De Brug

Catharina-Amalialaan 66 D 1432 JT Aalsmeer

 • Schoolfoto van De Brug
 • Schoolfoto van De Brug
 • Schoolfoto van De Brug
 • Schoolfoto van De Brug

Het team

Toelichting van de school

Op De Brug werken 24 vaste medewerkers. Daarnaast bieden we ruimte aan stagiaires van zowel de PABO als Sociaal Pedagogisch Werk om bij ons te leren.

Over het personeel van Jong Leren
Van het personeel van alle Jong Leren-scholen wordt verwacht dat zij bijdragen aan goed onderwijs; het stimuleren van leerlingen om het maximale uit zichzelf te halen. Zo kunnen de kinderen zich, binnen hun mogelijkheden, optimaal ontwikkelen en voorbereiden op de toekomst. Ons personeel geeft hen ruimte, richting en ruggensteun met behulp van toekomstgerichte onderwijsconcepten. Om dit mogelijk te maken blijven onze medewerkers zich regelmatig (bij)scholen en ontwikkelen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als vervanging van een medewerker aan de orde is, nemen wij de volgende stappen (in deze volgorde):

 • Vervanging vanuit de bovenschoolse vervangingspool.
 • Vervanging door collega van de school die extra komt werken.
 • Vervanging door leerkrachtondersteuner of onderwijsassistent.
 • Vervanging door stagiaire onder supervisie.
 • Leerlingen verdelen over de andere groepen.
 • Leerlingen naar huis sturen.

De bovengenoemde aanpak is in overleg met de MR van onze school vastgesteld, als onderdeel van een noodplan vanwege het actuele lerarentekort. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Brug hebben we in totaal acht groepen. Kinderen van groep 1 en 2 zitten bij elkaar in de klas. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich kunnen ontwikkelen in hun eigen tempo zodat ze uitdaging ervaren. De leerkracht kan aansluiten bij de ontwikkeling van de leerling, ongeacht de leeftijd. Na de kleutergroepen hebben wij van elk leerjaar een groep. In groep 3 tot en met 8 sluiten we aan bij de ontwikkeling van de leerling door op verschillende niveaus in elke groep instructie en verwerking te bieden. Daarnaast werken we in groep 3-4 en groep 5-6 en 7-8 veel groepsdoorbrekend. Leerlingen uit verschillende leerjaren krijgen samen instructie en verwerking van lesstof die bij hun niveau past. Zo kunnen we gerichte instructie geven aan meer leerlingen. 

Elke groep heeft een of twee vaste groepsleerkrachten. Naast onze groepsleerkrachten hebben meerdere collega's een specialistische opleiding in de volgende vakgebieden: rekenen, taal/lezen, bewegingsonderwijs, gedrag, ICT en hoogbegaafdheid. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1-2 werken wij thematisch. In het thema worden met veel verschillende activiteiten lesdoelen aangeboden vanuit de landelijk vastgestelde leerlijnen (SLO). We gebruiken hierbij verschillende bronnen zoals Rekenplein, Kleuteruniversiteit en de werkmap Fonemisch bewustzijn (taal). We volgen de ontwikkeling van onze jonge leerlingen door middel van observaties van hun handelen en gerichte activiteiten, aan de hand van de leerlijnen van SLO in ons leerlingvolgsysteem IEP groep 1-2. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op De Brug gebruiken we vanaf groep 3 onderwijsmethodes als basis voor ons lesaanbod. Deze methodes zorgen voor een onderbouwd aanbod, zodat alle kerndoelen worden aangeboden. De leerkrachten maken dagelijks weloverwogen keuzes in het aanbod van de methode. Zo kan leerkracht de werkvormen aanpassen zodat deze past bij onze visie op onderwijs om samen en vanuit betrokkenheid van de leerling te leren. De leerkracht past ook regelmatig de lesstof aan zodat elke leerling herhaling en of uitdaging op zijn of haar eigen niveau ervaart. Zo is de leerkracht eigenaar van de lessen en biedt de methode een basis voor het structurele aanbod. 

Op De Brug gebruiken wij de onderstaande methodes vanaf groep 3. Wilt u meer weten over ons aanbod, dan kunt u een toelichting opvragen bij de directie. 

 • Aanvankelijk technisch lezen groep 3: 'Veilig Leren Lezen (kim-versie) Voortgezet technisch lezen
 • Voortgezet technisch lezen groep 4 en 5: materialen van de methode 'Estafette'
 • Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip en rijke teksten
 • Rekenen: Pluspunt (versie 4) 
 • Taal en spelling: Staal 
 • Schrijven: Pennenstreken
 • Wereldoriëntatie: VierxWijzer 
 • Engels: Join in
 • Levensbeschouwing: Trefwoord
 • Sociaal emotionele vorming: Kanjertraining
 • Burgerschap: de doelen van het vak burgerschap zijn geïntegreerd in andere vakken
 • Wetenschap en techniek: geïntegreerd in VierxWijzer
 • Bewegingsonderwijs: volgens een vakwerkplan

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs betekent dat alle kinderen een plek krijgen op een school die ze past. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Daarvoor werken scholen in een regio samen in een samenwerkingsverband. De ondersteuning die een school biedt staat beschreven in het ondersteuningsprofiel van de school.

Werkwijze

De ontwikkeling van leerlingen wordt gevolgd door observaties, toetsen behorend bij de onderwijsmethoden, niet-methodetoetsen van IEP en het analyseren van dagelijks werk. Zo nodig past de leerkracht de instructie en het aanbod aan aan de onderwijsbehoefte van de leerling. Voor de ene leerling is dat meer instructie en verwerking, voor de ander een hoger of lager niveau van de leerstof. Aanpassingen in het onderwijsaanbod worden besproken met de ouders en verzorgers. Hierin heeft ook de intern begeleider, IB een rol.  Kan deze ondersteuning niet binnen de school kan worden geboden, gaan IB-er, ouders en leerkrachten in gesprek met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amstelronde https://amstelronde.nl/website/.

Passende ondersteuning in de vorm van externe ondersteuning door specialisten of samenwerking met speciale (basis)scholen, wordt het liefst op de eigen school en zo dicht mogelijk bij huis georganiseerd. 

Twee maal per jaar ontvangen de kinderen een rapport van hun voortgang. Daarnaast zijn er startgesprekken en rapportgesprekken met alle ouders. 

Wat wel en wat niet?

Bij aanmelding op onze school bespreken wij met ouders of een kind behoefte heeft aan extra ondersteuning. Het stappenplan staat beschreven in ons ‘aanname protocol’. Dit vindt u op www.jl.nu/ouders. Is uw kind bij ons op de goede plaats, want iedere school - zo ook onze school - heeft haar grenzen aan de mogelijkheden van het onderwijs. Wij zijn tenslotte een reguliere school. Kinderen met lichamelijke beperkingen maar ook kinderen met ernstige gedragsstoornissen kunnen wij niet de juiste ondersteuning bieden. In het belang van alle leerlingen kijken we bij de aanname van een leerling ook naar het zorgprofiel van de gehele groep. 

Brede basisondersteuning

De basisondersteuning omvat:  

 • een aanpak ten aanzien van opvallende leesproblemen en voor dyslexie;  
 • een aanpak bij opvallende rekenproblemen en/of dyscalculie;  
 • ondersteuning aan hoog- en meerbegaafde leerlingen; 
 • methodes en/of trainingen gericht op sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen;
 • basis diagnostiek t.b.v. bovenstaande punten; 
 • een protocol voor medisch handelen;  
 • fysieke toegankelijkheid van het schoolgebouw en aangepaste werkruimte en hulpmiddelen voor kinderen die dat nodig hebben.

Extra ondersteuning:

Wij bieden op de volgende onderwerpen extra ondersteuning aan onze leerlingen:

 • dyslexie en leesproblematiek
 • dyscalculie en rekenproblematiek
 • meer- en hoogbegaafdheid sociaal-emotionele of gedragsmoeilijkheden 

De leerkracht biedt de basisondersteuning. Hierbij kan deze worden geassisteerd door de onderwijs-, leraarondersteuners die zowel buiten als in de groepen werken. Wanneer de onderwijsondersteuner in de groep is, richt zij zich op het zelfstandig werken van de kinderen en kan de leerkracht een instructie geven aan de instructietafel. 

Verder wordt de volgende basisondersteuning (in een kleine setting) geboden: 

 • op zorgniveau 3 (technisch lezen/spelling)aanvankelijk- en technisch lezen (middels Bouw/Letterster)
 • het aanleren van de Nederlandse taal (NT2) 
 • eigen leerlijn rekenen 
 • de 1F-lijnmet een ondersteuningsbehoefte op het gebied van executieve vaardigheden
 • de verrijkingsgroep voor extra uitdagende leerstof en verwerkingsopdrachten in de Day-a-week- school voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben; 
 • leerlinggesprekken met de gedragsspecialist bij zorgen omtrent het gedrag of de sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • individuele ondersteuning vanuit Expertisecentrum Orion gericht op diverse gebieden. 

Als school kunnen wij in overleg met ouders diverse specialisten raadplegen:

 • consultaties met de schoolverpleegkundige,
 • consultaties met een logopedist of fysiotherapeut
 • consultaties met een reken-, of taalspecialist van het samenwerkingsverband;
 • consultaties met een hoogbegaafdeheidsspecialist van het samenwerkingsverband; 

Ouders kunnen voor gezins- en opvoedondersteuning terecht bij:

 • de intern begeleider
 • de directie voor advies naar financiële hulp 
 • individuele Kanjertraining 
 • de jeugdhulpverlener vanuit de gemeente, Maartje de Kort m.de.kort@amstelveen.nl 

De zorg binnen de school wordt gecoördineerd door de intern begeleider. De ib-er ondersteunt collega’s die, bij het uitvoeren van specifieke hulp aan zorgkinderen, extra advies hierbij kunnen gebruiken. De ib-er kan indien nodig expertise buiten de school inschakelen. De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de individuele leerontwikkeling van hun leerlingen en houden die in ons leerlingvolgsysteem zorgvuldig bij. Op vastgestelde momenten wordt de ontwikkeling met ouder besproken. In geval van extra zorg om een leerling zullen er tussentijds evaluatiemomenten afgesproken worden waarop ouders samen met de  leerkracht de aanpak en ontwikkeling van het kind evalueren. 

Samenwerkingsverband passend onderwijs

Wanneer bij de intake van het kind vastgesteld wordt dat zijn of haar plaats in het regulier onderwijs is dan wordt het daar geplaatst en zal de school de hierboven beschreven extra ondersteuning proberen te realiseren. Soms ontwikkelt een kind zich anders dan verwacht. Er kan dan een beroep worden gedaan op de expertise bij het Samenwerkingsverband. Hierin werken de scholen samen om te komen tot een netwerk waarin voor ieder kind een plaats is in de juiste vorm van onderwijs.  

Onze school werkt samen met: Amstelronde Passend Onderwijs, Bouwerij 102, 1185 XX Amstelveen, (020) 640 1917, info@amstelronde.nl, www.amstelronde.nl.

Day a Week school

Leerlingen die cognitief talentvol zijn en creatief kunnen denken, komen in aanmerking voor de Day a Week school. Een DWS groep bestaat uit leerlingen van verschillende leeftijden. Zij komen van verschillende scholen en werken een hele dag per week samen op een aparte locatie. Deze locatie is sinds 2021 in onze school. Zij worden daarin begeleid door een gespecialiseerde leerkracht. Een van de doelstellingen is dat de kinderen leren leren. Daarnaast proberen wij hun leerplezier en motivatie te verhogen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Day a Week school.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het team van leerkrachten en medewerkers van De Brug is altijd in ontwikkeling. Om leerlingen in de komende jaren nog beter te begeleiden gaan we ons in het schooljaar 2023-2024 verder verdiepen in het aanbod aan niet-Nederlandstalige leerlingen. We geven het rekenonderwijs een impuls met als doel gericht op leerkrachtvaardigheden om zo de kwaliteit van de rekenlessen te vergroten. Daarnaast wordt er een taalspecialist opgeleid die het taal/leesonderwijs verder kan ontwikkelen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De kinderopvangorganisaties dragen zorg voor de voor- en vroegschoolse educatie. De communicatielijnen tussen onze school en deze organisaties zijn kort. Er vindt op regelmatige basis overleg plaats.


Terug naar boven