderen van groep 1A en 1B tenminste een middag per week samen bij een van de leerkrachten. Zij doen diverse activiteiten in de kring en in hoeken, binnen het thema. De kinderen van groep 2A en 2B werken ook samen aan doelen die toewerken naar groep 3.  

De specifieke aandacht voor onze kleuters, komt tot uiting in ons beredeneerde aanbod waarin we werken met de SLO doelen. We volgen hun ontwikkeling door middel van observaties van hun handelen en gerichte activiteiten, aan de hand van de leerlijnen van SLO in ons leerlingvolgsysteem Digikeuzebord. Daarin staan doelen van de leerlijnen: sociaal-emotioneelspeltaalgetallenmeten meetkundemotoriek

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onderstaand kunt u per vakgebied teruglezen op welke manier we inhoud aan de vakgebieden geven.

Lezen

Aanvankelijk technisch lezen

In groep 3 wordt gewerkt met de methode ‘Veilig Leren Lezen (kim-versie)’ om onze leerlingen te leren lezen. Deze methode houdt rekening met de verschillen tussen de kinderen in het leesniveau. We maken ook gebruik van het speciale computerprogramma dat bij deze methode hoort.

Voortgezet technisch lezen

Vanaf groep 4 maken we gebruik van de materialen van de methode Estafette om het technisch lezen verder te ontwikkelen. Aan het eind van het technisch leesproces, in groep 6 of eerder, is het de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen het door ons gewenste leesniveau (AVI plus) bereikt hebben.

Begrijpend lezen

Bij begrijpend lezen gaat het vooral om het begrijpen van een gelezen tekst. We starten met het aanleren van begrijpend lezen naast het voortgezet technisch lezen in groep 4. Hiervoor gebruiken we de methode Nieuwsbegrip. Kinderen van groep 5 tot en met 8 krijgen groepsdoorbroken instructie van de leerkracht. De leerlingen worden ingedeeld op basis van hun lees-, en verwerkingsniveau. De leerkracht past de tekst, instructie en verwerking aan de instructiegroep aan. Zo krijgen alle kinderen optimaal uitleg en hulp tijdens de lestijd voor begrijpend lezen. 

Rekenen en wiskunde

In de groepen 1 t/m 8 werken wij met de methode Pluspunt (versie 4). Deze methode combineert de sterke elementen uit de traditionele en realistische rekendidactieken in één vorm: evenwichtig rekenen. Tot en met groep 6 rekenen de kinderen op papier. Vanaf groep 7 stappen we over op digitale verwerking. Vanaf groep 3 maken we gebruik van de adaptieve software van de methode. 

Taal/spelling

Wij werken op school in groep 4 t/m 8 met de methode Staal. Dit is een methode die aandacht schenkt aan alle aspecten van de taal. Naast het oefenen van spelling is er aandacht voor woordenschat, stellen, luisteren naar elkaar en ontleden. We leren de kinderen ook verhalen schrijven, werkstukken maken en spreekbeurten houden.

Schrijven

We werken vanaf groep 3 met de methode Pennenstreken. Naast het aanleren van het blokletterschrift is er in groep 2-3-4 veel aandacht voor de motorische ontwikkeling. Vanaf groep 5 komt er meer aandacht voor tempo en vloeiend schrijven. In groep 8 krijgen de kinderen de mogelijkheid om verschillende schrijfstijlen te oefenen om een eigen handschrift te ontwikkelen.

Wereldoriëntatie

Kinderen leren vooral veel in betekenisvolle situaties, zowel binnen als buiten de school, door het hebben van een onderzoekende en nieuwsgierige houding. Voor geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek zetten we de methode 4xWijzer in. Deze methode staat voor leren vanuit verschillende leerstrategieën en een onderzoekende, creatieve houding bij de verwerking van de lesstof. Thematisch worden vakgebieden met elkaar gecombineerd. Elk leerjaar doorloopt vijf tot acht thema's per schooljaar. De thema's staan met elkaar in samenhang. Groep 1 t/m 4, groep 5 en 6 en groep 7 en 8 behandelen hetzelfde thema en werken groepsdoorbrekend aan de opdrachten. 

Engels

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen Engels. Ons uitgangspunt is het goed schrijven en spreken van eenvoudige zinnen in deze taal. We maken hierbij gebruik van de methode Join in.

Levensbeschouwing

We maken voor levensbeschouwing gebruik van de methode Trefwoord. Door middel van deze methode besteden we aandacht aan bijbelverhalen, spiegelverhalen, normen en waarden en Nederlandse tradities. Maar soms hebben we ook gewoon een gesprek over een onderwerp dat speelt in het nieuws of het leven van de kinderen uit de groep.

Burgerschap en integratie

Scholen zijn wettelijk verplicht om in het onderwijs aandacht te besteden aan burgerschap en integratie. We verstaan hieronder dat de leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen. Leerlingen leren de hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen. We vullen dit op De Brug in door de middel van de methodes 4xWijzer, Trefwoord en de Kanjertraining. Daarnaast besteden we ieder jaar aandacht aan minimaal één goed doel zodat kinderen leren waarom goede doelen er zijn en waarom het zo belangrijk is dat we daar aandacht voor hebben.

Creatieve vakken/beeldende vorming

Op onze school is ook aandacht voor creatieve en beeldende vorming. Voor een groot deel vindt dat geïntegreerd plaats binnen onze vak- en vormingsgebieden d.m.v. verwerkingen, het maken van werkstukken en het uitvoeren van projecten. Daarnaast zijn hier ook lesuren voor gepland. We stimuleren ook interesse voor kunst e.d. middels lessen dramatische expressie, museumbezoek en culturele projecten.

Techniek

De Brug besteedt aandacht aan techniek tijdens de lessen handvaardigheid en rekenen maar ook tijdens bepaalde opdrachten van 4xWijzer. De leerlingen krijgen de gelegenheid om hun bèta talenten te ontdekken en een positieve houding ten opzichte van wetenschap en techniek te ontwikkelen.

Bewegingsonderwijs

Alle groepen krijgen bewegingsonderwijs. De groepen 1/2 krijgen twee keer per week les van de vakdocent in de  speellokalen beneden in De Mikado. De groepen 3  t/m 8 krijgen twee keer per week les van een vakdocent. Zij maken gebruik van de sportzaal boven in De Mikado, het speellokaal beneden en/of de zaal in De Bloemhof. We maken hierbij onder andere gebruik van de methode Planmatig Bewegingsonderwijs.

ICT

Het gebruik van computers is een belangrijk onderwijskundig hulpmiddel. Voor de groepen 1/2 maken we gebruik van iPads. Voor de groepen 3 t/m 8 worden chromebooks ingezet. De computer wordt op verschillende manieren gebruikt: voor reken - en taallessen, voor de zaakvakken, maar ook voor automatiseringsoefeningen. Ook monitoren we wat de kinderen kunnen op de computer en leren ze nieuwe vaardigheden aan. In groep 6 doen alle kinderen mee aan de typecursus Typetuin.

Naast het leren werken op chromebooks en tablets vinden we het net zo belangrijk dat kinderen mediawijs zijn. We leren ze hoe om te gaan met internet en sociale media door middel van het project ‘Mediawijsheid’ vanaf groep 1. Meer informatie over ons beleid m.b.t. internet en sociale media kunt u vinden op www.jl.nu

Huiswerk

Wij vinden het belangrijk dat kinderen op school goed leren. Soms hebben ze net even een extra steuntje nodig, waardoor ze de leerstof voldoende onder de knie krijgen. Daarom geven wij regelmatig huiswerk mee. Bovendien vinden we het belangrijk dat kinderen leren omgaan met het leren en maken van huiswerk. Het leren van topografie of woordrijtjes, hoort ook bij het huiswerk. De signalen die wij uit het voortgezet onderwijs krijgen, bevestigen het belang van leren omgaan met huiswerk. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wat is passend onderwijs? 
Passend onderwijs betekent dat alle kinderen een plek krijgen op een school die ze past. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Daarvoor werken scholen in een regio samen in een samenwerkingsverband. De ondersteuning die een school biedt staat in het ondersteuningsprofiel van de school.

Werkwijze
Wij volgen al onze leerlingen door observaties, methodetoetsen, niet-methodetoetsen van IEP en het analyseren van hun dagelijks werk. De leerkrachten passen indien nodig het aanbod of de instructie aan, aan de onderwijsbehoefte van het kind. Dit kan inhouden dat een leerling extra uitleg of extra opgaven krijgt om te oefenen. Of dat een kind andere opgaven op een hoger niveau aangeboden krijgt. Wanneer uit meerdere observaties en toetsen blijkt dat een kind op een bepaald thema mogelijk ondersteuning nodig heeft, bespreekt de leerkracht dit met de ouders/verzorgers en indien gewenst met het kind. Wanneer gezamenlijk is vastgesteld dat dit goed zou zijn voor de ontwikkeling van het kind (‘de ondersteuningsvraag’) wordt met de intern begeleider (IB) besproken hoe dit het beste aangepakt kan worden. Wanneer deze ondersteuning niet binnen de school kan worden geboden, gaan IB-er, ouders en leerkracht in gesprek met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amstelronde https://amstelronde.nl/website/.

Passende ondersteuning in de vorm van externe ondersteuning door specialisten of samenwerking met speciale (basis)scholen, wordt het liefst op de eigen school en zo dicht mogelijk bij huis georganiseerd. 

Twee maal per jaar ontvangen de kinderen een rapport van hun voortgang. Daarbij zijn er startgesprekken en rapportgesprekken met alle ouders. 

Wat wel en wat niet?

Bij aanmelding op onze school bespreken wij met ouders of en hoe een leerling behoefte heeft aan extra ondersteuning. Het stappenplan staat beschreven in ons ‘aanname protocol’. Dit vindt u op www.jl.nu/ouders. Wanneer uw kind moeite heeft bij het leren en meedoen, gaan wij het gesprek met u aan. Wij gaan uit van hun talenten en mogelijkheden. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele beperkingen of kansen. Wij vinden het belangrijk om een zorgvuldige inschatting te maken van de benodigde ondersteuning van uw kind. Hierbij willen we opmerken dat iedere school - zo ook onze school - haar beperkingen heeft, om de eenvoudige reden dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden aan het geven van onderwijs aan kinderen in het reguliere onderwijs. Wij zijn bijvoorbeeld niet uitgerust om dove of blinde kinderen onderwijs te bieden. Ook kinderen met ernstige gedragsstoornissen kunnen wij niet de juiste ondersteuning bieden. In het belang van alle leerlingen kijken we bij de aanname van een leerling ook naar het zorgprofiel van de gehele groep. 

Brede basisondersteuning

Wij bieden onze leerlingen de volgende basisondersteuning op diverse gebieden: 

 • verlengde instructie en begeleide verwerking in de klas door de leerkracht;
 • instructie en verwerking in een andere groep, passend bij de onderwijsbehoefte van het kind;
 • eigen leerlijnen voor rekenen zowel voor moeilijk lerende kinderen als voor makkelijk lerende kinderen; 
 • mogelijke plaatsing in de Day-a-week- school voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben; 
 • ondersteuning voor groep 2 tot en met 5 bij het technisch lezen met extra oefening op school en thuis; 
 • verlengde instructie buiten de klas in kleine groepen voor leerlingen met een zorgniveau 3 indicatie; 
 • leerlinggesprekken met de gedragsspecialist bij zorgen omtrent het gedrag of de sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • individuele ondersteuning vanuit Expertisecentrum Orion gericht op diverse gebieden. 

Als school kunnen wij in overleg met ouders diverse specialisten raadplegen:

 • consultaties met de schoolverpleegkundige, indien nodig; 
 • consultaties met een logopedist of fysiotherapeut indien nodig;
 • consultaties met een reken-, of taalspecialist van het samenwerkingsverband;
 • consultaties met een hoogbegaafdeheidsspecialist van het samenwerkingsverband; 

Ouders kunnen voor gezins- en opvoedondersteuning terecht bij:

 • de intern begeleider
 • de directie voor advies naar financiële hulp 
 • individuele Kanjertraining 
 • de jeugdhulpverlener vanuit de gemeente, Maartje de Kort m.de.kort@amstelveen.nl 

De zorg wordt binnen de school gecoördineerd door twee intern begeleiders. De ib-er organiseert, coördineert en bewaakt de leerlingenzorg binnen de school en is hier verantwoordelijk voor. De ib-er ondersteunt collega’s die, bij het uitvoeren van specifieke hulp aan zorgkinderen, extra advies hierbij kunnen gebruiken. De ib-er kan indien nodig expertise buiten de school inschakelen. De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de individuele leerontwikkeling van hun leerlingen en houden die d.m.v. ons leerlingvolgsysteem zorgvuldig bij. Op vastgestelde momenten wordt de ontwikkeling met ouder besproken. In geval van extra zorg om een leerling zullen er tussentijds evaluatiemomenten afgesproken waarop zowel ouders als de leerkracht de aanpak en ontwikkeling van het kind evalueert. 

Extra ondersteuning

Wij bieden op de volgende onderwerpen extra ondersteuning aan onze leerlingen:

 • dyslexie en leesproblematiek
 • dyscalculie en rekenproblematiek
 • meer- en hoogbegaafdheid 
 • sociaal-emotionele of gedragsmoeilijkheden 

Samenwerkingsverband passend onderwijs

Soms heeft een kind moeite bij het leren en meedoen. De scholen van Jong Leren vinden dat alle kinderen een zo passend mogelijke plek binnen het onderwijs verdienen. Wij gaan uit van hun talenten en mogelijkheden. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele beperkingen of kansen. Als het kan, gaan kinderen naar het regulier onderwijs. Wanneer dit mogelijk is, bieden wij extra ondersteuning in samenwerking met speciale (basis)scholen of door inzet van specialisten. Als u verwacht dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, geeft u dit aan bij aanmelding van uw kind op school. Elke basisschool in Nederland maakt deel uit van een samenwerkingsverband passend onderwijs. Een samenwerkingsverband telt verschillende basisscholen en één of meer speciale scholen voor basisonderwijs.

Onze school werkt samen met: Amstelronde Passend Onderwijs, Bouwerij 102, 1185 XX Amstelveen, (020) 640 1917, info@amstelronde.nl, www.amstelronde.nl.

Day a Week school

Naast het onderwijsaanbod voor alle leerlingen, zijn er vele manier om kinderen een aanbod op maat te geven. Zo hebben wij een samenwerking met de Day a Week school. Onze school biedt een selectief aantal bovenbouw leerlingen de mogelijkheid om naar de Day a Week School te gaan. Dit project biedt een deeltijd onderwijsaanbod voor cognitief talentvolle en creatief denkende kinderen. Een DWS groep bestaat uit leerlingen van verschillende leeftijden. Zij komen van verschillende scholen en werken een hele dag per week samen op een aparte locatie. Deze locatie is sinds 2021 in onze school. Zij worden daarin begeleid door een gespecialiseerde leerkracht. Een van de doelstellingen is dat de kinderen leren leren. Daarnaast proberen wij hun leerplezier te verhogen en demotivatie te voorkomen. Er wordt aandacht besteed aan o.a. zelfsturend leren, samenwerken en doorzetten. De lesactiviteiten bestaan bijv. uit filosofie, wiskunde, team uitdagingen, eigen projecttijd en denkpuzzels.Ieder jaar vindt er een identificatieprocedure plaats om te bepalen welke leerlingen het DWS onderwijs het meest nodig hebben. Dit gebeurt in de periode van september t/m december. De leerlingen uit de groepen 5, 6 en 7 krijgen daarbij specifieke, uitdagende opdrachten aangeboden, waardoor zowel hun analytische als hun creatieve denkvermogen wordt aangesproken. Als de kinderen daaraan werken worden zij geobserveerd door de leerkracht, ondersteund door de IB-er en eventueel een externe medewerker van DWS. Er wordt hierbij minder aandacht besteed aan de antwoorden (het product) en meer aan de manier van denken (het proces).Zowel de observaties bij deze opdrachten als de informatie die wij als school over alle kinderen hebben, worden meegenomen in de afweging van welke kinderen wij willen voordragen voor deelname aan DWS. Deze kinderen worden vervolgens met de DWS coördinatoren besproken in een nagesprek. Dit gebeurt conform de IBP-wet. Tijdens dat nagesprek zal het besluit worden genomen welke kinderen de DWS voorziening op dat moment het meest nodig hebben. De ouders/verzorgers van deze kinderen worden vervolgens geïnformeerd en uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Na deze bijeenkomst krijgen zij de gelegenheid om toestemming te geven tot deelname.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het team van leerkrachten en medewerkers van De Brug is altijd in ontwikkeling. Om leerlingen in de komende jaren nog beter te begeleiden gaan we ons in de schooljaren 2022-2023 en 2023-2024 verder verdiepen in het aanbod aan niet-Nederlandstalige leerlingen en het aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Daarnaast worden een rekenspecialist, leescoördinator en taalspecialist opgeleid. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De kinderopvangorganisaties dragen zorg voor de voor- en vroegschoolse educatie. De communicatielijnen tussen onze school en deze organisaties zijn kort. Er vindt op regelmatige basis overleg plaats.


Terug naar boven