SG Were Di

Merendreef 1 5553 CC Valkenswaard

  • Schoolfoto van SG Were Di
  • Schoolfoto van SG Were Di
  • Schoolfoto van SG Were Di
  • Schoolfoto van SG Were Di
  • Schoolfoto van SG Were Di

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

In de grafiek Schooladvies en plaatsing ziet u welk percentage van de leerlingen uit de derde klas onder, op of boven het niveau van het basisschooladvies zit.

Met ingang van schooljaar 2019 - 2020 volgen alle brugklassers les in hetzelfde onderwijsgebouw en werken we met dakpanklassen. Voor leerlingen is de overstap naar het voortgezet onderwijs hierdoor minder groot. Bovendien kunnen we op deze manier nog beter kijken waar een leerling na het eerste leerjaar thuishoort.             

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Doorstroom binnen de school laat zien hoeveel leerlingen hun diploma behalen zonder te doubleren.
Voor al onze opleidingen ligt de doorstroom zowel voor de onderbouw als de bovenbouw boven de norm van de onderwijsinspectie. Dit is een zeer positief beeld dat we graag vasthouden en nog verder willen uitbouwen.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slaagpercentage laat zien hoeveel procent van de eindexamenleerlingen is geslaagd. Over de gehele breedte ligt het slaagpercentage boven de 90% en ligt daarmee hoger dan de vergelijkingsgroep. 

In schooljaar 2019-2020 heeft door de coronamaatregelen geen Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE) en Centraal Examen (CE) plaatsgevonden. Dit maakt dat het slaagpercentage van dit jaar geen goede vergelijking geeft met de jaren hiervoor. 

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het eindexamencijfer is het gemiddelde van het cijfer voor het Schoolexamen (SE) en het Centraal Examen of Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CE of CSPE).
Onze leerlingen scoren gelijk aan het landelijk gemiddelde of hoger. Als we kijken naar het beeld over de laatste jaren, dan kunnen we zeggen dat de score op het examen een stabiel beeld te zien geeft.
Verder kunt u per afdeling en vak zien hoe er is gescoord in het SE, het CE en CSPE en het gemiddelde hiervan. Vervolgens wordt dat vergeleken met landelijke cijfers.

Vanwege de coronamaatregelen heeft er in schooljaar 2019-2020 geen CE en CSPE plaatsgevonden. Dit maakt dat er geen cijfermatige gegevens beschikbaar zijn, waardoor een vergelijking met voorgaande schooljaren niet mogelijk is.

Voor de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 geldt de zogenaamde 'duimregeling'. Dit betekent dat leerlingen het resultaat van één vak niet mee hoeven te tellen bij het bepalen van de uitslag. Dit vak mag geen kernvak zijn. Ook geldt dat het volledige eindexamen van alle vakken (zowel het schoolexamen als het centraal examen) moet worden afgerond. Het resultaat van het betreffende vak telt dan niet mee in de uitslagbepaling (bijvoorbeeld bij de toepassing van de 5,5 regel) maar wordt wel zichtbaar gemaakt, door vermelding op de cijferlijst.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Door middel van loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) worden leerlingen gestimuleerd loopbaancompetenties te ontwikkelen. Dit ter ondersteuning en voorbereiding van de keuze voor een passende vervolgstap na SG Were Di. Middels binnen- en buitenschoolse activiteiten in diverse beroepsrichtingen en interessegebieden en het reflecteren hierop, kunnen leerlingen hun eigen talenten, kwaliteiten, interesses, drijfveren en ambities (verder) ontdekken. Voorbeelden van activiteiten zijn opdrachten in de mentorles, stages, excursies naar bedrijven en instellingen, gesprekken met oud-leerlingen en voorlichtingsavonden van vervolgopleidingen.  

Hieronder ziet u naar welk vervolgonderwijs onze leerlingen doorstromen nadat ze hun diploma hebben behaald. Leerlingen kunnen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) gaan, het hoger beroepsonderwijs (hbo) of naar het wetenschappelijk onderwijs (wo).
Binnen onze school zijn daarnaast mogelijkheden om van de basisberoepsgerichte leerweg door te stromen naar de kaderberoepsgerichte leerweg. Ook kan van de gemengde of theoretische leerweg worden doorgestroomd naar havo en kan van havo worden doorgestroomd naar vwo. 

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven