Scholenopdekaart

De Zonnewijzer

De Zonnewijzer

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Welkom op het SchoolVenster van bs.De Zonnewijzer, Roermond.

De Zonnewijzer is een multi culturele school in de Roermondse wijk 't Veld. Het onderwijs wordt verzorgd door een enthousiast en betrokken team van 30 collega's. Er zitten ruim 240 leerlingen op onze school; verdeeld over 12 groepen. We zijn trots op ons pedagogisch klimaat waarin we samen werken met ouders, leerlingen en leerkrachten aan de verdere ontwikkeling van onze vreedzame school. Naast het verzorgen van een passend pedagogisch en didactisch aanbod voor alle leerlingen hebben we ook veel aandacht voor ouderbetrokkenheid en culturele activiteiten.

Het bestuur

Onze school valt onder het bestuur van stichting Swalm & Roer voor onderwijs en opvoeding. Deze stichting is verantwoordelijk voor de aansturing van 23 scholen voor primair onderwijs in de gemeenten Roermond en Roerdalen met in totaal 5.539 leerlingen en circa 439 medewerkers. Het betreft zowel openbare, katholieke, protestants-christelijke als algemeen bijzondere scholen. Hieronder valt ook een school voor speciaal basisonderwijs. De stichting wordt geleid door een professioneel bestuur bestaande uit 1 persoon die het college van bestuur (CvB) vormt. Het CvB bepaalt het beleid op strategisch niveau op lange termijn. De schooldirecteur is integraal en eindverantwoordelijk voor de aan zijn leiding toevertrouwde school. De directeuren zijn verenigd in het DirecteurenOverleg, een adviesorgaan voor het college van bestuur. Het college van bestuur en de scholen worden ondersteund door een stafbureau op het gebied van onderwijs, financiën, personeel en beheer.   De samenstelling van het CvB is: Dhr. J.L. (Jos) de Vriend MME, voorzitter college van bestuur.

Het stafbureau van de stichting Swalm & Roer is gevestigd:
Roerderweg 35, Roermond
Postbus 606, 6040 AP Roermond.
T: 0475-345830
I: http://www.swalmenroer.nl E: mailto:info@swalmenroer.nl

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur, gericht op de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting en de algemene gang van zaken volgens de code Goed Bestuur. Zij treedt op als formele werkgever van de leden van het college van bestuur en heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en de belangen van iedereen die bij het primair onderwijs is betrokken. Haar werkzaamheden liggen vast in een reglement. De raad bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven personen en legt publiekelijk verantwoording af over het door haar uitgevoerde toezicht.

De volgende personen maken deel uit van de raad van toezicht:
mevr. drs. A.J.P. (Anja) Pijls, (op voordracht van de GMR); voorzitter
mevr. mr. M.J.A.G. (Mieke) van Baal, lid ·        
mevr. dr K. S. (Karen) Ali, lid ·        
dhr. P.A.J. (Pierre) Daemen RA, lid ·        
dhr. drs. S.A.J.M. (Stephan) Theunissen RA, lid     

De strategische koers 2015-2020 van Stichting Swalm & Roer, vastgelegd in een koersdocument is gericht op de vier hoofdlijnen: de brede ontwikkeling van het kind, de professional, ICT en partnerschap. De leerling staat centraal en alles draait om de kwaliteit van een optimale brede ontwikkeling van het kind.

Stichting Swalm & Roer maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 31-02 Midden-Limburg.

Contactgegevens

Hendriklaan 86
6043BT Roermond

Telefoon:
0475334231
Website:
www.basisschooldezonnewijzer.nl
E-mailadres:
infodezonnewijzer@swalmenroer.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Swalm en Roer voor Onderwijs en Opvoeding

Aantal scholen:
23
Aantal leerlingen:
5538
Website:
www.swalmenroer.nl

Samenwerkingsverband

SWV PO 31-02 Midden Limburg


Foto-impressie