De Brug

Catharina-Amalialaan 66 D 1432 JT Aalsmeer

 • Schoolfoto van De Brug
 • Schoolfoto van De Brug
 • Schoolfoto van De Brug
 • Schoolfoto van De Brug

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen onze leerlingen in hun ontwikkeling. Met ingang van schooljaar 2021-2022 wordt er gewerkt met IEP-LVS. Het leerlingvolgsysteem van IEP past goed bij onze visie op onderwijs. IEP stelt: Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen maken hem tot wie hij is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen. IEP geeft inzicht in waar een kind nu staat en geeft aan hoe het zich verder kan ontwikkelen. Door betekenisvol toetsen brengt het IEP leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het complete kind in kaart. Wij toetsen de leerlingen 2 keer per jaar op een aantal onderdelen:

 • Taalverzorging 
 • Rekenen
 • Technisch lezen (met Cito-lvs toetsen)
 • Begrijpend Lezen 
 • Hart en handen

Deze toetsen geven ons een beeld van wat de kinderen aan leerstof beheersen. We zien zo ook waar de ontwikkelkansen van elk kind liggen. Daardoor kan de leerkracht het programma waar nodig aanpassen. 

Het is ons streven dat onze leerlingen de vastgestelde minimumdoelen voor taal/spelling, lezen en rekenen/wiskunde halen. Lukt dit niet of niet helemaal, dan gaan we samen met u als ouder op zoek naar oorzaken en oplossingen. De leerlingenzorg is zodanig opgezet, dat onze leerlingen op een efficiënte manier begeleid kunnen worden. Een goede observatie en speciale aandacht is hierbij van groot belang. De volgende kinderen zullen we extra observeren:

 • leerlingen die zich langzamer ontwikkelen;
 • leerlingen die verder zijn in ontwikkeling;
 • leerlingen met specifieke leerproblemen;
 • leerlingen met sociaal-emotionele problemen.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij willen de kinderen en ouders zo goed mogelijk informeren over de diverse vormen van voortgezet onderwijs in onze regio. Daarnaast vinden we het belangrijk ouders en kinderen te helpen bij het kiezen van de school waar het kind zich thuis zal voelen en het een goede kans van slagen heeft. Daarom informeren wij ouders en kinderen tijdig over de jaarlijkse informatiemomenten van middelbare scholen en wanneer zij welke stappen kunnen verwachten ten aanzien van het (voorlopig) schooladvies.

Het schooladvies is gebaseerd op meerdere onderdelen en wordt door een team van leerkrachten, directeur en IB-er besproken en onderbouwd:

 • leerresultaten en toetsen, minimaal vanaf het moment eind groep 6,
 • ervaringen en waarnemingen op het gebied van sociaal-emotioneel gedrag en leervaardigheden,
 • gebaseerd op groep 6, 7 en 8,inzicht van de school door de jaren heen, 
 • en kennis en overwegingen van ouders.

Eind groep 7 krijgt iedere leerling een voorlopig advies. Een half jaar later (in groep 8) bespreken leerkracht, leerlingen en ouders/verzorgers het definitieve schooladvies. In het voorjaar wordt een onafhankelijke IEP-eindtoets afgenomen. Als blijkt dat het resultaat van deze eindtoets hoger is dan het gegeven definitieve advies, alleen dan kan het bovengenoemde team eventueel besluiten om het definitieve schooladvies aan te passen. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het belangrijk onze kinderen te ondersteunen in hun sociale ontwikkeling. Daarom werken wij met de Kanjertraining. Bijna dagelijks wordt er aandacht besteed aan het groepsklimaat en de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. Alle medewerkers spreken de Kanjertaal. De Kanjertraining is stevig verankerd in onze school. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • positief
 • vertrouwen
 • respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Eens per vier jaar bezoekt de inspectie ons schoolbestuur en enkele van onze scholen. Deze aanpak is sinds 1 augustus 2017 ingevoerd, dus het kan zijn dat u op internet nog een oud inspectierapport van onze school kunt vinden. In het Inspectierapport van 2018 leest u meer over de waardering van de inspectie over onze stichting.

Daarnaast kent onze school een systeem van audits, zelfevaluaties en schoolbezoeken, geïnitieerd door het bestuur van Jong Leren. De resultaten van een interne audit worden met het team en de mr besproken. Actiepunten worden opgenomen in het jaarplan van de school. 

Terug naar boven