UniC

Van Bijnkershoeklaan 2 3527 XL Utrecht

  • Schoolfoto van UniC
  • Schoolfoto van UniC
  • Schoolfoto van UniC
  • Schoolfoto van UniC
  • Schoolfoto van UniC

Profielkeuze

Toelichting van de school

De keuze voor de verschillende profielen verschilt op UniC van jaar tot jaar. Dat komt omdat we de leerlingen daarin zoveel als mogelijk een eigen keuze maken. Voor ons is vooral van belang dat de leerlingen een profiel kiezen dat goed bij hen past. 

Om meer maatwerk mogelijk te maken proberen we in de komende periode (zie hiervoor schoolplan UniC2020) om naast de verplichte profielen meer modulair onderwijs aan te bieden om zo de keuzemogelijkheden voor leerlingen te verruimen. We denken dat dit tot een verdere stimulans voor de motivatie van onze leerlingen en de kwaliteit van ons onderwijs zal leiden.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

UniC 2020

Het tienjarig bestaan van UniC was in 2014 aanleiding om stil te staan bij de verworvenheden van de afgelopen jaren en na te denken over de toekomstige richting van de school. In diverse denktankbijeenkomsten met docenten, leerlingen en ouders werd hierop gereflecteerd. Als opmaat naar het schoolplan 2016 – 2019 werden acties voor de kortere- en ambities voor de langere termijn geformuleerd. In 2015 werd met betrokkenheid van alle NUOVO-scholen, de GMR en relevante stakeholders het Strategisch Beleidskader voor NUOVO ontwikkeld. Daaraan werd een format voor de schoolplannen van NUOVO scholen gekoppeld dat we nu hanteren. 

UniC is onderdeel van de NUOVO-scholengroep. Voor verdere informatie over NUOVO verwijzen we naar de website: http://www.nuovo.eu

Hier kunt u het jaarverslag van onze scholengroep vinden.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Schoolondersteuningsprofiel

UniC maakt deel uit van het samenwerkingsverband Sterk VO. De scholen binnen dit samenwerkingsverband maken jaarlijks een ondersteuningsplan waarin het ondersteuningsprofiel en de ontwikkelagenda van de school is beschreven. In het schoolondersteuningsprofiel van UniC is beschreven dat wij het volgende bieden aan leerlingen die iets extra’s nodig hebben. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven