De Brug

Catharina-Amalialaan 66 D 1432 JT Aalsmeer

 • Schoolfoto van De Brug
 • Schoolfoto van De Brug
 • Schoolfoto van De Brug
 • Schoolfoto van De Brug

Het team

Toelichting van de school

Op De Brug werken 24 vaste medewerkers. Daarnaast bieden we ruimte aan stagiaires van zowel de PABO als Sociaal Pedagogisch Werk om bij ons te leren.

Over het personeel van Jong Leren
Van het personeel van alle Jong Leren-scholen wordt verwacht dat zij bijdragen aan goed onderwijs; het stimuleren van leerlingen om het maximale uit zichzelf te halen. Zo kunnen de kinderen zich, binnen hun mogelijkheden, optimaal ontwikkelen en voorbereiden op de toekomst. Ons personeel geeft hen ruimte, richting en ruggensteun met behulp van toekomstgerichte onderwijsconcepten. Om dit mogelijk te maken blijven onze medewerkers zich regelmatig (bij)scholen en ontwikkelen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als vervanging van een medewerker aan de orde is, nemen wij de volgende stappen (in deze volgorde):

 • Vervanging vanuit de bovenschoolse vervangingspool.
 • Vervanging door collega van de school die extra komt werken.
 • Vervanging door leerkrachtondersteuner of onderwijsassistent.
 • Vervanging door stagiaire onder supervisie.
 • Leerlingen verdelen over de andere groepen.
 • Leerlingen naar huis sturen.

De bovengenoemde aanpak is in overleg met de MR van onze school vastgesteld, als onderdeel van een noodplan vanwege het actuele lerarentekort. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Brug hebben we in totaal acht groepen. Kinderen van groep 1 en 2 zitten bij elkaar in de klas. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich kunnen ontwikkelen in hun eigen tempo zodat ze uitdaging ervaren. De leerkracht kan aansluiten bij de ontwikkeling van de leerling, ongeacht de leeftijd. Na de kleutergroepen hebben wij van elk leerjaar een groep. In groep 3 tot en met 8 sluiten we aan bij de ontwikkeling van de leerling door op verschillende niveaus in elke groep instructie en verwerking te bieden. Daarnaast werken we in groep 3-4 en groep 5-6 en 7-8 veel groepsdoorbrekend. Leerlingen uit verschillende leerjaren krijgen samen instructie en verwerking van lesstof die bij hun niveau past. Zo kunnen we gerichte instructie geven aan meer leerlingen. 

Elke groep heeft een of twee vaste groepsleerkrachten. Naast onze groepsleerkrachten hebben meerdere collega's een specialistische opleiding in de volgende vakgebieden: rekenen, taal/lezen, bewegingsonderwijs, gedrag, ICT en hoogbegaafdheid. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1-2 werken wij thematisch. In het thema worden met veel verschillende activiteiten lesdoelen aangeboden vanuit de landelijk vastgestelde leerlijnen (SLO). We gebruiken hierbij verschillende bronnen zoals Rekenplein, Kleuteruniversiteit en de werkmap Fonemisch bewustzijn (taal). We volgen de ontwikkeling van onze jonge leerlingen door middel van observaties van hun handelen en gerichte activiteiten, aan de hand van de leerlijnen van SLO in ons leerlingvolgsysteem IEP groep 1-2. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op De Brug gebruiken we vanaf groep 3 onderwijsmethodes als basis voor ons lesaanbod. Deze methodes zorgen voor een onderbouwd aanbod, zodat alle kerndoelen worden aangeboden. De leerkrachten maken dagelijks weloverwogen keuzes in het aanbod van de methode. Zo kan leerkracht de werkvormen aanpassen zodat deze past bij onze visie op onderwijs om samen en vanuit betrokkenheid van de leerling te leren. De leerkracht past ook regelmatig de lesstof aan zodat elke leerling herhaling en of uitdaging op zijn of haar eigen niveau ervaart. Zo is de leerkracht eigenaar van de lessen en biedt de methode een basis voor het structurele aanbod. 

Op De Brug gebruiken wij de onderstaande methodes vanaf groep 3. Wilt u meer weten over ons aanbod, dan kunt u een toelichting opvragen bij de directie. 

 • Aanvankelijk technisch lezen groep 3: 'Veilig Leren Lezen (kim-versie) Voortgezet technisch lezen
 • Voortgezet technisch lezen groep 4 en 5: materialen van de methode 'Estafette'
 • Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip en rijke teksten
 • Rekenen: Pluspunt (versie 4) 
 • Taal en spelling: Staal 
 • Schrijven: Pennenstreken
 • Wereldoriëntatie: VierxWijzer 
 • Engels: Join in
 • Levensbeschouwing: Trefwoord
 • Sociaal emotionele vorming: Kanjertraining
 • Burgerschap: de doelen van het vak burgerschap zijn geïntegreerd in andere vakken
 • Wetenschap en techniek: geïntegreerd in VierxWijzer
 • Bewegingsonderwijs: volgens een vakwerkplan

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wat is passend onderwijs? 
Passend onderwijs betekent dat alle kinderen een plek krijgen op een school die ze past. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Daarvoor werken scholen in een regio samen in een samenwerkingsverband. De ondersteuning die een school biedt staat in het ondersteuningsprofiel van de school.

Werkwijze
Wij volgen al onze leerlingen door observaties, methodetoetsen, niet-methodetoetsen van IEP en het analyseren van hun dagelijks werk. De leerkrachten passen indien nodig het aanbod of de instructie aan, aan de onderwijsbehoefte van het kind. Dit kan inhouden dat een leerling extra uitleg of extra opgaven krijgt om te oefenen. Of dat een kind andere opgaven op een hoger niveau aangeboden krijgt. Wanneer uit meerdere observaties en toetsen blijkt dat een kind op een bepaald thema mogelijk ondersteuning nodig heeft, bespreekt de leerkracht dit met de ouders/verzorgers en indien gewenst met het kind. Wanneer gezamenlijk is vastgesteld dat dit goed zou zijn voor de ontwikkeling van het kind (‘de ondersteuningsvraag’) wordt met de intern begeleider (IB) besproken hoe dit het beste aangepakt kan worden. Wanneer deze ondersteuning niet binnen de school kan worden geboden, gaan IB-er, ouders en leerkracht in gesprek met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amstelronde https://amstelronde.nl/website/.

Passende ondersteuning in de vorm van externe ondersteuning door specialisten of samenwerking met speciale (basis)scholen, wordt het liefst op de eigen school en zo dicht mogelijk bij huis georganiseerd. 

Twee maal per jaar ontvangen de kinderen een rapport van hun voortgang. Daarbij zijn er startgesprekken en rapportgesprekken met alle ouders. 

Wat wel en wat niet?

Bij aanmelding op onze school bespreken wij met ouders of en hoe een leerling behoefte heeft aan extra ondersteuning. Het stappenplan staat beschreven in ons ‘aanname protocol’. Dit vindt u op www.jl.nu/ouders. Wanneer uw kind moeite heeft bij het leren en meedoen, gaan wij het gesprek met u aan. Wij gaan uit van hun talenten en mogelijkheden. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele beperkingen of kansen. Wij vinden het belangrijk om een zorgvuldige inschatting te maken van de benodigde ondersteuning van uw kind. Hierbij willen we opmerken dat iedere school - zo ook onze school - haar beperkingen heeft, om de eenvoudige reden dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden aan het geven van onderwijs aan kinderen in het reguliere onderwijs. Wij zijn bijvoorbeeld niet uitgerust om dove of blinde kinderen onderwijs te bieden. Ook kinderen met ernstige gedragsstoornissen kunnen wij niet de juiste ondersteuning bieden. In het belang van alle leerlingen kijken we bij de aanname van een leerling ook naar het zorgprofiel van de gehele groep. 

Brede basisondersteuning

De basisondersteuning omvat:   

 • een aanpak ten aanzien van opvallende leesproblemen en voor dyslexie;  
 • een aanpak bij opvallende rekenproblemen en/of dyscalculie;  
 • ondersteuning aan hoog- en meerbegaafde leerlingen; 
 • methodes en/of trainingen gericht op sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen;
 • basis diagnostiek t.b.v. bovenstaande punten; 
 • een protocol voor medisch handelen;  
 • fysieke toegankelijkheid van het schoolgebouw en aangepaste werkruimte en hulpmiddelen voor kinderen die dat nodig hebben.

Extra ondersteuning:

Wij bieden op de volgende onderwerpen extra ondersteuning aan onze leerlingen:

 • dyslexie en leesproblematiek
 • dyscalculie en rekenproblematiek
 • meer- en hoogbegaafdheid 
 • sociaal-emotionele of gedragsmoeilijkheden 

Wij organiseren bij ons op school de basisondersteuning op de volgende manier: in de groep wordt al veel van deze basisondersteuning geboden, door de leerkracht. Zij worden hierbij ondersteund door onderwijs-, leraarondersteuners die zowel buiten als in de groepen werken. Hier hebben we voor gekozen op basis van de leerlingpopulatie en de analyse van de schoolopbrengsten. Wanneer de onderwijsondersteuner in de groep is, richt zij zich op het zelfstandig werken van de kinderen en kan de leerkracht een instructie geven aan de instructietafel.  Verder bieden de onderwijsondersteuners en of leerkrachten (buiten de groep) en de volgende basisondersteuning (in een kleine setting): 

 • op zorgniveau 3 (technisch lezen/spelling)aanvankelijk- en technisch lezen (middels Bouw/Letterster)
 • in het aanleren van de Nederlandse taal (NT2) 
 • op een eigen leerlijn rekenen of op de 1F-lijn
 • met een ondersteuningsbehoefte op het gebied van executieve vaardigheden
 • in de verrijkingsgroep voor extra uitdagende lesstof en verwerkingsopdrachten 
 • in de Day-a-week- school voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben; 
 • leerlinggesprekken met de gedragsspecialist bij zorgen omtrent het gedrag of de sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • individuele ondersteuning vanuit Expertisecentrum Orion gericht op diverse gebieden. 

Als school kunnen wij in overleg met ouders diverse specialisten raadplegen:

 • consultaties met de schoolverpleegkundige, indien nodig; 
 • consultaties met een logopedist of fysiotherapeut indien nodig;
 • consultaties met een reken-, of taalspecialist van het samenwerkingsverband;
 • consultaties met een hoogbegaafdeheidsspecialist van het samenwerkingsverband; 

Ouders kunnen voor gezins- en opvoedondersteuning terecht bij:

 • de intern begeleider
 • de directie voor advies naar financiële hulp 
 • individuele Kanjertraining 
 • de jeugdhulpverlener vanuit de gemeente, Maartje de Kort m.de.kort@amstelveen.nl 

De zorg wordt binnen de school gecoördineerd door twee intern begeleiders. De ib-er organiseert, coördineert en bewaakt de leerlingenzorg binnen de school en is hier verantwoordelijk voor. De ib-er ondersteunt collega’s die, bij het uitvoeren van specifieke hulp aan zorgkinderen, extra advies hierbij kunnen gebruiken. De ib-er kan indien nodig expertise buiten de school inschakelen. De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de individuele leerontwikkeling van hun leerlingen en houden die d.m.v. ons leerlingvolgsysteem zorgvuldig bij. Op vastgestelde momenten wordt de ontwikkeling met ouder besproken. In geval van extra zorg om een leerling zullen er tussentijds evaluatiemomenten afgesproken waarop zowel ouders als de leerkracht de aanpak en ontwikkeling van het kind evalueert. 

Samenwerkingsverband passend onderwijs

Soms heeft een kind moeite bij het leren en meedoen. De scholen van Jong Leren vinden dat alle kinderen een zo passend mogelijke plek binnen het onderwijs verdienen. Wij gaan uit van hun talenten en mogelijkheden. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele beperkingen of kansen. Als het kan, gaan kinderen naar het regulier onderwijs. Wanneer dit mogelijk is, bieden wij extra ondersteuning in samenwerking met speciale (basis)scholen of door inzet van specialisten. Als u verwacht dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, geeft u dit aan bij aanmelding van uw kind op school. Elke basisschool in Nederland maakt deel uit van een samenwerkingsverband passend onderwijs. Een samenwerkingsverband telt verschillende basisscholen en één of meer speciale scholen voor basisonderwijs.

Onze school werkt samen met: Amstelronde Passend Onderwijs, Bouwerij 102, 1185 XX Amstelveen, (020) 640 1917, info@amstelronde.nl, www.amstelronde.nl.

Day a Week school

Naast het onderwijsaanbod voor alle leerlingen, zijn er vele manier om kinderen een aanbod op maat te geven. Zo hebben wij een samenwerking met de Day a Week school. Onze school biedt een selectief aantal bovenbouw leerlingen de mogelijkheid om naar de Day a Week School te gaan. Dit project biedt een deeltijd onderwijsaanbod voor cognitief talentvolle en creatief denkende kinderen. Een DWS groep bestaat uit leerlingen van verschillende leeftijden. Zij komen van verschillende scholen en werken een hele dag per week samen op een aparte locatie. Deze locatie is sinds 2021 in onze school. Zij worden daarin begeleid door een gespecialiseerde leerkracht. Een van de doelstellingen is dat de kinderen leren leren. Daarnaast proberen wij hun leerplezier te verhogen en demotivatie te voorkomen. Er wordt aandacht besteed aan o.a. zelfsturend leren, samenwerken en doorzetten. De lesactiviteiten bestaan bijv. uit filosofie, wiskunde, team uitdagingen, eigen projecttijd en denkpuzzels.Ieder jaar vindt er een identificatieprocedure plaats om te bepalen welke leerlingen het DWS onderwijs het meest nodig hebben. Dit gebeurt in de periode van september t/m december. De leerlingen uit de groepen 5, 6 en 7 krijgen daarbij specifieke, uitdagende opdrachten aangeboden, waardoor zowel hun analytische als hun creatieve denkvermogen wordt aangesproken. Als de kinderen daaraan werken worden zij geobserveerd door de leerkracht, ondersteund door de IB-er en eventueel een externe medewerker van DWS. Er wordt hierbij minder aandacht besteed aan de antwoorden (het product) en meer aan de manier van denken (het proces).Zowel de observaties bij deze opdrachten als de informatie die wij als school over alle kinderen hebben, worden meegenomen in de afweging van welke kinderen wij willen voordragen voor deelname aan DWS. Deze kinderen worden vervolgens met de DWS coördinatoren besproken in een nagesprek. Dit gebeurt conform de IBP-wet. Tijdens dat nagesprek zal het besluit worden genomen welke kinderen de DWS voorziening op dat moment het meest nodig hebben. De ouders/verzorgers van deze kinderen worden vervolgens geïnformeerd en uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Na deze bijeenkomst krijgen zij de gelegenheid om toestemming te geven tot deelname.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het team van leerkrachten en medewerkers van De Brug is altijd in ontwikkeling. Om leerlingen in de komende jaren nog beter te begeleiden gaan we ons in het schooljaar 2023-2024 verder verdiepen in het aanbod aan niet-Nederlandstalige leerlingen. We geven het rekenonderwijs een impuls met als doel gericht op leerkrachtvaardigheden om zo de kwaliteit van de rekenlessen te vergroten. Daarnaast wordt er een taalspecialist opgeleid die het taal/leesonderwijs verder kan ontwikkelen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De kinderopvangorganisaties dragen zorg voor de voor- en vroegschoolse educatie. De communicatielijnen tussen onze school en deze organisaties zijn kort. Er vindt op regelmatige basis overleg plaats.


Terug naar boven